ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

У процесі формування в молодших школярів наполегливості на експериментальних уроках фізичної культури використовувались переважно вправи на витривалість і на подолання втоми.

Основним засобом виховання в учнів витримки і самовладання у процесі занять фізичною культурою були фізичні вправи різної складності та спрямованості, а також ускладнені умови їх виконання. В процесі моделювання виховних ситуацій особливе значення надавалось труднощам, які виникають несподівано, і заздалегідь продуманим і запланованим учителем факторам, що впливають на поведінку учнів. Такі прийоми, які підтверджують результати дослідження, доцільно використовувати після певної інтелектуальної, емоційної та фізичної підготовки учнів.

З метою переважного формування у молодших школярів вольових якостей другої групи (сміливості, рішучості, ініціативності) моделювались виховні ситуації, які потребують швидкого і самостійного прийняття рішень. Різноманітність виховних ситуацій забезпечувалась у цьому випадку підбором фізичних вправ, пов\'язаних із ризиком та індивідуальними завданнями, які ще більше ускладнювали виконання вправ за умов досягнення оптимального результату. Серед фізичних вправ, пов\'язаних із ризиком, нами використовувались найрізноманітніші стрибки через штучні та природні перешкоди, пробігання колодою, акробатичні вправи тощо. Виховні ситуації передбачали досягнення максимального результату з бігу на короткі дистанції, у стрибках. На уроках фізичної культури такі завдання ставились у процесі виконання контрольних нормативів. Основним засобом розвитку рішучості були тренування з багаторазовим повторенням ситуацій, в яких учні самостійно приймали рішення.

Основною умовою виховання ініціативності є створення ситуацій, з яких учням треба знаходити вихід власними зусиллями. За такого підходу, як підтверджують результати дослідження, необхідно ставити перед молодшими школярами доступні за складністю завдання, які слід розглядати як своєрідні перешкоди, що створюють об\'єктивні і суб\'єктивні труднощі. Завдання, що перестають бути важкими, втрачають значення для виховання в учнів вольових якостей.

Експериментальна перевірка педагогічних засобів і методики виховання вольових якостей молодших школярів проводилася в процесі формуючого етапу експерименту. В контрольному класі уроки фізичної культури проводилися за загальноприйнятою методикою, а в експериментальному ─ з урахуванням описаної вище технології виховання вольових якостей.

У процесі проведення формуючого етапу експерименту значна увага приділялася отриманню учнями системи знань з фізичної культури і спорту. При цьому особливе значення надавалося чіткій постановці мети виховання і конкретизації завдань на найближчу та віддалену перспективу. Враховувалося, що реальність досягнення поставленої мети створює для учнів перспективу, яка надає мотивам особливо сильного спонукального характеру. У зв\'язку з цим на уроках фізичної культури передбачалося планування доступних, але постійно зростаючих за складністю завдань.

У ході експериментальних уроків учитель звертав увагу на необхідність розвитку фізичних якостей, кожного разу намагався досягти свідомого засвоєння молодшими школярами методичних знань щодо організації і проведення самостійних занять. Особливе значення надавалося вихованню в учнів експериментального класу потреби фізичного вдосконалення і досягнення високого рівня фізичної підготовленості, що створювало само по собі ситуацію успіху. Передбачалося й формування в учнів здатності використання мотиваційних прийомів: самостимулювання (самопереконання, самонавіювання, самопідбадьорювання) і самопримусу (самоосудження, самозаборони, самонаказу).

Моделювання виховних ситуацій здійснювалося за схемою: постановка завдань щодо формування конкретних вольових якостей; вибір адекватних педагогічних засобів та методичних прийомів, спрямованих на формування вольових якостей в процесі виконання конкретних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів; вибір завдань, спрямованих на самооцінку, самоконтроль і самомобілізацію учнів при виконанні заданих фізичних вправ; поточна корекція дій учнів у процесі виконання фізичних вправ та індивідуальних завдань; підбиття підсумків за результатами виконання завдань.

Динаміка показників сформованості вольових якостей в учнів експериментального і контрольного класів за період формуючого експерименту показана на рис. 2.

В експериментальному класі спостерігається значний приріст усіх показників, що свідчить про ефективність розроблених рекомендацій з виховання вольових якостей учнів у процесі занять фізичною культурою. В учнів же контрольного класу досліджувані показники майже не змінилися. Таким чином, істотне поліпшення показників сформованості вольових якостей учнів супроводжувалося помітним приростом результатів їхньої фізичної підготовленості.

Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного вихованняФормування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

Рис. 2. Показники сформованості вольових якостей в учнів експериментального Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден та контрольного Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден класів на різних етапах формуючого експерименту.

Висновки до розділу 2.

Зі сказаного випливає: фізкультурно-оздоровча й спортивно-масова робота в школі – це складний,

багатогранний процес, який вимагає регулярної і творчої діяльності адміністрації, педагогічних колективів,

а також громадських організацій школи. Особливо уважно треба вивчати проект плану або хоч би загальні

установки до плану спортивно-масової роботи школи, бо плани роботи з фізичного виховання повинні

доповнюватись, змінюватись, якнайбільше впливати на позитивну діяльність школи. Чим глибше й

всебічніше визначатимуться всі умови, які тою чи іншою мірою можуть впливати на зміст плану, на терміни

його виконання, тим план такої діяльності буде конкретнішим. Конче потрібно проводити підготовчу роботу

зі складання плану. Вносячи схарактеризовані вище заходи з фізичної культури в річний план роботи,

потрібно не забувати, що фізичне виховання молодших школярів є справою не тільки вчителів початкової

школи, а й усього педагогічного колективу.

Висновки

Щоб привернути увагу до проблем фізичного виховання, в Україні розроблено комплексну програму \"Фізичне виховання - здоров\'я нації\". Згідно з нею, фізичне виховання в навчально-виховній сфері, як складова частина загальної системи освіти, має закласти підвалини забезпечення та розвитку фізичного і морального здоров\'я, комплексного підходу до формування розумової та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання засобів і форм фізичного вдосконалення, безперервності цього процесу.