ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...


Також важливо зрозуміти, що є важливі семантичні розходження, що з\'являються , коли модальні дієслова вживаються в негативній формі в логічних ситуаціях. Дві шкали можливостей нижче проілюструють нам це:

Affirmative

Negative

100%

0%

will (rare)

must

should

may

could, might

100%

0%

can\'t, couldn\'t, won\'t (rare)

must not

shouldn\'t

may not

might not

Існує розходження в ступені формальності між використанням модального дієслова і відповідного перефразованого модального дієслова, останній більш неформальний, особливо, коли фонетично скорочений, а часто й інші слова в пропозиції відбивають цю відмінність в ступені формальності, наприклад:

TМодальні дієсловаМодальні дієсловаhe United States must conserve its resources.

The exam will count 50% of your grade.

You should tell your parents about this.

We

have to (hafta)

have got to (gotta)

conserve our resources.

However, the reverse seems true when we consider the case of can/be able to.

Can you do it?

Are you able to do it?

Проте відбувається зворотне у випадку використання can і be able to.

Can you do it? Are you able to do it?

Тут перефразована форма здається більш формальною ,ніж модальна.

Одне модальне дієслово, що ми не згадали вище, може бути використане для прохання - це shall. Коли воно з\'являється в проханнях, то заміняється дієсловом should. Варто зауважити, інший можливий, хоча і рідше уживаний еквівалент для: You don\'t have to go є you needn\'t go. Також хотілось би ще звернути свою увагу на той факт, що в американській англійській мові не дотримуються старого правила, коли ми використовуємо shall c I і We, а will із всіма іншими займенниками.

Shall з\'являється в деяких формулах, де воно позначає запрошення, у таких випадках should не може замінити shall або в іншому випадку зміниться значення слова.

Обговорюючи семантику простих модальних дієслів ми були б неуважні, якби не зазначили, що не всі значення, що позначають просте модальне дієслово мають відповідні значення з тими ж модальними дієсловами в перфектному аспекті.

Більшість використань модальних дієслів із перфектним аспектом або пасивною заставою включають логічне використання, а не соціальне, приклад:

John must have been out of town for the 4th of July. The Giants will be beaten by the Dodgers .

Зауважимо, що використання have (... EN) + дієприкметник минулого часу вказує на минуле на противагу до теперішнього, наприклад:

He must be a teacher. He must have been a teacher.

Це порівняно із семантичною функцією have ...EN, що описана в попередній главі, де have ... EN було використано для вказівки на минулий час стосовно основного часу. Хоча і нечасто , в модального дієслова have .. EN існують деякі можливості бути вжитим у прогресивному аспекті або в прогресивному і перфектному аспектах. Знову таки значення складні й існує непевність, але прогресивність добавляє конкретності теперішньому часу в таких твердженнях, приклад:

I must go ( exhortation, vague time reference)

I must be going. (more concrete, present time reference, i.e. now!)

He could work ( a suggestion or a possibility)

He could be working( a stronger suggestion or an inference with present time reference)

He could have been working (an inference with past reference but also possible current relevance, e.g \" since 8 a. m.\")

Would, could і should за яким випливає have + EN звичайно, хоча і не завжди, несе підтекст, що полягає в тому , що дія, до якої це відноситься була незакінчена. Ці три модальних дієслова є невід\'ємною частиною виразу нереальної умови в англійській мові.

I would have been rich by now ( if I had done by X, but I didn\'t).

I could have done swimming yesterday ( but I didn\'t)

He should have waited before he jumped ( but he didn\'t )

Таким чином, ми можемо підвести підсумок, що стосується модальної допоміжності в англійській мові.

Як ми бачимо з вищесказаного, модальні дієслова, як і порядок їх використання, потребують подальшого вивчення. В теперішній час цьому питанню вченими приділяється все більше і більше уваги, адже дана область є воістину важливою, як у вивченні, так і у вживанні англійської мови в промові, і завжди тісно переплітається з вищесказаними аспектами. Не можна не зауважити, що зараз має місце тенденція розвитку даної області, але на великий жаль вона не завжди спрямована в потрібне русло, це пояснюється насамперед ігноруванням окремих пунктів класичної граматики англійської мови, що стосується вжитку модальних дієслів у промові, прихильниками сучасної американської граматики англійської мови.

Ми чітко бачимо, що американська граматика англійської мови неприпустимо спотворює значення, а поряд із цим і порядок вжитку модальних дієслів у промові, наприклад порядок вжитку модального дієслова shall і will, що у процесі свого розвитку й удосконалення, набув такі неточності: ми все частіше бачимо, що вжиток will із I і we - цілком нормальне явище.

Але незважаючи на такі негативні зміни, що нам все частіше стала підносити сучасна граматика американської англійської мови, ми, як справжні прихильники класичної британської мови не повинні брати собі за основу подібні нововведення, адже в класиці полягає все вірне, все справедливе. Тому, для того, щоб бути грамотною людиною і правильно вживати модальні дієслова в промові , відповідно до всіх канонів класичної британської англійської мови, необхідно постійно збагачувати і систематизувати свої знання , а також не акцентувати свою увагу на всіх змінах , що стосуються модальних дієслів і безперервно з\'являються в сучасній граматиці американської англійської мови.