ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті

Завдяки тимчасовій однорідності системи вдається запропонувати цілком доступні для огляду і досить прості конструктивні математичні моделі, що допускають ефективний математичний апарат аналізу. Втім, у сучасній математиці існують досить ефективні методи аналізу систем і без припущення тимчасової однорідності. Нарешті, саме основне математичне припущення про еволюцію систем - напівмарковість переходів і станів систем, що означає незалежність ймовірностей переходу з даного стану від усієї попередньої еволюції системи до влучення в цей стан і незалежність розподілів часу перебування в станах від усієї попередньої даному стану еволюції системи.

Пропоновані математичні моделі стохастичних систем є точно обумовленими математичними об\'єктами - процесами марківського відновлення чи, що те ж саме, напівмарківськими процесами. Тим самим чітко визначений клас напівмарківських систем, для яких пропонуються алгоритми фазового збільшення станів, що мають чітке обґрунтування у вигляді граничних теорем.

Автори прагнули зберегти у викладі методів спрощеного опису й аналізу БППС необхідну частку подробиць у виді принципів фазового збільшення станів (1.2.4), що забезпечують активне сприйняття і застосування пропонованих алгоритмів. Тут, очевидно, доречно процитувати відомого фахівця з теорії систем У. Ешбі: \"... Теорія систем повинна побудуватися на методах спрощення і, по суті справи, бути наукою спрощення. Не підлягає сумніву те, що наука спрощення володіє своїми власними методами і тонкощами\". Алгоритми фазового збільшення станів напівмарківських систем, на думку В.С. Королюка (2004), являють собою дуже ефективні методи спрощеного аналізу стохастичних систем, заснованих на фундаментальних математичних результатах (граничних теоремах), і разом з тим реалізовані у вигляді простих евристичних правил, доступних фахівцям із системного аналізу. Приведені алгоритми і правила спрощеного аналізу застосовні лише до спеціального класу стохастичних систем, до якого відноситься БППС, еволюція яких описується процесами марківського відновлення. При оцінці тих чи інших математичних методів аналізу потрібно передусім враховувати їх ефективність щодо того класу систем, на які вони орієнтовані. У математику, так як і в медицині, не існує панацеї.

Клас напівмарківських систем досить багатий для описання реальних систем, зміна станів яких відбувається під впливом випадкових факторів, доступних для спостереження і математичного опису. Разом з тим напівмарківські системи забезпечені досить ефективним математичним апаратом аналізу.

Основна ідея фазового збільшення складається у використанні ергодичних властивостей марківських процесів (Королюк В.С., 2004). У сталому режимі функціонування систем є можливим істотно спростити опис еволюції системи, об\'єднуючи класи ергодичних станів у збільшені стани спрощеної моделі. Ця ж ідея лежить в основі різноманітних методів усереднення, що застосовуються в сучасній теорії систем.

2. Фазовий простір станів

Фіксоване значення основних параметрів системи визначає стан системи. Сукупність різних можливих станів системи називається фазовим простором станів (ФПС).

Математична модель реальної системи містить вихідний об\'єкт опису ФПС системи.

У якості ФПС можна використовувати будь-яку кількість елементів довільної природи, наприклад алфавіт (буквений, цифровий чи символічний). Сукупність цілих чисел (скінчена чи нескінченна) використовується в якості ФПС дискретних систем.

Безліч предметних чисел, сукупність векторів (скінчених наборів чисел) застосовують як ФПС для систем з безперервною безліччю можливих станів. Словом, у якості ФПС може служити будь-яка множина, елементів якої достатньо для описання (кодування) різних станів системи, що ми можемо чи повинні спостерігати і вимірювати.

Поряд з фізичними (тими що спостерігаються) станами системи при побудові математичної моделі можуть виявитися корисними й інші додаткові фазові стани, що відіграють істотну роль у математичному описі системи. Наприклад, фазовими координатами (станами) спортсмена служать не тільки констатація результатів виступів, але і додаткові фазові координати - швидкість мозкового кровообміну, що відображає процеси відновлення тощо. Додаткові фазові координати необхідні для однозначності опису еволюції системи в часі. У математичних моделях стохастичних систем додаткові фазові стани необхідні для того, щоб була можливість ефективно використовувати математичний апарат аналізу, розвинутий у теорії випадкових процесів.

Побудова ФПС в системі БППС. Побудова ФПС складається з двох етапів: спочатку описуються реальні стани, що спостерігаються і представляють інтерес для аналізу, а потім сукупність фізичних станів розширюється, доповнюється допоміжними фазовими станами, необхідними при математичному описанні моделі системи БППС. Обидва етапи відіграють важливу роль при побудові математичної моделі системи.

Зараз ми відзначимо лише один загальний принцип побудови ФПС, заснований на понятті системи як сукупності складових елементів (етапів, підетапів, періодів, структурних складових тренувального процесу і т.п.). Спочатку визначаються фізичні стани елементів, а потім будуються коди фізичних станів системи об\'єднанням кодів фізичних станів елементів.

В нашому випадку система БППС включає 6 етапів багаторічної підготовки по 4 роки в кожному етапі. Прогресування системи БППС у часі задається розрядною класифікацією настільного тенісу України.

Спрощення системи БППС у настільному тенісі проводиться шляхом переходу від системи з шістьма складовими (етапами підготовки) до системи з трьома складовими - періодами підготовки: період прогнозування перспективності спортсмена (6-16 років), період переходу від змагань серед кадетів і юнаків до змагань серед дорослих (16-20 років), період прогнозування результатів участі в олімпійських іграх (20-30 років). Така методологічна схема розгляду БППС у настільному тенісі.

Ознайомившись з процедурою розгляду математичних моделей реальних систем, до яких відноситься БППС, перейдемо до опису вимог щодо формулювання закону оптимізації БППС.

3. Вимоги до формулювання закону. Закон БППС у першому наближенні

Закон - необхідне, істотне, стійке, повторюване відношення між явищами в природі і суспільстві - внутрішньо досліджувана категорія стану.

Як загальні, так і часткові закони, у складі теорії спорту того чи іншого розділу спортивної педагогіки як теорії діяльності - навчання та удосконалення - повинні описувати, пояснювати, прогнозувати події, ситуації і результати можливого на різних етапах БППС.