ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

I have, хоча ззовні займенник no і не пов\'язаний безпосередньо

з дієсловом. \'Я не має ніяку книгу \' фактично перетворюється

в \' Я не маю ніякої книги \' , або \' Я не маю книги \', тобто \' У

мене немає книги \'.

Якщо заперечним є підмет, то перенесення заперечен-

ня в присудок є неможливим. До прикладу, думку, викладену в

реченні \' Nobody has seen him \' або в реченні \' Nothing has hap-

pened \' , неможливо було б виразити іншим способом, з перене-

сенням заперечення в присудок.

Таким чином, розглянувши загальні випадки частково-

го заперечення в англійській мові, які корелюються в складі од-

ного речення, ми можемо констатувати, що часткове заперечен-

ня може належати до різних членів речення.

І . Часткове заперечення підмета.

Якщо заперечення належить до підмета і виражає розподіл

понять в реченні, де присудок вжитий в стверджувальній формі,

то в англійській мові ми маємо часткове заперечення підмета. В

такому випадку заперечна частка not вживається перед підметом:

Not everybody is willing to pay even so much [ 4, p. 124 ]

Not one will deny that excess is a dreater [ 4, p. 41 ]

В сучасній англійській мові часткове заперечення підмета зустрі-

чається рідше, чим часткове заперечення додатка. Для виражен-

ня заперечення в підметі служать також заперечні займенники :

no one, nobody, nothing ...,які мають еквіваленти в українській

мові.

Nobody appeared [ 8, p. 168 ]

Нікого не було.

Але, так як українська мова володіє категорією від-

мінювання певних частин мови, то заперечні займенники можуть

набувати різних форм:

Всі мовчалиКореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові Nothing was said. Ніхто не вимовив ні слова.

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові Нічого не було сказано

Не тільки в українській мові, але і в англійській зуст-

річається вищезгаданий тип частково - заперечних речень, де

заперечується підмет. Проте, на відміну від української, в сучас-

ній англійській мові, часткове заперечення підмета частіше

вживається у другій половині зіставлених речень, чим в першій :

It is me who came here first and not you [ 8, p.334]

В українській мові структура такого заперечення дещо інша :

Не ти прийшов сюди першим, а я.

Хоча можлива і рівноцінна інтерпритація :

Я прийшла сюди першою, а не ти.

ІІ. Часткове заперечення додатка.

В сучасній англійській і українській мовах часткове

заперечення додатка зустрічається доволі часто. Часткове запе-

речення додатка виражає відсутність зв\'язку між присудком і

додатком.

Часткове запереченнядодатка, яке виражене різними

частинами мови, вживається в наступних випадках :

1). часткове заперечення виражається в першій частині зістав-

лених речень. Присудок таких речень вжитий у стверджуваль-

ній формі, частка not знаходиться перед додатком, якому вона

належить :

He kissed not her lips, but a little hard line

where the lips had been drawn in. [ 4, p. 324 ]

На допомогу частці not для вираження часткового заперечення

знову ж таки приходять заперечні займенники no one, nothing,

nobody :

... When she had nothing else to do. [ 4, p. 18 ]

She knew no more than I did [ 8, p. 373 ]

2.) часткове заперечення стоїть у другій половині зіставленого

речення. Як і у першому випадку, тут також в результаті зістав-

лення явища і факти або стверджуються або уточнюються. При

цьому присудкове речення виражене в стверджувальній формі, а

частка not вживається перед заперечуваним словом :

I reproached myself, not her, with having –

done him an injury. [ 8, p. 413 ]

Проте, часткове заперечення додатка, яке стоїть в другій частині

зіставленого речення, зустрічається рідше, чим часткове запере-

чення додатка, яке стоїть в першій частині.

 • часткове заперечення додатка також може бути виражене

  інфінітивом і герундієм. В цьому випадку присудок речення вжи-

  тий в стверджувальній формі, а заперечна частка not вживається

  перед інфінітивом або герундієм, які виступають в ролі додатка :

  \"Micawber! did you hear me tell you not to wait ?!\" [ 8, p. 725 ]

 • Часткове заперечення обставини.

  Часткове заперечення в англійській мові може виражатись

  в різних групах обставин. В цьому випадку одною з особливостей

  є те, що в сучасній англійській мові частка not вживається пе-

  ред обставинами. Іншою особливістю є те, що часткове запере-

  чення різних обставин здебільшого можливе не в зіставлених ре-

  ченнях. Часткове заперечення може бути вираженим в обставинах

  різного семантичного типу ;

  1). Часткове заперечення обставини часу :

  Not much time after my arrival, everything –

  was arranged for funeral. [ 8, p. 103 ]

  Найбільш вживанішим негатором обставини часу є прислівник

  never. Як було сказано раніше, він абсолютизує повне заперече-

  ння в англійському реченні, не зважаючи на його місце в ре-

  ченні :

  I was never unmindful of Agnes [ 8, p. 335 ]

  He never led me to suppose anything of the kind. [8, p. 237]

  2). Часткове заперечення обставини місця :

  It was not in the coffee - room that I found –

  Steerforth expecting me [ 8, p. 229 ]

  3). Часткове заперечення обставини способу дії :

  This time I squeezed her hand with a –

  cordlial, not a spiteful pressure. [ 4, p. 47 ]

  4). Часткове заперечення обставини причини.

  В цьому випадку в англійській мові часткове заперечення вираже-

  не здебільшого герундіальними і дієприслівниковими зворотами :

  Not finding Ham among the people ... I made –

  my way to his house [ 8, p. 766 ]

  5). Часткове заперечення обставини мети.

  В цьому випадку в англійській мові часткове заперечення в

  основному виражене інфінітивом. Деколи перед інфінітивом

  вживається in order або so as. Щодо заперечної частки not,

  вона знаходиться між інфінітивом і одним з цих слів :


 •