ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні

Реферат з дисципліни \"Туризм\"

на тему:

Стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні

Київ 2011

ЗМІСТ

Вступ...........................................................................2

Розділ І

1.1 Огляд літературних джерел щодо проблем та перспектив розвитку туризму в Україні .........................................3

Розділ ІІ

2.1. Ресторан \"Курені\" ..............................................16

2.2. Готельний комплекс \"Турист\" ...............................19

2.3. Туристична агенція \"Галопом по Європах\"................22

Висновок.............................................................24

Список використаної літератури ...............................25

Вступ

З розвитком техніки, а особливо транспорту, людство отримало можливість подорожувати. В даний час туризм - одна з наймогутніших галузей що, динамічно розвивається, високоприбуткова галузь світової економіки, виступає в числі найважливіших факторів соціально-культурного розвитку територій. Це сприяє підвищенню рівня і якості життя населення. Розвиток туризму, що виявляється в його багатогалузевому характері і тісній факторній взаємозалежності практично з усіма сферами життєдіяльності, дозволяє використовувати туризм як діючий інструмент стимулювання соціально-економічного росту на національному і місцевому рівнях.

Мета дослідження – ознайомлення з особливостями практичної діяльності готельних та туристських підприємств, підприємств громадського харчування та розваг, що обслуговують туристів; роллю керівників різних рівнів в управлінні підприємствами туристичної індустрії. Відповідно до поставленої мети визначаються такі завдання:

 • Ознайомлення зі змістом майбутньої професії, характером та сферою професійної діяльності;

 • Ознайомлення із професійними вимогами до фахівця, необхідними практичними вміннями та навичками;

Об\'єкти дослідження – ресторан \"Курені\", готельний комплекс \"Турист\" та туристична фірма \"Гамалія\".

Розділ І

Огляд літературних джерел щодо проблем та перспектив розвитку туризму в Україні

Розвиток туризму в Україні істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв\'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал країни.

Нині в Україні налічується понад 4,8 тис. закладів для розміщення туристів і відпочиваючих на 710 тис. місць. У модернізацію старих і будівництво нових закладів вітчизняними та іноземними інвесторами у 2004 році вкладено більш як 875 млн. гривень.

Останнім часом щороку збільшується консолідований обсяг туристичних послуг. В 2004 році цей показник перевищив 4,1 млрд. гривень.

Водночас подальший розвиток туризму гальмується: відсутністю цілісної системи державного управління туризмом у регіонах; підпорядкованістю закладів розміщення туристів, санаторно-курортних, оздоровчих та рекреаційних закладів, які надають туристичні послуги, різним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади; нечітким визначенням у законодавстві належності підприємств готельного господарства до підприємств, які надають туристичні послуги; недосконалістю нормативно-правової бази; недостатністю методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної підтримки суб\'єктів підприємництва туристичної галузі з боку держави; повільними темпами зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму; відсутністю відповідних об\'єктів для розвитку туристичної діяльності в сільській місцевості; невідповідністю переважної більшості туристичних закладів міжнародним стандартам; тенденцією скорочення кількості підприємств готельного господарства; незадовільним стан туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в зонах автомобільних доріг та міжнародних транспортних коридорів; незбалансованістю соціальної та економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів та необхідністю їх збереження тощо.

У зв\'язку з цим в Україні розроблена і впроваджується національна туристична політика. Фундаментом даної національної політики виступає Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 рр. В Україні, Закон України \"Про туризм\". Дана політика та нормативні акти покликані стимулювати ефективне використання наявних рекреаційних ресурсів, підвищити рівень міжгалузевого співробітництва, стимулювати розвиток ринкових відносин у туристичній сфері, визначити перспективи подальшого розвитку туризму на основі аналізу його сучасного стану.

Національна туристична політика нашої держави передбачає здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною галуззю, розроблення відповідних нормативно-правових актів, нагромадження на підприємствах туристичної галузі необхідних для здійснення структурних перетворень матеріальних і фінансових ресурсів, зміцнення існуючої матеріальної бази, удосконалення системи статистики у цій галузі, створення умов для реалізації інвестиційних проектів. Крім того, під час виконання Державної Програми з розвитку туризму проводитиметься робота із залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів для розвитку туристичної інфраструктури, задоволення потреб галузі у висококваліфікованих кадрах, нарощування обсягів надання туристичних послуг за рахунок розширення в\'їзного та внутрішнього туризму, здійснення заходів державної підтримки рекламно-інформаційної діяльності, розроблення інноваційних проектів і проведення наукових досліджень з питань туризму.

Основною метою розвитку туризму в Україні є створення конкурентоспроможного на міжнародному ринку національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечення на цій основі комплексного розвитку регіонів за умови збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини.

Основними завданнями Державної програми розвитку туризму є:

забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та підвищення її частки в макроекономічних показниках;

підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць;

збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі у державному бюджеті;

підвищення іміджу держави на міжнародному рівні.

Національною туристичною політикою визначаються такі напрями розвитку туризму:

 • удосконалення системи управління галуззю;

 • удосконалення нормативно-правової бази туристичної діяльності;

 • зміцнення матеріальної бази туризму;

 • розширення міжнародної співпраці у туристичній галузі;

 • підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;

 • поліпшення транспортного обслуговування;

 • підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об\'єктів культурної спадщини;

 • поліпшення інформаційного та рекламного забезпечення;

 • провадження ефективної інноваційної діяльності та створення наукової бази туризму;

 • поліпшення кадрового забезпечення.

На сучасному етапі розвиток системи управління туристичною галуззю повинен охоплювати такі питання, як удосконалення структури управління, реалізація державної політики у цій галузі шляхом координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб\'єктів підприємництва. Важливе значення має вдосконалення державної статистики з питань туризму з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду інших країн.