ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

ного заперечення в реченнях з узагальнюючими членами, яке ви-

никло в період становлення аналітичного способу оформлення

різних типів простого речення, призвело до зміни змісту запереч-

них речень : з цього часу ( з кінця XVI ст.) граматичною озна-

кою заперечного речення стає не наявність заперечного займен-

ника або прислівника, а наявність заперечення при одному з

членів предикативного комплексу. Речення з запереченням при

другорядному членові речення слід розглядати як стверджуваль-

ні. Таким чином, в кінці ранньоновоанглійської заперечні речен-

ня подаються тільки двома типами :

 • заперечні речення із запереченням в складі підмета :

  Nothing could prevent him from going there.

  Not a word was said on either side.

 • заперечні речення із запереченням в складі присудка :

  She should not go there.

  Ті речення, в яких заперечний елемент виявлений в складі одно-

  го з другорядних членів, виступають стверджувальними. Так як

  заперечення в них не порушує предикативний зв\'язок, а отже,

  не впливає на зміну типу речення. Таким чином, в кінці ранньо-

  новоанглійської спостерігається в основному вживання предика-

  тивного заперечення, тобто речень із заперечним елементом в

  складі підмета або присудка.

  Короткі висновки.

  Отже, ми пересвідчились на дослідженнях істориків-

  германістів, що на ранньому етапі свого становлення англійська

  мова носила полінегативний характер, тобто в одному висловлю-

  ванні була можливою наявність більше одного негатора. Шляхом

  певних змін, які відбувались у середньоанглійській і закінчили

  своє становлення в ранньоновоанглійській, сучасна англійська

  мова перейшла з ряду полінегативних мов в мононегативний

  ряд. І на даному етапі свого існування у одному простому вис-

  ловлюванні можливе тільки одне заперечення.

  Розділ II

  Спостерігаючи розвиток англійського заперечен-

  ня і становлення його на сучасному етапі, можна стверджувати,

  що англійська мова перейшла шляхом певних змін і новоутво-

  рень із полінегативної мови в мононегативну, тобто в одному

  англійському висловлюванні можливий один заперечний елемент.

  Так як заперечення є мовною універсалією, тобто проявляється

  на філософському, логічному і лінгвістичному рівнях, воно зму-

  шене володіти певними засобами свого вираження. Для нас є

  важливим визначити ознаки його прояву на лінгвістичному рівні.

  Семантика англійської мови є дуже багатою і для

  кожного позитивного явища завжди знайдеться його пара з нега-

  тивним значенням Антонімічні групи слів, тобто слів з протилеж-

  ним значенням широко використовуються в англійській мові :

  broad - narrow good - bad

  small - big long - short

  В лексиці мови певні лексеми також вказують на

  заперечне значення слова. Залежно від місця знаходження афікса

  існують дві лексичні підгрупи :

 • заперечний префікс + корінь :

  happy - unhappy

  ability - inability

  mobile - immobile

  religious - irrreligious

  effective - non - effective

  2). Корінь + заперечний суфікс :

  odour - odourless

  hair - hairless

  Таким чином, в англійській мові визначається група префіксів:

  un -, in -, im -, ir -, non -,і суфікс - less, які прикріплюючись до

  кореня, утворюють слова з протилежним ( заперечним значенням)

  Префікс un - є найбільш вживанішим для позначення заперече-

  ння твердження, яке міститься в корені : Webster\' s

  New World Dictionaryмістить понад 1500 прикладів з структурою

  un + корінь.

  На морфологічному рівні найбільш широко використа-

  ною заперечною часткою є чаcтка not, яка може належати до

  будь - якого члена речення, тим самим, заперечуючи як предика-

  тивний центр, так і другорядні члени речення :

  Not a word was said.

  I can not believe this.

  Her pleasure was sweetened not a little by...

  Come early, but not before six.

  Окремою групою негаторів в англійській мові виступа-

  ють заперечні займенники : no one, nobody, nothing; заперечні

  прислівники : never, nowhere, nohow; заперечні сполучники :

  neither, nor, neither ... nor.

  Всі ці засоби забезпечують широкий спектр кореляції

  категорії заперечення в складі однієї мови.

  Речення , яке містить в собі заперечне слово або

  заперечну форму дієслова ( в англійській мові це - auxiliary

  / modal/ haveі be - дієслова ) називається граматично запереч-

  ним. В заперечному реченні завжди заперечується певне тверд-

  ження ( предикація ), яке називається сферою дії заперечення.

  Сферою дії заперечення може бути все заперечення або тільки

  його частина. В зв\'язку з цим лінгвісти германських мов виділя-

  ють дла типи заперечення в реченні :

 • Загальне заперечення, коли сферою дії заперечення

  виступає ціле речення;

 • Часткове заперечення, коли заперечується лише один із

  семантичних компонентів речення.

  В будь - якому реченні можуть бути семантичні компоненти, які

  не підлягають запереченню – пресупозиції. В реченні

  I don\' t worry that he has gone.,

  компонент \' he has gone\'входить в сферу дії заперечення, але

  не заперечується.

  Таким чином, користуючись розмежуванням запере-

  чення на загальне і часткове на прикладах, взятих з англійської

  класичної літератури і їх інтерпритації українською мовою, ми

  можемо чітко встановити різновидності категорії заперечення в

  сучасній англійській мові.

  Відмінність трактування заперечення в англійській і

  українській мові виявляється в загальновідомому явищі, яке мож-

  на ілюструвати таким прикладом : українському реченню - Він

  ніколи не ставить нікому ніяких запитань - в англійській мові

  буде відповідати речення He never asks anybody any questions.

  Отже, в полігамній українській мові не завжди знаходиться екві-

  валент в моногамній англійській. Один прислівникnever повніс-

  тю заміняє чотири різновиди заперечення :never = ніколи, не

  ставить, нікому, ніяких.


 •