ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові

Кореляція типів заперечення в сучасній

англійській мові.

( дипломна робота )

Дана робота присвячена темі вивчення різновидностей

в сучасній англійській мові. Я ввела цю лінгвістичну універсалію

в особливий вид мовної категорії, яка властива всім мовам без

винятку. Намагаючись прослідкувати розвиток і становлення анг-

лійського заперечення на сучасному етапі, я виділила основні

принципи функціонування цього явища. Як кожна мовна катего-

рія, заперечення володіє певними засобами свого вираження і

підпорядковується певним правилам вжитку в англійській мові.

Пошук матеріалу показав, що велика кількість лінгвістів

досліджує дане явище. Вивчення англійської мови, зокрема лекси-

ки, граматики і синтаксу, потребує детальнішого розгляду цієї

мовної парадигми.

Володіння англійською мовою вимагає від людини

здатності не тільки правильно будувати висловлювання - ствер-

ження, але й надавати заперечного змісту тому же висловлюва-

нню. Навчання іноземній мові полягає не лише в навиках читан-

ня і письма, а передусім в розумінні і вмінні виразити свої дум-

ки і переживання даною мовою. Вивчення типів кореляції запере-

чення в англійській мові забезпечує правильне володіння мови,

яка вивчається.

The topiс of this work is a variety of negation in Modern

English. This linguistic phenomenon is a special type of a languages ca-

tegory that is inherent in oll the languages without exception. Tryng

to retrace the development and formation of English negation nowa-

days I have distinquished the main principles of its functioning. As any

linguistic category , negation is able to use some special means of its

expressing and it submits to some rules of usage in analytical English.

The research of the material showed that a large number

of linquists investigate this phenomenon. Studying English, especially the

English lexics, grammar, and syntax needs a more detailed discussion

of this linguistic paradigm.

Speaking English requires of a person not only ability to

form the utterance-affirmation correctly but it also means that a

speaker has to change his statement into negative utterance. Teaching

a foreign language consists not only in reading and writing skills but

first of all in apprehending the target language and his ability to

express one\' s own thoughts and experience by means of the langua-

ge. Studing a variety of English negation ensures the correct usage of

the target language.

ЗМІСТ

Вступ - тема, мета, матеріали і методи дослідження,

актуальність, теоретична і практичні цінність.

Розділ І

І. Заперечення як мовна універсалія.

 • Погляди теоретиків щодо модальності кате-

  горії заперечення.

  1.1. Предикативність заперечення.

  1.2. Логічне і мовне заперечення.

  1.3. Розгляд заперечення з точки зору лексики, грама-

  тики,фонетики і морфології.

 • З історії англійського заперечення.

  2.1. Полінегативність давньоанглійської мови

  2.2. Зміни, які відбулись у - середньо - ранньо - англій-

  ський період.

  2.3. Ранньоновоанглійська мова. Предикативне і непри-

  дикативне заперечення.

  Короткі висновки.

  Розділ II

 • Кореляція типів заперечення у сучасній

  англійській мові.

  1.Загальне заперечення

  1.1. Роль допоміжного дієслова do у формуванні

  заперечних структур.

  2.Часткове заперечення.

  2.1. Часткове заперечення підмета.

  2.2. Часткове заперечення додатка.

  2.3. Часткове заперечення обставини

  3.Вживання заперечення у реченнях з

  модальними дієсловами.

  4. Засоби вираження заперечення у

  сучасній англійській мові.

  4.1. Лексичне заперечення.

  4.2. Граматичні засоби вираження заперечення.

  4.3. Лексико - граматичні засоби вираження.

  Короткі висновки.

  Розділ ІІІ

  Висновки

  Бібліографія

  Додаток

  Вступ

  Тема. Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові.

  Заперечення є однією з парадигм сучасної англійської мови. Ба-

  гато лінгвістів минулого і сьогодення намагаються дослідити це

  багатогранне явище. Беручи до уваги дослідження, які вже зроб-

  лені у цій галузі мовознавства, можна встановити певні законо-

  мірності прояву заперечення в англійській мові. Метою і завда-

  ння даної роботи є :

 • Дослідити і довести, що заперечення є дійсно мовною катего-

  рією.

 • Прослідкувати шляхи формування і розвитку заперечення на

  історичному етапі.

 • Встановити відмінності між загальним і частковим заперече-

  нням.

 • Конкретизувати засоби вираження заперечення в сучасній

  англійській мові.

  Матеріалом дослідження послужили праці відомих лінгвістів -

  германістів минулого і сьогодення, які проводили дослідження

  англійської мови на базі вивчення ії граматики, синтаксису,

  морфології та лексики. За основу практичного застосування дос-

  ліджувального явища взята значна кількість різного роду запе-

  речних висловлювань з класичної англійської літератури, зокрема

  твори : Charles Dickens \" David Copperfield\" і Anne Brontё \"The

  Tenant of Wildfell Hall\".

  В роботі використані такі методи дослідження як :

 • Порівняльно - історичний метод. Порівнюється виникнення і

  розвиток заперечних структур англійської мови з початку її

  становлення і особливості їх вживання на сучасному етапі.

 • Індуктивно - дедуктивний. Ведеться спроба проаналізувати

  спільні риси і відмінності логічного і літвістичного заперечення.

 • Метод порівняльної характеристики. Порівнюються окремі ви-

  падки вживання заперечення у перекладі українською мовою.

 • Описовий метод.

 • Метод контекстуального аналізу. Проводиться аналіз і синтез

  певних видів і засобів вираження заперечення в сучасній анг-

  лійській мові.

  Актуальність теми :

  Проблема вивчення ролі заперечення в структурі англійської мо-

  ви є досить важливим питанням на сучасному етапі становлення

  цієї мови як мови міжнаціонального спілкування. Доскональне

  володіння мови охоплює як навики читання і писання, так і

  вміння думати і висловлюватись мовою, яка вивчається.

  Багато відомих лінгвістів сучасності і минулого, такі

  як Б. А. Ільїш, Л.С. Бархударов, В.Н.Бондаренко, О. Есперсен

  вважають заперечення мовною універсалією, яка проявляється на

  всіх рівнях структури мови. І вивчаючи кожний розділ, кожну

  галузь мови, ми мусимо вводити заперечення як складову части-


 •