ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Навчання лексичного матеріалу (практичне заняття)

3

Практичне заняття іноземної мови

Тема: Навчання лексичного матеріалу.

Мета: Сформувати методичні вміння для навчання лексичного матеріалу шкільного мінімуму.

Завдання:

 • проведення методичного аналізу лексичних одиниць (ЛО);

 • створення навчальних мовленнєвих ситуацій для подачі та

опрацювання нових ЛО;

 • обирання способів семантизації ЛО відповідно до її характеру та належності до активного чи пасивного мінімуму;

- складання вправ для формування лексичних навичок;

- складання та проведення фрагментів уроків з навчання лексики у

формі ділової гри.

План заняття.

 • Мета і зміст навчання лексики на різних етапах.

 • Ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями (ЛО).

 • Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного мінімуму.

 • Автоматизація дій учнів для оволодіння пасивним та потенційним словниками.

  Література.

 • Ніколаєва С.Ю., Скляренко Н.К., Смєлякова Л.П. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу.-К., 1996 (Бібліотечка журналу \"Іноземні мови\", вип.2).- С.39-42.

 • Чинна програма з іноземної мови. Розділ \"Мовний матеріал\".

 • Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам.-М.: Русс. Язык, 1977.- С.133-139.

 • Настольная книга преподавателя иностранного языка. Справочное пособие.- Минск, 1992.-12-28, 204-211.

  Виконання методичного завдання.

 • Проаналізуйте:

  а) способи семантизації активного мінімуму в різних підручниках англійської мови;

  б) вправи для оволодіння ЛО активного мінімуму (І-ІІІ класи);

 • Ознайомтеся з фрагментами уроків для оволодіння ЛО активного мінімуму на початковому ступені (з підручником \"Inglish through Communication\" для 5 класу).

 • Розіграйте запропоновані фрагменти на практичному занятті.

 • На основі поданого зразка складіть фрагмент уроку, мета якого – ознайомити учнів з новими ЛО (активний мінімум) циклу уроків та навчити вживати нові ЛО на рівні фрази та НФЄ. Скористайтеся одним з підручників англійської мови для середньої школи (початковий або середній ступінь).

 • Розіграйте свій фрагмент на практичному занятті.

  Тест.

 • До лексичного шкільного мінімуму входить

  а) активний і потенційний словник

  б) активний і пасивний словник

  в) активний, пасивний і потенційний словник.

 • Реальний словник учня утворюють

  а) пасивний та активний словниковий запас

  б) активний та потенційний запас

  в) потенційний та пасивний запас

 • До потенційного словника учня входять

  а) слова, які вони самостійно вживають в говорінні

  б слова, про значення яких вони дізналися із словника

  в) слова, про значення яких вони можуть здогадатися рпи читанні та/або при аудіюванні.

 • Поняття \"лексична одиниця\" включає

  а) слово

  б) вільне словосполучення

  в) стале словосполучення

  г) мовленнєве кліше

  д) просте речення.

 • Метою навчання лексики в середній школі є

  а) формування лексичних навичок говоріння, аудіювання, читання і письма

  б) знання всієї лексики іноземної мови

  в) формування в учнів потенційного словника.

 • Вибір способу семантизації ЛО залежить

  а) від уподобання вчителя

  б) від природи ЛО

  в) від тематики для мовлення

 • Виходячи з природи ЛО, виберіть найдоцільніший спосіб семантизації для таких груп слів

  1) cat, dog, cow, sheep, cock, hen а) здогадка завдяки відомим

  афіксам

  2) lady, sir, Mr, Mrs, Miss б) здогадка завдяки подібності

  ЛО до слів рідної мови

  3) continent, tourist, region, в) наочність

  climate, total

  4) misundersand, disarmament, г) тлумачення

  helpful, helpless, unjust

 • Пред\'являти нові ЛО, що належать до активного лексичного мінімуму, доцільно

  а) в ситуації мовлення

  б) в писемному мікротексті

  в) ізольовано

 • Формуванню навички розуміння похідних слів при читанні сприятиме вправа

  а) на підстановку ЛО у зразок мовлення

  б) на групування ЛО згідно з їх афіксами

  в) на парафраз

 • Визначте послідовність вказаних видів вправ для оволодіння ЛО, що належать до активного лексичного мінімуму

