ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


4

Дипломна робота

Стереотопографічний метод створення карт.

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................3

1. Аерофотознімання і його властивості

1.1. Поняття про аерофотознімання............................................................10

1.2. Основні технічні вимоги до топографічної зйомки...................................13

1.3. Розрахунок параметрів планової аерофотозйомки.....................................15

2. Планово-висотна прив\'язка аерофотознімків

2.1. Прив\'язка аерофотознімків.................................................................22

2.2. Геодезичні роботи..........................................................................................25

2.3. Розрахунок параметрів планово-висотної прив\'язки..................................27

3. Фототріангуляція

3.1. Призначення, ідея та загальна характеристика...........................................30

3.2. Аналітична блочна фототріангуляція...........................................................34

3.3. Точність аналітичноі фототріангуляції........................................................36

3.4. Аналогова просторова фототріангуляція.....................................................38

3.5. Складання проекту побудови мережі фототріангуляції.............................40

3.6. Цифрова фотограмметрична станція \"Дельта\"............................................42

3.7. Обробка результатів вимірювань на ЦФС \"Дельта\"...................................46

4. Фотограмметрична обробка матеріалів аерофотознімання

4.1. Складання ортофотопланів на ЦФС \"Дельта\"............................................57

4.2. Дешифрування аерознимків: польове і камеральне ...................................59

4.3. Стереоскопічний метод складання карт масштабу 1:10000.......................62

4.4. Складання топографічної карти на ЦФС \"Дельта\".....................................64

4.5. Основні вимоги до складання карти масштабу 1:10000.............................82

Заключення.............................................................................................................86

Список літератури ................................................................................................88

Додатки...................................................................................................................90

ВСТУП

Сучасне топографо-геодезичне виробництво потребує впровадження найбільш ефективних i високопродуктивних методів, які б замінили трудомісткі польові процеси при складанні топографічних карт i планів, та при вирішенні інших народногосподарських задач. Одним з напрямків автоматизації геодезичних робіт є впровадження i удосконалення фотограмметричних методів.

Фотограмметрія є засіб безконтактного дистанційного вимірювання, має широкі можливості i значну перевагу над іншими методами вимарювань при дослідженні недоступних об\'єктів, динамічних процесів, коли noтpiбно вимірювати велику кількість точок.

Сучасні методи фотограмметрії дозволяють отримати високу точність вимірювань та велику продуктивність праці, тому що вимірюються не самі об\'єкти, а їхнє фотографічне зображення. Інформація про об\'єкти є цілком об\'єктивною i може зберігатися протягом довгого часу.

Методом фотографування можна отримати у короткий термін інформацію про стан всього об\'єкту i окремих його частин.

У фотограмметрії, з метою вимірювання, використовують фотознімки одержані спеціальними знімальними камерами з літальних апаратів або з поверхні Землі. Для топографічних цілей i рішення багатьох інженерних задач використовують в основному фотознімки.

В залежності від використовуваних видів зйомки, поділяється на аерофототопографію i наземну фотограмметричну зйомку. Аерофототопографічна зйомка є основною під час складання топографічних карт i планів. Широко використовується цей вид зйомки в інженерних пошуках, в сільському господарстві, лісовпорядкуванні i інше.

Загальна схема аерофототопографічної зйомки має такий вигляд. Виконується фотографування місцевості. Знятий фільм проявляють, одержують аеронегативи, які будуть вихідним матеріалом для вcix наступних процесів. 3 негативів роблять аерознімки, які мають різні спотворення - кути нахилу, різномасштабність i інше. Для точних вимірювань такі знімки не придатні, їх треба привести до заданого масштабу, усунути різні спотворення, прив\'язати до геодезичної мережі.

Одним із завдань аеротопографічної зйомки є отримання знімків для стереотопографічного методу створення карт, тому всі перерахованні вище завдання по обробці аерознімків, які потрібно об\'єднати до технологічної схеми,безпосередньо належать до цього методу.

ІСтереотопографічний метод створення карт

Рис. 1. Технологічна схема стереотопографічного методу складаня карт.

Тому завданнями даної дипломної роботі є:

- розрахунок параметрів аерофотозйомки, вибір камери для проведення аерофотозйомочних робіт;

- спосіб планово-висотної прив\'язки, розрахунок геодезичних робіт;

- фотограметричне згущення опорної мережі, та ії врівноваження за допомогою сучасного програмного забезпечення;

- дослідження точності побудованої мережі;

- складання фотоплану;

- складання топографічної карти масштабу 1:10000 на цифровій фотограмметричній станції \"Дельта\".

Стереотопографічний метод дозволяє знімати в камеральних умовах не тільки контурну частину, але й рельєф місцевості. Він є основним методом створення топографічних карт. Цей метод використовує властивості пари знімків, яка дозволяє отримати модель місцевості у будь-якому масштабі.

За стереотопографічним методом топографічні карти і плани складаються на аналітичних приладах.

Параметри аерофотозйомки розраховуюь зважаючи на вимоги масштабу карти, що створюється, фізико-географічні умови району зйомки, а також на можливості аналітичних приладів. Усі процеси по створенню топографічної карти необхідно виконувати з дотриманням інструктивних вимог щодо точності.

Дешифрування аерофотознімків за стереотопографічним методом виконують на збільшених фотознімках, фотосхемах або фотопланах.

Польове дешифрування може бути суцільним і маршрутним. Суцільне польове дешифрування виконується на важливих народно-господарських і оборонних об\'єктах: населені пункти, промислові і гідротехнічні споруди, крупні вузли залізничних і автомобільних доріг та інше.

Для інших районів виконують маршрутне дешифрування в поєднанні з камеральним.

Фотограмметричне згущення опорної мережі виконують аналітичним або аналоговим методом. В результаті згущення аерознімки забезпечуються опорними точками для трансформування і стереоскопічної рисовки на аналітичних приладах.

Топографічні карти масштабу 1:10000 призначаються для рішення наступних основних задач: