ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Актуальність підготовки фахівців для ринків готельно-туристського бізнесу

Професійна підготовка і підвищення кваліфікації мають стати обов\'язковим плановим процесом для всіх працівників готельних підприємств і турфірм, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності. Мета підвищення кваліфікації спеціалістів готельно-туристських комплексів полягає в поповненні їх теоретичних і практичних знань відповідно до вимог державних освітянських стандартів та нових умов діяльності в ринковій економіці.

Професійна підготовка сучасних фахівців готельно-туристського бізнесу має включати не лише детальне вивчення технології обслуговування гостей на різних ділянках готельного підприємства або знання механізмів фінансової діяльності готелів. Професіонал як такий повинен мати широке та всебічне уявлення про галузь в цілому, про її стратегічний розвиток в умовах ринкового конкурентного середовища.

Це вимагає, насамперед, набуття професійних знань і умінь, ділових навичок розв\'язання нетипових проблем, економічного складу мислення, лідерства та підприємливості. Сформувати фахівця, який би задовольняв вказаним потребам особистості і держави, можна завдяки реалізації наукової та інноваційної діяльності студентів під час навчання. Наукова діяльність студента - це комплекс творчих робіт і заходів, які є невід\'ємною складовою навчання, виконуються ним протягом всього періоду підготовки з метою заволодіння особистих пізнавальних потреб, придбання та вдосконалення професійних вмінь і навичок, формування власних якостей конкурентоспроможності на ринку праці.

У процесі підготовки фахівців важливою складовою є започаткування наукової та інноваційної діяльності, впровадження наукових результатів у різні сфери господарювання з метою пошуку власного місця на ринку праці. Така система взаємодії наукової та інноваційної діяльності визначає наступні положення [3, 348]:

- наукова та інноваційна діяльність студентів є органічно поєднаними і взаємодопов-нюючими сферами;

- наукова діяльність є основою (фундаментом) інноваційної діяльності;

- наукова діяльність студента переважно орієнтована на вдосконалення його особистих ділових навичок. Вона формує його інтелектуальний потенціал;

- інноваційна діяльність студента спрямована на досягнення певного соціально-економічного ефекту в окремій ланці діяльності з метою створення власного іміджу і забезпечення в майбутньому бажаного місця роботи.

Таким чином, навчальна, наукова та інноваційна діяльність є важливими складовими в підготовці фахівця. У результаті створюється творчий потенціал майбутніх фахівців щодо вміння та навичок формування ідей у вигляді конкретних пропозицій та рішень, соціально-економічного, екологічного, техніко-технологічного обгрунтування концепцій, програм, бізнес-проектів.

У той же час рівень підготовки фахівців визначається не лише його якостями, але й організацією процесу навчання у ВНЗ.

Сприймаючи модель ВНЗ як динамічну, адаптивну саморегулюючу систему, стає можливим провести аналіз її функціонування; визначити умови сталості її роботи з виконання основних функцій і досягнення перспектив розвитку. Це дозволить оцінити допустиму величину впливу дестабілізуючих факторів на роботу ВНЗ та визначити параметри ефективного функціонування елементів підсистем.

Для оцінки працездатності вузівської системи підготовки кадрів необхідно визначити її здатність зберігати потрібні властивості й виконувати задані функції при дії дестабілізуючих факторів. Необхідно також визначити якість роботи, яка, в кінцевому рахунку, проявляється у якості підготовки фахівців, що в свою чергу залежить від якості навчального процесу. Для оцінки якості можна скористатися критеріями ефективності функціонування і критеріями ефективності розвитку.

До критеріїв ефективності функціонування ВНЗ можна віднести:

- якість проміжного і підсумкового контролю знань студентів;

- якість навчального процесу;

- якісний склад професорсько-викладацького персоналу;

- якісний склад абітурієнтів;

- наявність у ВНЗ режиму економії (оптимізація навчальних планів і програм, графіка навчального процесу, структури академічних груп і потоків), аналітичної роботи;

- наявність попиту на випускників і послуги ВНЗу До показників ефективності розвитку ВНЗ належать:

- кількість нових спеціальностей і спеціалізацій підготовки;

- кількість нових освітянських послуг;

- рівень застосування в навчальному процесі нових освітянських технологій;

- рівень сучасності матеріальної бази навчального процесу;

- рівень оновлення методичного забезпечення навчального процесу.

Виходячи із спостережень і аналізу факторів функціонування ВНЗу, можна визначити перелік умов сталості і забезпечення його роботи; ступінь впливу різних факторів на функціонування і розвиток ВНЗу; рекомендації щодо зниження ступеня впливу на ВНЗ дестабілізуючих факторів.

Для підпжівки і підвищення кваліфікації кадрів доцільно використати як державні (муніципальні), так і альтернативні їм навчальні заклади, конкретне співвідношення між ними залежить від рівня розвитку економіки, інтересів суспільства та можливостей державного і місцевих бюджетів. При цьому використовувати платну і неплатну форми навчання (у залежності від ряду факторів).

Очевидно, що в кожному регіоні має бути визначена система, територіальна організація навчальних закладів, що займаються підгтовкою і підвищенням кваліфікації кадрів як складової загальної системи підготовки кадрів.

Така система вимагає, щоб, з одного боку, кількість і місце знаходження навчальних закладів у регіоні давали можливість більш повно забезпечувати підприємства і організації висококваліфікованими кадрами, з другого боку-забезпечували мінімальні суспільно необхідні витрати на утримання навчальних закладів.

При цьому важливу задачу вирівнювання рівнів забезпеченості різних регіонів і місцевих поселень кваліфікованими кадрами, надання першочергової допомоги в підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів пріоритетною освітою для потреб регіону, що підвищить раціональність використання спеціалістів і сприятиме сталому розвитку.

Література

1. Алькема В.Г. Наукова та інноваційна діяльність студентів вищого навчального закладу // Наукові праці МАУП. Bun. 3. Інноваційний менеджмент: проблеми формування в умовах перехідної економіки /Ред. М.Ф. Головатий та ін. К.: МАУП. - 2002. - С 348-350.

2. Заремба З.В. Характеристика готельного господарства України // Вісн. Рівненського держ. техн. університету. Економіка: 36 наук. праць / Наук. ред. Зінь Е.А., Bun. 2(15). -Рівне. - 2002. - С 270-276.

3. Филипов В.М. Актуальные проблемы и направления инновационной деятельности в российском образовании. - 2001. - № 1. - С. 5-16