ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

Дипломна робота

Зміст

Вступ...................................................................................3

Розділ 1. Фізичне виховання особистості як педагогічна проблема

  1. Значення і місце фізичного виховання в системі загальної середньої освіти............................................................6

  2. Психолого-педагогічні умови організації фізичного виховання молодших школярів.....................................................12

Висновки до розділу 1......................................................26

Розділ 2.Практика організації фізичного виховання у загальноосвітній школі І ступеня

2.1Зміст, завдання і форми фізичного виховання у початковій

школі........................................................................27

2.2Позакласні форми фізичного виховання.......... . . ...............44

2.3Методика експериментального дослідження та його

результативність.........................................................57

Висновки до розділу 2.......................................................67

Висновки................................................................................68

Додатки.................................................................................69

Список використаних джерел......................................................84

Вступ

Актуальність дослідження. Одним із основних завдань держави у галузі освіти є турбота про здоров\'я нації, виховання фізично загартованого підростаючого покоління. Цим зумовлена необхідність посилення виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах України та обґрунтування ефективних методик виховання учнів, здатних наполегливо навчатися у школі та займатися фізичною культурою.

Водночас, зміни у суспільно-політичному житті України вимагають докорінної перебудови процесу виховання молодого покоління, що зумовлено значним погіршенням здоров\'я і фізичної підготовки підростаючого покоління. Це засвідчено Конституцією України, Законами України „Про освіту\", „Про фізичну культуру і спорт\", Цільовою комплексною програмою „Фізичне виховання – здоров\'я нації \", Концепцією фізичного виховання в системі освіти України.

Проблеми фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку була предметом дослідження Л.В.Волкова, А.А.Гужаловського, О.С.Куца, Т.Ю.Круцевича, З.І.Кузнєцова, С.В.Сембрата та ін.

Водночас цій сфері залишається багато невирішених проблем. Зокрема, на уроках фізичної культури навчання рухам, функціональне навантаження недостатньо узгоджуються з вирішенням виховних завдань. Усе це вказує на актуальність обраної теми і свідчить про необхідність проведення спеціальних досліджень у цьому напрямі.[17]

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов організації фізичного виховання в загальноосвітній школі І ступеня.

Відповідно до проблеми, об\'єкта, предмета, мети та гіпотези сформульовано основні завданнядослідження:

 1. Вивчити теоретичні основи фізичного виховання дітей у школі і сім\'ї.

 2. Проаналізувати зміст, завдання і форми фізичного виховання учнів початкових класів.

 3. Проаналізувати психолого-педагогічні умови організації фізичного виховання молодших школярів.

 4. Розробити педагогічні умови фізичного виховання учнів початкових класів у системі \"родина – школа\".

Об\'єкт дослідження. Фізичне вихованнядітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження. Формування особистості дітей молодшого шкільного віку у процесі фізичного виховання.

Гіпотезою дослідження є припущення, що ефективність фізичного виховання учнів початкових класів у сім\'ї підвищиться, якщо здійснюватиметься особистісно діяльнісний підхід.

Досягненню мети і розв\'язанню поставлених завдань сприяло використання комплексу методів дослідження:

 • теоретичних: методів ретроспективного, порівняльного та системного аналізу для зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, розгляду теоретичних питань з метою визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження, обґрунтування педагогічних умов організації фізичного виховання в початковій школі;

 • емпіричних: педагогічного експерименту для перевірки гіпотези дослідження, прогностичних методів(експертних оцінок, узагальнення незалежних характеристик), діагностичних методів(анкетування, тестування, бесіди, опитування), обсерваційних методів(спостереження, самоспостереження, самооцінки);

 • методів математичної статистики для статистичного групування

експериментальних даних і перевірки статистичної гіпотези. [13]

Експериментальна база. Дослідницько-експерементальна робота проводилась на базі Стопчатівської загальноосвітньої школи 1 – 3 ступенів.

Всього дослідженням було охоплено 33 учнів.

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що:

 • визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови фізичного виховання учнів початкових класів у системі \"родина – школа\".

 • теоретично обґрунтовано ефективність фізичного виховання учнів початкових класів у сім\'ї.

Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. Обсяг роботи - 87 сторінок, з них – 66 ст. основного тексту.

Розділ 1. Фізичне виховання особистості як педагогічна проблема.

  1. Значення і місце фізичного виховання в системі загальної середньої освіти.

Фізичне виховання є одним із соціальних явищ, яке ще з прадавніх часів вивчається з метою пізнання закономірностей фізичного вдосконалення людини для тих чи інших потреб, які диктує життя, а також закономірностей оздоровлення і підтримання рівня її життєдіяльності.

На відміну від навчальних дисциплін, які представляють такі області загальної освіти як математика, гуманітарні науки, мистецтво, технологія та інші, фізична культура пройшла досить довгий і важкий шлях проникнення в структуру змісту загальної освіти на правах самостійного навчального предмету.

Фізична культура почала складатися на окремому рівні економічного та суспільного розвитку в епоху верхнього палеоліту, тобто близько 50 тисяч років назад, коли в ході еволюційного процесу людина перейшла від простого сприйняття природного середовища до цілеспрямованої дії його зміни. Необхідність працювати, виготовляти знаряддя праці, передавати наступним поколінням накопичені трудові вміння та навички стала об\'єктивною причиною виникнення фізичного виховання як особливої

категорії суспільного життя.

Суб\'єктивною причиною став подальший розвиток суспільної свідомості про ефект вправляння, тобто розуміння людиною впливу попередньої фізичної підготовки на ефективність оволодіння предметом праці та на позитивні наслідки її.