ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті

Категорія закону в педагогіці є стрижнем, як системно-утворюючим початком для побудови теорії виховного і навчального процесу в БППС. Основні вимоги до закону БППС:

- визначення границь області дослідження;

- безпристрасне вивчення й описання обраного об\'єкта з його прямими й опосередкованими в середовищі існуваннями;

- вичленовування в об\'єкті його можливих нормальних і екстремальних станів, можливої причинної обумовленості зв\'язків компонентів структури;

- як умова написання закону, необхідно прийняти до уваги загальнофілософське визначення категорії закону - визначення обов\'язкове для всіх наук;

- методологічно вивірена розробка предмета наукового пошуку повинна неминуче призвести до формулювання цілей, проміжних цілей дослідження;

- добре сформульована ціль дослідження, ясне усвідомлення кінцевого результату - прогнозування подальших кроків до успішної організації етапів дослідження і розробка робочої гіпотези і постановки задач дослідження - одна з умов опису закону;

- для описання закону теорії спорту вищих досягнень як складової частини педагогічної теорії необхідна властива природі явищ реального світу тенденція зміни, руху, розвитку, що визначає загальні етапи і форми процесу становлення і самоорганізації систем, явищ природи, суспільства, що розвиваються;

- необхідно представити описову форму визначення філософської категорії закону (у ній повинні бути зазначені істотні характеристики прояву закону, вірніше, для будь-яких форм руху і розвитку - як у матеріальній природі, так і в духовному житті людини.

У нашому дослідженні ми ставимо багаторазові обмеження на вибір предметної області дійсності, по відношенню до якої ставилася вимога вивчити спеціальне, особливе й окреме в змісті поняття закону в спортивній педагогіці (теорії спорту вищих досягнень).

БППС - це предметна область дійсності - педагогічний процес, одна з чисельних, особливим чином організована тренерським колективом, родиною і суспільством у віковому аспекті (проміжку) від 6 до 30 років, процес виховання, навчання й удосконалення: є об\'єктивне і повсякденне, масове, кероване явище, детерміноване соціальними цілепокладаннями, обмежене психолого-фізіологічними можливостями особистості, що розвивається, границі якої знижуються і розширюються в результаті зворотнього впливу сукупної педагогічної (тренерської) діяльності.

Розглянутий (розроблений) процес БППС відрізняється складністю і мінливістю, однак він не хаотичний, тому що цілеспрямований і веде до досягнення мети - Олімпійський чемпіон.

І, оскільки тренувальний процес у системі БППС об\'єктивно існує, існують об\'єктивні закони, закономірності, принципи, правила за якими він (тобто процес) керується. Відсутність законів у педагогічному процесі БППС призводить до того, що спортивно-педагогічна практика змушена, як правило, керуватися закономірностями, принципами і правилами в спортивній підготовці (які на превеликий жаль, у достатній мірі не використовуються багатьма тренерами в Олімпійському виді спорту - настільному тенісі). Це свідчить про фактичний рівень розвитку (підготовленості) наших фахівців, якого вони досягли в даний час. Цей рівень (не з їхньої вини) характеризується тим, що багато низьких результатів на чемпіонатах світу, Європи (усіх категорій, що беруть в них участь тенісисти) не мають і досі досить переконливих пояснювальних теорій для даної спеціалізації. Маючи закон БППС, побудований на теоретичному осмисленні педагогічних процесів, що відбуваються, методологічному аналізі можливостей оптимізації спортивної підготовки, творчої наукової діяльності вчених - призведе наш тренерський корпус до досягнення високих результатів і зведе нанівець усі наявні сьогодні недоліки в підготовці спортсменів міжнародного рівня, але при одній умові: відмова від існуючої сьогодні порочної \"системи\" підготовки тенісистів і впровадження розробленої (описаної) теорії БППС і його закону. Життя настільного тенісу знаходиться в екстремальній ситуації, коли незадоволеність \"системою\" підготовки стала очевидною і навіть нетерпимою.

Безперечний факт в тому, що ні підручники педагогіки, у тому числі і спортивної, ні наукові теоретичні і практичні прикладні роботи дослідників в області підготовки спортсменів в олімпійському і професійному спорті, ні реальна тренерська практика не мають у своєму доробку подібного роду закону учбово-тренувального процесу.

Очевидно положення, що склалося в теорії спортивної підготовки (теорії спорту) у зазначеному відношенні можна пояснити двома причинами:

- нерозробленістю системи змістовних об\'єктивних, однозначних характеристик понять \"закон\" у теорії спорту (спорту вищих досягнень);

- відсутністю нормативних, методологічних вимог до процедури цілепокладання при плануванні і здійсненні процесу дослідження проблеми БППС у настільному тенісі.

Теоретичне осмислення процесу оптимізації БППС призводить до парадоксу навчання, пошук шляхів рішення якого забезпечить подолання реальних труднощів (протиріч), які стоять за парадоксом навчання і удосконалювання та виражаються в ньому.

Оптимізувати мислення тренера для розширення сприйняття евристичних задач БППС - теоретично простіше всього шляхом навчання його рішенню таких задач на різних етапах БППС (створення і передача алгоритмів рішення суб\'єкту): це етап попередньої і початкової базової підготовки (з двома підетапами) - А; спеціалізованої базової підготовки (з двома підетапами) - В; етап - індивідуалізації підготовки - С; етап - максимальної реалізації індивідуальних можливостей - Д; етап - утримання досягнень Е; етап - переходу в професіонали - F. Вся система БППС - це динамічний творчий процес, але тоді самі задачі, для яких знайдений алгоритм рішення, перестануть бути творчими, евристичними. Варто розробити алгоритм для даного класу задач (А; В; С; Д; Е; F), як весь клас автоматично переходить у розряд нетворчих, неевристичних. У даному випадку змінюється зміст одного з полюсів ситуації, (оптимізація виступає як пригнічувач творчості). При цьому тренерам абсолютно байдуже положення переходу творчості в площину нетворчості, тому їм необхідно надати можливість самостійно розробити алгоритми, які будуть визначними, хоча і частковими у вирішенні проблеми БППС, у той же час, необхідно показати, як створюються такі алгоритми, тобто привести приклад їхнього створення (розробки). Розроблені алгоритми будуть відігравати роль еліксиру (панацеї). І хоча парадокс лише частково переборюється вказівками на механізм переносу, перспективи тут не дуже безхмарні, тому що дійсне рішення його лежить у площині вивчення кілець Зенона і активного характеру тренерського мислення.

Для зручності опису і сприйняття закону БППС представимо евристичну модель БППС у виді ілюстрованої символіки.

Модель БППС у графічному вигляді (рис. 1) - (його базова конструкція) - якщо А, то В, якщо В, то С, якщо С, то Д, якщо Д, то Е, якщо Е, то F - (Олімпійський чемпіон).