ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

... for I came not to give pleasure, but to seek it. [ 4, p.29]

Проте, в англійській мові вживання часткового заперечення

обставини мети зустрічається досить рідко.

Ми розглянули загальні випадки вживання загально-

го і часткового заперечення в межах одного речення. Але пра-

вило \'одне речення - одне заперечення \' потребує деякої поправ-

ки. Специфічною особливістю англійської мови, на відміну,

наприклад від української, є взаємодія загального і часткового

заперечення в межах елементарного речення. Наявність частко-

вого заперечення у взаємодії з будь - яким недієслівним компо-

нентом елементарного речення блокує можливість вживання за-

гального заперечення і, навпаки, наявність загального заперечен-

ня, тобто заперечення присудка, робить неможливим вживання

заперечення у взаємодії з іншими компонентами. Таким чином,

ми повинні розглянути не речення взагалі, а елементарне речен-

ня. При цьому треба мати на увазі , що показник заперечності

( позначимо його neg ) може реалізуватись як заперечна частка

not, але і може перевтілитись в словотворчу структуру слова :

nobody = neg + anybody

nowhere = neg + where

never = neg + ever

nothing = neg + anything

Таким чином, відкидаючи показник заперечності neg ми одер-

жуємо неозначені частини мови. А негатор переходить у вер-

бальну частину речення. Досить часто можна перетворити ре-

чення з частково - заперечного в загально - заперечне. Наприклад,

візьмемо загально - заперечне речення типу :

I didn\' t see anything without glasses.

Заперечення є загальним, бо вжите в фінітній частині речення

didn\' t see. Для утворення заперечної форми в Past Indefinite

вжите допоміжне дієслово did. Якщо ж від нього забрати по-

казник негативності і приєднати його до неозначеного займен-

ника anything,ми одержимо частково - заперечне речення, де

допоміжне дієслово вже не потрібне :

I saw nothing without glasses.

Я бачив нічого без окулярів, тобто

Я не бачив без окулярів.

Різниця між загальним і частковим запереченням

є досить умовною, якщо не опиратись на чисто формальний

критерій \"прив\'язки\" заперечення до фінітивної частини присуд-

ка. З одного боку, загальне заперечення в умовах розгорнутої

групи присудка, яка вхоплює й інші елементи, може мати семан-

тичний зв\'язок з будь - яким із цих елементів. Так, на думку

Р. Кверка [ 2, c. 289 ]в реченні

The girl isn\' t | now | a student | at a : large : university

заперечення в різних семантичних читаннях речення може нале-

жати кожному з чотирьох виділених елементів. В українській

мові на належність заперечення до одного із чотирьох семантич-

них елементів може вказувати як інтонація , так і місце знаход-

ження негатора

 • Вона не студентка великого університету.

 • Вона зараз не студентка великого університету.

 • Вона зараз студентка невеликого університету.

 • Вона зараз студентка не великого університету, а інституту.

  З іншого боку, багато речень з частковим запереченням за своїм

  змістом ( відображенням певної ситуації ) є рівноцінним реченням

  з загальним запереченням. Існує можливість перетворення :

  You can do nothing about it = You can\' t do anything about it.

  Двояка інтерпритація допускається в побудові типу It was not

  Peter.В загальності від того, з чим синтаксично пов\'язана запе-

  речна частка not це речення із загальним або частковим запе-

  реченням :

  Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові It was not Peter на відміну від

  It was not Peter.

  Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

  Таким чином, заперечення , яке належало тільки б од-

  ному члену речення, в англійській мові по суті неможливе. За-

  перечення одного члена речення заміняється запереченням всього

  речення, яке включає даний член.

  В зв\'язку з цим цікаво відзначити приклад, який на-

  водить Пальмер [ 11, c. 252 ] . Він дає ( в фонетичній транскрип-

  ції ) речення \' He did not come on account of the rain \' і вказує,

  що це речення може мати два зовсім відмінних явища, причо-

  му в усній мові інтонації в тому і іншому випадку будуть зовсім

  різні. Один припустимий зміст цього речення - \' він не прийшов

  через дощ \', тобто \' він не прийшов і причиною цього був дощ\' ;

  інше значення - \' він прийшов не через дощ \', тобто \' він

  прийшов зовсім не через те, що йшов дощ, а за іншої причини\'.

  В другому тлумаченні в українському перекладі заперечення на-

  лежить до обставини причини. Якщо б в англійській мові запе-

  речення належало тільки обставині причини, ми б отримали рече-

  ня \' He came not on account of the rain \' . Проте, таке речення

  навіть якщо і можливе, то тільки в тому випадку, коли після

  came стоїть кома, а те, що стоїть після коми, сприймається як

  додаткове пояснення : He came , not on account of the rain, but

  because he wanted to show us his books. Якщо ж цих умов не-

  має, речення повинне набути такого вигляду, яке воно мало у

  Пальмера. Тоді все речення в цілому побудоване як загально- за-

  перечне, але заперечується саме факт \' його приходу не через

  дощ \'.

  У цій різниці заперечних зворотів виявляється глибока

  відмінність у внутрішньому складі української і англійської мов.

  В англійській, за умови аналітичного складу, речення, як ціле,

  переважає над своїми елементами. Це означає, що майже немож-

  ливим є заперечення, яке належить тільки одному членові рече-

  ня; тому речення \' he came not on account of the rain \' справляє

  враження неправильно побудованого : заперечна частка сприй-

  мається так, неначе вона належить присудку ( тобто загально - за-

  перечне речення ), а звідси випливає, що дієслово в заперечній

  формі має вигляд he came not, тоді як в сучасній англійській

  мові можлива тільки форма he did not come.

  Особливий випадок складає вживання заперечення у

  модальних дієсловах. Зважаючи на особливості семантики модаль-

  них дієслів і в зв\'язку з тим, що за ними в більшості випадків

  стоїть інфінітив, виникає питання про те, чи може заперечна


 •