ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

Стара заперечна частка neі подвійне заперечення при дієслові

ne ...not повністю зникають до середини XVI ст.

Частка notаж до кінця XVI cт. може зустрічатись в

препозиції по відношенню до особової форми дієслова, проте

переважає вживання ії після особової форми дієслова :

My synne I not defende.

His malyce I kan nozt fully felle.

He hath not vnderstood thee.

На початку XV ст. з\'являються в заперечному реченні аналітич-

ні форми дієслова Present і Past Indefinite :

I see you do not meane to part with her.

Thou dost not love her.

He did not know his own mind.

Дієслово do в той час (XV ст. ) намагається зайняти місце до-

поміжного дієслова єдиних двох неаналітичних форм дієслова

Present і Past Indefiniteі вживається у всіх типах речень.

Проте пізніше воно зберігається в розповідних реченнях тіль-

ки при наявності заперечення при дієслові - присудку. Закріплен-

ня заперечної аналітичної форми дієслова для Present і Past

Indefinite пов\'язане, з одного боку, з вирівнюванням заперечних

дієслівних форм за аналітичним типом, а з іншого – з тенденцією

до чіткого оформлення предикативного зв\'язку. Ці форми повністю

закріплюються в мові до кінця XVII ст.

З другої половини XVII ст. з\'являються стягнені форми

don\' t , haven\' t , won\' t :

Your divisions don\' t come within the reach of the law for

a divorce.

На початку середньоанглійського періоду полінегатив-

не оформлення речень стає майже єдиним способом побудови

заперечних речень. Воно переважає і в поетичних, і в прозаїч-

них пам\'ятках :

ne sh ich nauerer swulche cnihtes

я ніколи раніше не бачив таких рицарів.

No childe ne schulde beon of hire istreoned.

Ні одна дитина не повинна народитись від неї.

Розширюється група заперечних займенників і прис-

лівників, яка виступає в якості заперечного узагальнюючого чле-

на речення. В середньоанглійській зареєстровані наступні спосо-

би передачі заперечного узагальнюючого члена : non ( no ) nniz,

nothing, no wight, no man, no oon, non other, no(n) such, no

such on, nobody, neuer, no more, no better, no lenger, by (in) no

manere, by (in) no weye.

Полінегативні речення створювались шляхом з\'єднан-

ня дієслівного заперечення з заперечним займенником або прис-

лівником, а також в результаті вживання двох або трьох запе-

речних займенників і прислівників без заперечення при дієслові:

She wolde do no sinne, by noweye.

Вона не хотіла грішити ні в якому випадку.

The may no man taken vengeance on nowight.

Ніхто не може мстити іншому.

Цей тип побудови переважає в середньоанглійській в

тих реченнях, в яких виступають щонайменше два заперечних

узагальнюючих члени : два заперечних займенники або прислів-

ники або заперечний прислівник і заперечний займенник. Проте

навіть в період найбільш інтенсивного вживання полінегативних

заперечних речень один з типів мононегативної побудови – рече-

ня з одним заперечним узагальнюючим членом зберігається, хо-

ча і зустрічається буквально в одиничних випадках :

Non man was i - cumen

Ніхто не прийшов.

Ранньоновоанглійська являє собою новий етап в роз-

витку заперечних речень : замість переважно полінегативної по-

будови приходить обов\'язкова мононегативна побудова.

Перша зміна в цьому напрямку відбулась через випа-

дення заперечної частки ne. А також як частка ne в середньо-

англійській виступала головним чином в реченнях з одним уза-

гальнюючим членом, то після ії випадення мононегативність зак-

ріплюється саме в реченнях з одним заперечним узагальню-

ючим членом :

This may in nothinge restrane the kynges pover.

By no man\' s perswasion I could ytt beleve.

Thou canst in thy myrth in no wise discontent me.

Паралельно до цього типу мононегативної побудови

розвивався і інший : з запереченням при дієслові і позитивним

узагальнюючим членом :

He had not spared any of them... but yet he wolde not sett

any such charges vppon the nobles for fere of rebellion.

We have not yet bin seen in any house.

Поява цього типу свідчила про дві тенденції : про розмежуван-

ня заперечних і узагальнюючих займенників і прислівників, а

також про виділення особливого типу заперечення – предикативно-

го, тобто заперечення при одному із членів предикативного

комплексу.

З XVI ст. з\'являється таким чином, розмежування пре-

дикативного ( при підметі або присудкові ) і непредикативного

( при другорядних членах речення ) заперечення. Це розмежува-

ння відповідає цьому етапові розвитку простого речення , коли

виробляються засоби чіткої передачі відносин між членами пре-

декативного комплексу - підметом і присудком ; встановлюється

чіткий порядок слів, з\'являється do в питальних реченнях.

В реченнях з декількома заперечними узагальнюю-

чими членами ( з заперечними займенникоми або прислівниками )

з\'являється тенденція до вживання граматичного показника запе-

речення тільки один раз – при одному з членів предикативного

комплексу, тобто в складі підмета або присудка :

There was none such in the army of any fort.

This our Commission shall not in any wise

extende to any Colledge.

Одночасно відбувається різке протиставлення запереч-

ного і позитивного в реченні, що виразилось у вживанні друго-

рядних узагальнюючих членів речення в позитивній формі :

I cannotbyanymeans be induced to agre.

Чітке протиставлення предикативного і непредикатив-