  а) самостійне вживання ЛО на рівні фрази

  б) лаконічна відповідь на альтернативне запитання

  в) завершення зразка мовлення

  Фрагменти уроків

  Мета: Навчити учнів розуміти на слух і при читанні та вживати у мовленні на рівні фрази та надфразової єдності ЛО для розмови про місяці і пори року та для називання порядкових числівників.

  Обладнання: фонограма тексту-полілогу, картки з назвами місяців, кросворд.

  Етап 1. Ознайомлення з новими ЛО.

  Мета: Семантизувати нові ЛО та продемонструвати їх

  вживання в мовленні.

  Прийоми:Активне слухання, переклад, здогадка.

  Фрагменти уроків

  Мета: Навчити учнів розуміти на слух і при читанні та вживати у мовленні на рівні фрази та надфразової єдності ЛО для розмови про місяці і пори року та для називання порядкових числівників.

  Обладнання: фонограма тексту-полілогу, картки з назвами місяців, кросворд.

  Етап 1. Ознайомлення з новими ЛО.

  Мета: Семантизувати нові ЛО та продемонструвати їх

  вживання в мовленні.

  Прийоми:Активне слухання, переклад, здогадка.

  T: Once upon a time in a faraway northern land there lived a queen. On New Year\'s Eve she wished for a basket full of snowdrops to be brought to her palace.

  The gueen promised a lot of gold for it.

  In the kingdom there lived a woman with two daughters. One of them her own daughter & she loved the girl dearly. The other was her step-daughter, and the step-mother didn\'t love her. The cruel woman sent her step-daughter to the forest to pick snowdrops.

  Twelve Months:

  January with cold set.

  February is chill and wet.

  March wind often rages.

  In April weather changes.

  Pretty flowers come in May,

  Sunny June brings longest day.

  In hot July the skies are clear.

  Then August with corn is here.

  For fruit September opens the way,

  October sweeps the leaves away.

  Next enters grey November,

  And lastly, snowy December.

  Step-daughter: Good evening!

  January: Good evening, little girl.

  Step-daughter: May I sit near your fire and keep

  warm?

  December: Come up, little beauty.

  February: What are you doing here at night?

  Step-daughter: My step-mother has sent me to

  pick snowdrops. What shall I

  do?

  May: Everything is good its season.

  April: It isn\'t time for snowdrops yet.

  December: I know she\'s a good girl. I met her

  last winter. She came to the forest

  to gather dry sticks. It snowed, the

  cold wind blew, but she was

  always merry.

  August: I saw her in summer. She picked

  berries, but she never did any

  harm to the forest.

  October: She came here in autumn to pick

  mushrooms. It rained cats and

  dogs. No wonder – October is an

  autumn month. But the girl

  remained cheerful.

  November: You\'re right, brother.

  Winter brings us snowflakes,

  Spring – green buds and shoots,

  Summer brings us berries,

  Autumn – golden fruit.

  February: I saw her feeding birds in winter.

  Grey was the sky and the wind was

  chill,

  Icicles hung from the window-sill.

  Only the robin with a breast of red,

  Sat and waited for crumbs of bread.

  January: Well, darling, we\'ll bring you spring

  if you solve the riddle \"A little old

  woman with twelve children: some

  short, some long, some cold, some

  hot\". What is this?

  Step-daughter: I\'ve gussed. It\'s a year.

  Squirrei: Look!

  The snow is melting,

  The wind isn\'t blowing,

  The sun is shining!

  The birds are singing!

  The spring is coming!

  Step-daughter: Oh, dear! Lots of snowdrops!

  I\'ve never seen so many flowers.

  You\'ve saved me, brother-months.

  Thank you very much.

  Способи семантизації

  Пофразовий переклад

  Пофразовий переклад, здогадка


 •