ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

I have no doubt it will be a girl [8, p. 9 ]

 • Лексико - граматичні засоби вираження заперечення.

  Ці засоби включають в себе всі заперечні займенники і прислів-

  ники. Специфіка заперечних займенників і прислівників полягає

  в їх узагальненні. Такі заперечні засоби, хоча і виступають з

  різними особливостями в англійській і українській мовах, але за

  ступенем узагальненості вони носять лексико - граматичний ха-

  рактер. В таблиці 1 подані заперечні займенники і прислівники

  англійської мови і їхні еквіваленти в українській мові.

  В англійській мові

  В українській мові

  no

  none

  no one

  nobody

  nothing

  Заперечні

  займенники

  ніякий

  ніхто, ніякий

  ніхто

  ніхто, нікого

  ніщо, нічого

  Never

  Nowhere

  Заперечні

  прислівники

  ніколи

  ніде, нікуди,нізвідки

  В сучасній англійській мові заперечні займенники і прислівники

  не тільки функціонують як члени речення, але й надають запе-

  речного значення стверджувальному присудку.

  My father and Miss Betsey never met again[ 8, p. 4 ]

  That could nave belonged to nobody else [ 8, p. 191]

  Mr. Micawber had paid them nothing at all as it was [ 8, p. 208]

  На відміну від англійської мови, в українській мові ці засоби

  заперечення здебільшого служать для однієї мети - підсиленню

  заперечення, оскільки при цьому заперечення в реченні вираже-

  не іншим засобом заперечення, зокрема часткою не :

  Мій батько і місіс Бетсі ніколи більше не зустрічались.

  Так сталось, що містер Мікобер не заплатив їм взагалі нічого.

  Отже, ми вияснили, що в сучасній англійській мові в основно-

  му для вираження заперечення в межах даного речення вико-

  ристовуються три види засобів :

  І. Лексичні засоби вираження заперечення.

  ІІ. Граматичні засоби вираження заперечення.

  ІІІ. Лексико - граматичні засоби вираження заперечення.

  В наведеній нижче таблиці ми можемр проконтролювати частоту

  їх вживання на прикладах, взятих з творів англійської класики

  Ch. Dickens \"David Copperfield\" і Anne Bronte \" The Tenant of

  Wildfell Hall\".

  Means

  %

  %

  Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові Lexical Means

  Of expressing

  negation

  Grammatical

  Means

  of expressing

  negation

  Lexico - grama-

  tical Means

  of expressing

  negation

  Total

  un + root

  in + root

  im + root

  dis + root

  mis + root

  ir + root

  root + less

  not

  no

  not at all

  by no means

  not in the least

  no doubt

  never

  nowhere

  nothing

  nobody

  no one

  none

  85

  16

  13

  48

  4

  6

  11

  131

  33

  4

  3

  1

  3

  44

  6

  32

  16

  6

  5

  18,2

  3,4

  2,8

  10,3

  0,9

  1,3

  2,4

  28

  7,1

  0,9

  0,6

  0,2

  0,6

  9,4

  1,3

  6,9

  3,4

  1,3

  1,1

  183

  175

  109

  467

  39.3

  37,4

  23,4

  100

  Отже, наведені дані яскраво ілюструють частоту вживання тих

  чи інших засобів у вираженні заперечення в сучасній англійсь-

  кій мові.

  Але крім всіх вищевказаних способів існують і інші.

  Варто відзначити , що Б. Мамедов виділив ще одну групу засо-

  бів - синтаксичні засоби вираження заперечення [ 14, 15 ]. Їх

  можна умовно поділити на :

 • Експресивно - іронічне вираження заперечення.

  Одною з особливостей розмовної мови є інтонація різного то-

  ну ( високого або низького ). Академік А. Виноградов відзначає,

  що \" суттєве значення слова деколи перетворюється в засіб ви-

  раження емоційного значення \". В цьому випадку справжнє зна-

  чення слова змінюється. А це можна виразити інтонацією. З цієї

  точки зору, як сказав О. Есперсен , \"інтонація володіє здатністю нада-

  вати заперечного значення стверджувальному реченню\". [ 13, p. 355 ].

  A lot you know about love ! ... [ 4, p. 178 ]

  В наведеному прикладі стверджувальне речення, сказане з особ-

  ливою інтонацією, за змістом висловлювання перетворюється в

  заперечне :

  Багато ти знаєш про кохання ! тобто

  Тобі не властиве почуття кохання,

  а звідси

  Ти нічого не знаєш про кохання !

  Ніякими засобами це заперечення не виражене, але іронічна

  інтонація моделює його в нашій уяві в заперечне.

  На відміну від стверджувальних речень, які виражають запере-

  чення, заперечені речення, вжиті з особливою інтонацією, вира-

  жають ствердження. Це виникає при взаємодії ствердження з

  запереченням, в їхній діалектичній єдності :

  \"Perhaps you don\' t quite understand Mr. Bosinney\", –

  she said. - \" Don\' t understand him !\" Games hurried out.

  \" Why not ?\"1

  \" Можливо, ти не зовсім розумієш містера Босіні\". -

  сказала вона. - \" Не розумію його ! Чому б і ні ?\" тобто,

  мається на увазі \" Як я можу не розуміти його? Я його

  розумію\".

  У вираженні іронічного заперечення суттєву роль ві-

  діграє сміх. Це стається в тих випадках, коли після стверджу-

  вального речення декілька разів повторюється сміх і при цьому

  випливає заперечний зміст даного речення :

  \" You are right, Oliver, you \' re ritght ; they will

  think you have stolen\'em. Ha ! ha ! \" chuckled the

  jew, rubbing his hands2.

 • Вираження заперечення за допомогою запитання.

  В цьому випадку мовець вживає речення з такою інтонацією,

  що поставлене запитання сприймається як заперечне :

  After all what could you do with a women of this kind?3

  Наведений приклад сприймається нами в заперечній формі :

  After all, you could do nothing with a woman of this kind.


 •