ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

Заперечний сполучник neither ... nor вживається в основному у

синонімічних групах слів, причому, які можуть виражати як під-

мет і означення, так і обставину :

e.g. Neither my mother nor Miss Betsey could forbear glancing that

way. [ 8, p. 5 ]

He hadneither the opportunity nor the inclination for forming

many acquaintances. [ 4, p. 39 ]

... which could neither give offence nor serve to encourage false

hopes. [ 4, p. 67 ]

I felt the touch of a hand that I knew was neither hers nor

Peggotty\' s. [ 8, p. 35 ]

... walkhonestly through the world, looking neither to the right

hand nor to the left. [ 4, p. 17 ]

Отже, розглянувши конкретні заперечні речення в ху-

дожній мові, можна дійти висновку, що :

 • Англійська мова широко використовує всі відомі негатори.

 • Заперечне слово може стояти при будь-якому членові речення.

 • Засоби вираження заперечення можуть виступати такі частини

  мови, як частки, займенники, прислівники і сполучники.

  І цим самим забезпечується різноманітне варіювання категорії

  заперечення в сучасній англійській мові.

  Висновки

  Заперечення як компонент думки і способу

  ії вираження – речення, є в однаковій мірі об\'єктом досліджен-

  ня мовознавства і філософії. Значна кількість лінгвістів розгля-

  дають заперечення як окрему мовну категорію, яка є опонентом

  категорії ствердження. Цілий ряд авторів пов\'язує заперечення з

  суб\'єктивною оцінкою змісту висловлювання, а саме з характе-

  ром вираженого і реченні ставлення мовця до дійсності.

  Але формально - логічне і мовне заперечення не завжди співпа-

  дають, хоча і те і інше властиве всім мовам без винятку. Беру-

  чи до уваги заперечення, як лінгвістичне явище, воно має свої

  прояви на різних рівнях мовознавства : морфології, лексиці, гра-

  матиці, фонетиці.

  Ми пересвідчились на дослідженнях істориків -

  германістів, що на ранньому етапі свого становлення англійська

  мова носила полінегативний характер, тобто в одному вислов-

  люванні була можливою наявність більше одного негатора.

  Шляхом певних змін, які відбулись у середньоанглійській і за-

  кінчили своє становлення в ранньоновоанглійській, сучасна анг-

  лійська мова перейшла з ряду полінегативних мов в мононега-

  тивний ряд. І на даному етапі свого існування у одному прос-

  тому висловлюванні можливе тільки одне заперечення.

  Як мовна універсалія, заперечення розглядаєть-

  ся дослідниками на лексичному, морфологічному граматичному

  і семантичному рівнях мовознавства. В семантиці мови існують,

  так звані, антонімічні групи слів, в яких один елемент протистав-

  ляється іншому.

  Large - small

  good - bad

  В англійській лексиці є цілий ряд префіксів -in, - ir, - im, -un,

  -non, - dis, - mis, і суфікс - less, які надають заперечного значен-

  ня стверджувальній основі.

  На морфологічному рівні існує цілий ряд слів - негаторів, які за-

  безпечують заперечний зміст цілому реченню. Залежно від на-

  лежності негатора певному членові речення, розрізняють :

 • Загальне заперечення, де заперечується дієслово - присудок і

  таким чином ціле речення набуває негативного значення.

 • Часткове заперечення, де заперечується будь - який член ре-

  чення, крім присудка.

  Виходячи звідси, існує :

 • заперечення підмета

 • заперечення присудка

 • заперечення додатка

 • заперечення обставини.

  В ролі засобів вираження заперечення в реченні виступають та-

  кі частини мови як :

 • заперечна частка not, яка за своєю частотою вживання пере-

  вищує всі інші негатори англійської мови. Вона є показником

  як загального, так і часткового заперечення, оскільки може на-

  лежати будь - якому членові речення.

 • заперечна частка no, яка стоїть на другому місці за частотою

  використання. Проте, вона може заперечувати тільки іменники,

  прикметники або займенники, а отже, вона є негатором частко-

  вого заперечення.

 • заперечні займенники : nothing, nobody, no - one, none, які са-

  мі виступають членами речення і розглядаються як показники

  негативності в частковому запереченні підмета і додатка.

 • заперечні прислівники never і nowhere, які в основному вжи-

  ваються в частковому запереченні обставини часу і місця.

 • заперечні сполучники : neither, nor, neither...nor,які надають

  негативного значення реченню, заперечуючи синонімічні групи

  слів.

  Бувають випадки, коли морфологічне і класичне заперечення

  зустрічаються в одному реченні, тоді таке явище носить назву

  \"заперечення заперечення\". Щодо вживання заперечення, зокрема

  частки not з такою групою слів як модальні слова, тут є свої

  особливості. Дане речення не завжди набирає заперечного змісту,

  оскільки саме модальні дієслова надають заперечному реченню

  дещо іншого відтінку.

  Заперечного змісту висловлюванню можуть надавати стверджу-

  вальні речення, які виражають негацію за допомогою інтонації.

  Бібліографія

 • Ахманова О. С. \" Ронология. Морфонология. Морфология.\"

  Изд. Моск. ун - та, 1966, 107 ст.

 • Л. С. Бархударов, Д. А. Штелинг \" Грамматика английского


 •