ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті

Етапи підгото

вки

Попередня базова підготовка

Спеціалізо

ванабазова підготовка

Індивідуалізація

підготовки

Максимальна реалізація можливостей

Збереження рівня досягнень

Перехід у професіонали

I

II

III

IV

V

VI

Вік, роки

6-10

11-14

15-18

19-22

23-26

27-30

Модель

БППС

Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті

А

В

С

Д

Е

F

Співвідношення компонен

тів роботи

З: Д: С

60; 30; 10

40; 40; 20

20; 40; 40

10; 30; 60

10; 30; 60

40; 30; 30

40; 40; 20

Рис. 2. Зміст і співвідношення компонентів загальної (З), допоміжної (Д) і спеціальної роботи (С) у 6-и етапній підготовці тенісиста.

Цільова функція потенційної узагальненої підготовленості спортсмена може бути записана таким способом:

Fί = F(Qίф, Qίтех, Qίтак, Qίп, Qίі, Qίз) ί=1,2,3,4,5,6 (2)

де:

Qф- інтегральний показник фізичної підготовленості;

Qтех- інтегральний показник технічної підготовленості;

Qтак- інтегральний показник тактичної підготовленості;

Qп- інтегральний показник психічної підготовленості;

Qи - інтегральний показник інтелектуальної підготовленості;

Qс - інтегральний показник змагальної підготовленості;

ί - етап підготовки БППС.

При цьому:

QЗакон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті Q2ф Q3ф Q4ф Q5ф Q6ф

Q1тех Q2тех Q3тех Q4тех Q5тех Q6тех

Q1так Q2так Q3так Q4так Q5так Q6так (3) Q1п Q2п Q3п Q4п Q5п Q6п

Q1і Q2і Q3і Q4і Q5і Q6і

Q1з Q2з Q3з Q4з Q5з Q6з

Причому:

F(Qίф, Qίтех, Qίтак, Qίп, Qίі, Qίз) ≤ F(Qί+1ф, Q ί+1тех, Q ί+1так, Q ί+1п, Q ί+1і, Q ί+1з) (4)

Кожна із шести потенційних узагальнених підготовленостей має детерміновану і випадкову частини.

Детермінована частина - закладена на рівні генної структури організму від народження, випадкова частина - утворюється під впливом тренера-педагога.

Нас буде цікавити розподіл випадкової частини як педагогічно керованого процесу.

Фізична підготовленість. Ця сторона підготовленості характеризується можливостями функціональних систем організму спортсмена, що забезпечують ефективну змагальну діяльність, і рівнем розвитку основних фізичних якостей – швидкісних здібностей, м\'язової сили, витривалості, спритності і гнучкості. Фізична підготовленість підрозділяється на загальну, допоміжну і спеціальну 11.

Коефіцієнт потенційних можливостей фізичної підготовленості спортсмена:

Qпф =Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті , (5)

де N - кількість сторін фізичної підготовленості (м\'язова сила, швидкісні здібності, витривалість, гнучкість).

Розподіл - близький до нормального (розподіл Гаусcа). Математичне очікування і дисперсія представлені у віковій програмі ДЮСШ за роками підготовки.

Технічна підготовленість. Під технічною підготовленістю варто розуміти ступінь засвоєння спортсменом системи рухів, що відповідають особливостям даного виду спорту і спрямованих на досягнення високих спортивних результатів. Технічну підготовленість не можна розглядати ізольовано, а варто представляти як складову єдиного цілого, у якому технічні рішення тісно взаємозалежні з фізичними і психічними можливостями людини, а також з конкретними умовами зовнішнього середовища, у якому виконується спортивна дія 9.

Коефіцієнт потенційнихможливостей технічної підготовленості:

Qптех =Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті . (6)

Розподіл - близький до нормального (розподіл Гаусса). Математичне очікування і дисперсія представлені у віковій програмі ДЮСШ за роками підготовки.

Тактична підготовленість. Тактична підготовленість у теорії і практиці спортивного тренування розуміється як уміння спортсмена грамотно побудувати хід спортивної боротьби з урахуванням особливостей виду спорту, індивідуальних можливостей і зовнішніх умов, що створилися [17].

В основі спортивної тактики лежить: а) відповідність тактичного плану і дій рівню розвитку фізичних і психічних якостей, технічної підготовленості і теоретичних знань; б) вибір способів раціонального розподілу сил у процесі виконання змагальних вправ; в) застосування прийомів психологічного впливу на супротивника і маскування намірів [4].

При характеристиці тактичної підготовленості спортсменів оцінюються: а) їх уявлення про загальні положення тактики і тактичних закономірностей у конкретному виді спорту; б) знання тактичних дій найсильніших спортсменів; в) інформованість про основних суперників, рівень їхньої фізичної, технічної підготовленості і тактичної обізнаності; г) уявлення про зовнішні умови, в яких будуть проходити змагання; д) якість засвоєння тактики, що планується застосувати в майбутньому змаганні 14.

Коефіцієнт потенційних можливостей тактичної підготовленості:

Qптак =Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті . (7)

Розподіл - близький до нормального (розподіл Гаусса). Математичне очікування і дисперсія представлені у віковій програмі ДЮСШ за роками підготовки.

Психічна підготовленість. Ця сторона підготовленості характеризується особистісними якостями і властивостями спортсмена - його дисциплінованістю, вимогливістю до себе, чесністю, завзятістю і наполегливістю в досягненні поставленої мети, цілеспрямованістю, сміливістю, рішучістю, впевненістю у своїх силах і здатністю до максимального прояву функціональних можливостей в умовах напруженої змагальної діяльності [3].

Так, у великих змаганнях у даний час часто беруть участь спортсмени, що мають приблизно однакові спортивні досягнення і функціональну підготовленість. І в складних умовах спортивної боротьби з винятково високою конкуренцією нерідко все вирішують вольові якості [6].

Психічну підготовленість можна оцінювати за напруженістю тренувального процесу (r=08-09), що має нормальний розподіл.