ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

так, що вона належить всьому реченню, хоча за логікою ії пот-

рібно поставити перед підметом :

Not all that glisters is gold.

При буквальному розумінні шекспірівського вірша одержуємо

неправильний зміст :

\'Все те, що блищить, - не золото\',

хоча мається на увазі інше :

\' Не все те золото, що блищить\'.

В цілому ряді мов є проблеми, пов\'язані з заперечен-

ням, яке міститься на межі між граматикою і лексикою. Наприк-

лад, в українській мові сюди належать такі явища, як відмін-

ність між реченнями :

Він не високий і Він невисокий.

В першому випадку заперечується, що йому притаманний зріст,

а в іншому стверджується, що йому властива невисокість. Пер-

ше речення – заперечене, а друге – стверджувальне, та обставина,

що в другому реченні предикативним членом служить прикметник

з заперечним префіксом, немає вже ніякого значення для син-

таксу. Сюди ж можна зарахувати і такі випадки :

Він відповів незадовільно і Він відповів не задовільно,

а відмінно.

Зовнішній збіг цих варіантів можливий, звичайно, тому що за-

перечна частка не в українській мові за зовнішнім виглядом

збігається з префіксом не.- В англійській мові такого збігу не-

має. Роль заперечної частки відіграє not, а роль префіксів з за-

перечним значенням – переважно un - і in - , які ззовні зовсім

не схожі до частки not. Таким чином, такі речення як \' it is

not necessary \' і \' it is unnecessary\' розрізняються і за зовніш-

нім виглядом і за звучанням. Внаслідок цього питань про запе-

речення , яке б стояло на межі між граматикою і лексикою,

в англійській мові немає.

Відомий дослідник англійської мови Б. Мамедов в

своїх працях чітко розмежував лексичні і граматичні засоби

вираження заперечення в сучасній англійській мові.

1). Лексичне заперечення, яке притаманне не цілому синтаксич-

ному комплексу, а окремому слову. Такий тип заперечення пе-

реважно виражається різними афіксами, які є показником нега-

тивності в даній мові. В англійській мові існує цілий ряд пре-

фіксів, які роблять значення основної лексеми слова заперечним-

un-, in-, ir-, im-,non-, dis-, mis- і префікс - less.

important - unimportant

security - insecurity

polite - impolite

relevant - irrelevant

persistent - nonpersistent

favour - disfavour

apprehend - misapprehend

Заперечні префікси в англійській мові не надають негативного

значення цілому реченню, а лише одному з складових елементів,

і вживаються у контексті тільки для підсилення основного запе-

речення, вираженого за допомогою частки not. В лінгвістиці таке

явище має назву \'заперечення заперечення \'. Два негатора : гра-

матичний ( частка not ) і лексичний ( слово з заперечним префік-

сом ) можуть спокійно співіснувати в межах одного речення, при

цьому вони нейтралізують один одного і в результаті цього ми

одержуємо стверджувальне висловлювання :

I could notunlove her now [ 4, p. 186 ]

Я не можу не кохати ії зараз

тобто

Я кохаю ії зараз.

Якщо з даного речення випустити лексичний негатор, то воно

перетворюється в загально - заперечне :

I could not love her now.

Я не можу кохати ії зараз.

Якщо не відсутній граматичний негатор, тобто частка not, то ми

одержимо приклад часткового заперечення дієслівного додатка :

I could unlove her now.

Я міг би не кохати ії зараз.

В цьому випадку це речення потребує деякого пояснення \' Я

міг би не кохати ії зараз, якби ...\' Так само в реченні :

She was not helpless. [ 8, p. 277 ]

Заперечення заперечення перетворюється знову ж таки в стверд-

ження :

Вона не була безпорадною, тобто

Вона могла володіти собою.

 • Граматичні засоби вираження заперечення.

  Граматичне заперечення, незважаючи на зв\'язок між суб\'єктом і

  предикатом в реченні є синтаксичною категорією, яка негативно

  відображає цей зв\'язок за допомогою певних заперечних засобів.

  В сучасній англійській мові граматичне заперечення виражене

  здебільшого запереченою часткою not. Місце і роль цієї частки

  ми розглянули раніше, коли досліджували питання про загальне

  і часткове заперечення в реченні. Вона може стояти при будь -

  якому членові речення, тим самим вказуючи на різний тип

  і загального і часткового заперечення.

  I do not at all complain [ 8, p. 1 ]

  Not so much as I could wish [ 8, p. 19 ]

  Our house not new to me, but quite familiar [ 8, p. 11 ]

  Таким чином, в наведених прикладах заперечна частка notвідоб-

  ражає семантичний розподіл підмета і присудка. Це і є грама-

  тичне заперечення. З точки зору семантико- синтаксичних типів

  заперечення цей тип заперечення є загальним.

  Іншим заперечним засобом заперечення є заперечна

  частка no. В такому випадку частка no вживається перед іменни-

  ком, прикметником і прислівником і виступає як граматичний

  засіб. [ 8, c. 290 ]

  You have no best to me, steerforth, and no worst [ 8, p. 345]

  No littimer appeared [ 8, p. 369 ]

  She knew no more than I did [ 8, p. 373 ]

  В цих прикладах заперечний займенник не виступає в функції

  означення. Саме тому він перетворюється із лексико - граматич-

  ного засобу вираження заперечення в граматичний.

  До граматичних засобів вираження заперечення належать також

  вирази, які є основними засобами \' підсилення заперечення \' : not

  at all, by no means, not by any means, not in the least, not for

  the world, not in any way, not in any respect, in no respect і ін.

  Здебільшого вони вживаються у вже заперечних реченнях, просто

  підсилюючи негативність висловлювання :

  I would not by any means consent to this [ 8, p. 283 ]

  Коли ж ці вирази виступають самостійно, то речення вважається

  просто заперечним, без підсилення :


 •