ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

2. В присудкові :

e.g.

... hence I shall not have lived in vain. [ 4, p. 17 ]

I have not come into it yet. [ 8 p. 7 ]

You were not equally matched . [ 8, p. 7 ]

But he wouldn\' t have been rude to him . [ 8, p. 8 ]

Як бачимо на прикладах заперечення в присудкові в англійсь-

кій мові виражене за допомогою заперечної частки not. В біль-

шості випадків у реченнях в Present і Past Indefinite заперечна

форма утворюється допоміжним дієсловом do / did e.g.

I did not want to disturb the cat. [4, p. 29 ]

But I do not at all complain. [ 8, p. 1 ]

She certainly did not give much pleasure to the company. [ 4, p. 38 ]

Велику кількість прикладів складають речення з част-

кою not при модальних дієсловах. Хоча вони і не завжди вира-

жають цілковите заперечення, але все ж таки надають негатив-

ного значення твердженню.

e.g. But her eyes - I must not forget those remarkable features.

[ 4, p. 23]

I need not tell you this was my sister Rose. [ 4, p. 17 ]

He ought not to be always tied to his mother\' s apron- string.

[ 4, p. 30 ]

Parent\' s authority cannot last for ever. [ 4, p. 41 ]

Варто відзначити, що серед прикладів типу Modal Verb + not

цікавим зразком поняття \"заперечення заперечення\" є конструк-

ції типу could not help Ving :

e.g. But I could not help stealing a glance. [ 4, p. 61 ]

I could not help smiling at that serious depth. [ 4, p. 74 ]

I could not help blushing. [ 8, p. 278 ]

Українською мовою вони інтерпритуються як ...не міг не...

Я не міг не почервоніти.

Тобто

Я почервонів.

3. В додатку :

e.g. Mr. Micawber had paid them nothing at all as it was. [8, 208]

Peggotty knowing nothing about her, she was quite a mystery

in the parlour. [ 8, p.8 ]

I am afraid I liked him none the better for that. [ 8, p. 37 ]

Найбільш вживаними негаторами в додатку є займенники nothing

і no.

I shall build no hopes upon it. [ 4, p. 66 ]

... for whom I felt no small degree of partiality. [ 4, p. 22 ]

 • В обставині :

  ... that she never had been on the water in her life. [ 8, p. 2 ]

  I never saw such a beatiful colour on my mother\'s face before.

  [8, p. 15 ]

  Здебільшого заперечення в обставині виражається прислівником

  never, який у перекладі українською мовою може заміняти два і

  більше негатора.

  e.g. She had never seen my mother. [ 8, p. 3 ]

  Вони ніколи раніше не бачились.

 • В інфінітивних, герундіальних та дієприслівникових конструк-

  ціях заперечення може бути виражене :

 • при ведучому компоненті - непридикативній формі :

  e.g.He pretended not to have heard of my arrival. [ 8, p. 76 ]

  She tried not to smile too much. [ 8, p. 283 ]

 • при будь - якому підрядному компоненті :

  e.g. How I thought and thought about my being poor; about my

  not being what I thought I was. [ 8, p. 48 ]

  ... about doing something to assist my aunt and seeing no

  way of doing anything. [ 8, p. 147 ]

  В інфінітивних, герундіальних і дієприслівникових конструкціях,

  як і в цілому реченні, в англійській мові можлива наявність та-

  кож лише одного заперечення :

  Not having any friends ...

  або > не маючи ніяких друзів.

  Having no friends...

  Проте є можливим вживання двох заперечень - в основному

  скдаді речення і в конструкції з непредикативною формою :

  e.g. Would it not be better not to tell your father ? [ 4, p. 181 ]

  Таким чином, розглянувши випадки вживання заперечення у ре-

  ченні, потрібно визначити якими негаторами володіє сучасна мо-

  ва. Залежно від функції, яку надає той чи інший негатор, всі

  засоби вираження заперечення поділяются на :

 • Лексичні засоби вираження заперечення.

  До цієї групи належать лексеми, які змінюють лек-

  сичне стверджувальне значення слова на заперечне. Як і кожна

  мова, англійська мова володіє рядом префіксів, які самі по собі

  є лексичними негаторами. У таблиці, наведеній нижче, можна

  прослідкувати частоту вживання тих чи інших префіксів на

  конкретних прикладах, взятих з художньої англійської літерату-

  ри.

  Lexical Means of

  Expressing Negation

  Means

  %

  un + root

  85

  46

  dis + root

  48

  26

  in + root

  16

  8,6

  im + root

  13

  7

  ir + root

  6

  3,2

  mis + root

  4

  2,2

  non + root

  2

  1,1

  root + less

  11

  6

  Total

  185

  100

  Як ми бачимо, найчастіше вживаним у контексті

  є префікс un-. І насправді, навіть у словниках найбільший відсоток

  слів із заперечним префіксом припадає саме на цей афікс. Але

  хоча всі ці префікси і є показником негації, найчастіше вони

  виступають у ролі підсилення заперечення при наявності іншого

  засобу вираження заперечення.

  e.g. I certainly intended nodisrespectfull allusions to your

  mother. [ 4, p. 74 ]

  A denial it was, decided, though notunkind. [ 4, p. 121 ]


 •