ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

*нуль та кома упущені

Таким чином, як показали дослідження В.Голуба, темпи розвитку фізичних якостей у цьому віці досить великі. Швидкісно – силові – 28,8%, спритності – 5,9%, витривалості – 10%, швидкості – 21,1%.

Цей фактор можна назвати \"фізичні здібності\".

У четвертий фактор 13,7% показники пізнавальної діяльності - читанки (0,866), \"Я і Україна\" (0,882) мають менший коефіцієнт ніж трудової (0,939) – трудове навчання. У хлопців ми спостерігаємо таку ж тенденцію. Отже, його теж можна назвати фактором \"пізнавально – трудова діяльність\".

Основу п\'ятого фактору складають показники гнучкості (0,625), швидкісно – силових здібностей (0,618) – вистрибування вгору. Із показників фізичного розвитку, з найбільшою вагою, увійшов один показник – динамометрії (0,764) – сила кисті. У поєднані ці показники утворюють фактор \"гнучкості та швидкісно – силові здібності\".

Отже, результати показали, що структура особистості , яка складається з фізичного розвитку, фізичної підготовленості, моральних якостей та інтелектуального розвитку дітей 8-ми років визначилась п\'ятьма ортогональними факторами при різних показниках внеску їх складових. Це дає підстави стверджувати, що цей є сенситивним для формування моральних якостей в процесі занять фізичною культурою, що вимагає розробку системи фізичних вправ, яка б дозволила на уроці фізкультури формувати ці якості.

Вікові особливості молодших школярів (висока емоційність і рухливість, нестійка увага, конкретність мислення і пам\'яті, підвищена втома), диктують учителю необхідність творчого, застосування різноманітних методів навчання і виховання. Потрібно підкреслити, що саме фізичне виховання більш за все задовольняє високу рухову активність молодших школярів. Потяг учнів до уроків особливий, що створює сприятливі умови для використання занять фізичною культурою у виховних цілях.

Великі можливості для здійснення морального виховання дітей молодшого шкільного віку у процесі занять фізичною культурою передбачені самим характером фізично-спортивної діяльності. Накопичення позитивного морального досвіду поведінки у колективі юних спортсменів об\'єктивно обумовлено емоційністю занять, необхідністю систематично-послідовно долати труднощі на шляху до поставленої мети, суспільно-корисний характер спортивної діяльності, взаємозв\'язок особистої і суспільної зацікавленості у боротьбі за кращий спортивний результат і фізичне удосконалення – це все створює необхідні передумови для здійснення морального виховання.

Висновки до розділу 1.

Викладене вище дає загальну уяву про предмет фізичне виховання. Діяльність з фізичного виховання в суспільстві забезпечує наступність у розвитку фізичної культури, виступаючи своєрідним каналом передачі досягнень у цій сфері від покоління до покоління. Будучи невід\'ємною частиною загального виховання, фізичне відіграє суттєву роль у реалізації і загально педагогічних, і специфічних освітньо-вимовних завдань, продиктованих потребами суспільства у цілеспрямованому впливі на розвиток людини.

Специфічний зміст у фізичному вихованні мають фізична освіта і вдосконалення фізичних якостей. Прикладним результатом фізичного виховання, якщо розглядати його стосовно практичної діяльності людей, є фізична підготовленість, втілена в підвищення працездатності, рухових уміннях і навичках. У цьому зв\'язку фізичне виховання можна розглядати як процес фізичної підготовки людини до повноцінної життєдіяльності.

До числа основних складових фізичної культури належить спорт, який є арсеналом ефективних засобів і методів фізичного виховання. Разом з тим, фізичне виховання не зводиться до спорту, так само, як і спорт не зводиться до фізичного виховання. Таким чином, поняття фізична культура, фізичне виховання і спорт характеризуються єдністю але не є тотожними.

Соціальна практика фізичного виховання будується в рамках певної системи – системи фізичного виховання, яка в свою чергу, є складовою частиною загальної системи виховання. [13]

Розділ 2. Практика організації фізичного виховання у загальноосвітній школі І ступеня

2.1 Зміст, завдання і форми фізичного виховання у початковій школі.

Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку є невід\'ємною складовою освіти, яка забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров\'я і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямована на формування в них фізичного, соціального та духовного здоров\'я, вдосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного довготривалого життя та професійної діяльності.

Основу системи фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від типів, форм власності та підпорядкування, регламентується Законами України \"Про освіту\", \"Про фізичну культуру і спорт\", актами президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та іншими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров\'я України, Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання дітей. До них належать:

Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 № 347;

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2004 № 1148;

Міжгалузева комплексна програма \"Здоров\'я нації\", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14;

Державні стандарти: початкової загальноосвітньої школи, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717;

Навчальна програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

Навчальна програма з фізичної культури для учнів, віднесених за станом здоров\'я до спеціальної медичної групи. [27]

Система фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку базується на принципах особистісної і диференційованої орієнтації, пріоритету оздоровчої спрямованості, використання традиційних та нетрадиційних форм рухової активності та інших засобів фізичного вдосконалення.