ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Шляхи оптимізації рухової активності школярів в контексті міжнародного руху “спорт для всіх”

залишається невисокою ефективність уроків фізичної культури. Випадає з поля зору значної частини фахівців проблем їх оптимізації через реалізацію принципів гуманізації, природовідповідності, диференціації, широкого використання традицій народного тіловиховання, досягнень сучасної науки і практики, системи домашніх завдань як засобу прилучення учнів до фізичного самовдосконалення тощо.

Як бачимо, система фізичного виховання в навчальних закладах потребує суттєвого вдосконалення. Це має відбутися шляхом \"масового залучення дітей і молоді до оздоровчо-спортивного руху \"Спорт для всіх\". Сьогодення змінює орієнтири шкільної фізичної культури, в основу яких покладено такі дидактичні принципи:

оптимізація управління фізичним вихованням дітей й учнівської молоді; використання бюджетного й позабюджетного фінансування шкільної фізичної культури; удосконалення матеріально-спортивних баз;

збільшення обсягу рухової активності учнів відповідно до психофізіологічних потреб у рухах; підвищення якості навчально-виховного процесу через його інструктивно-методичне забезпечення; формування в учнів потреби, умінь і навиків фізичного самовдосконалення;

оснащення процесу фізичного виховання науково-методичними комплексами, розробка й дидактична реалізація його змісту.

Відповідно до окресленого вище, на нашу думку, доцільно:

1. Завідувачам відділів освіти райдержадміністрацій, начальникам управлінь освіти з метою вивчення стану обізнаності педагогічних колективів з основними концептуальними положеннями нормативно-директивних документів та ефективності реалізації в школах Державної національної програми \"Освіта\" (\"Україна ХХІ ст.\", Законів України \"Про освіту\", \"Фізична культура і спорт\", Указу Президента \"Про додаткові заходи щодо забезпечення національної програми \"Діти України\" на період до 2005 року\", Державної програми \"Фізичне виховання – здоров\'я нації\", матеріалів спільної сесії АМН України \"Актуальні проблеми здоров\'я та освіти на початку ХХІ ст.\", Національної доктрини розвитку освіти, Міжгалузевої комплексної програми \"Здоров\'я нації\" на 2002–2011 роки, \"Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя\" та ін.) винести на розгляд колегій відділів освіти питання \"Про стан спортивно-оздоровчої роботи в загальноосвітній школі\". При цьому проаналізувати матеріали медичного обстеження учнів шкіл, накази про розподіл їх за медичними групами; документацію з контролю й керівництва за викладанням предмета \"Фізична культура\"; якість проведення спортивно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня; рівень фізичної підготовленості учнів у початкових класах; охопленість учнів секційно-гуртковою роботою (кількісний показник); рівень теоретичних знань, умінь і навиків з фізичного самовдосконалення школярів; організацію роботи з учнями з ослабленим станом здоров\'я (спецмедгрупи); протоколи державного тестування, масових оздоровчо-спортивних свят; місце фізичного виховання в системі внутрішкільної методичної роботи; батьківського всеобучу; зміцнення матеріально-спортивної бази тощо.

2. З метою підвищення професійної компетенції педагогічних працівників з проблем залучення школярів до руху \"Спорт для всіх\", методичним службам системи післядипломної роботи доцільно:

розробити та впровадити в практику курсів, лекційно-практичні заняття, педагогічні читання, науково-практичні конференції, спецкурси з проблеми реалізації оздоровчої функції освіти через фізичну культуру й спорт [4];

організувати діяльність інтегрованих творчих груп (шкільні, районні, міські, обласні) фахівців фізичної культури, учителів валеології, початкових класів, організації безпеки життєдіяльності з метою створення та апробації дидактико-методичних матеріалів щодо формування здорового спсобу життя (освітній, середовищний, особистісний рівні).

3. Керівникам навчально-виховних закладів оптимізувати роботу з відновлення й проведення на якісно-новому рівні оздоровчих заходів у режимі навчального дня школярів (гімнастика до занять, рухливі перерви та паузи з народно-ігровим змістом, превентивну та професійно-реабілітаційну гімнастику для зняття втоми, нервової напруги, активізації розумової й фізичної працездатності, формування правильної постави, зниження негативних наслідків гіпокінезії і гіподинамії.

4. Скерувати навчально-виховну роботу на формування в учнів переконань, умінь і навиків фізичного самовдосконалення. Підвищити якість теоретичних знань. Посилити контроль за виконанням домашніх завдань з фізичної культури. Забезпечити диференційовану роботу зі школярами з ослабленим станом здоров\'я (розробити індивідуальні реабілітаційно-відновлювальні комплекси).

Створити умови для підготовки громадських інструкторів із числа учнів для проведення спортивно-оздоровчих заходів у режимі дня.

Дбати про створення фонду комплексів, моделей активного відпочинку. Відновити в школах роботу спортивних секцій, гуртків, охопивши ними якомога більше учнів (загальної фізичної підготовки, оздоровчого бігу, шейпінгу, атлетичної гімнастики, різних реабілітаційно-оздоровчих систем (П. Іванова, В. Востокова, В. Лободіна, А. Стрельнікової та ін.).

Широко впроваджувати в практику роботи науково-теоретичні знання, практичні навики й уміння, здобуті в різних формах методичної роботи системи післядипломної освіти.

Впровадження руху \"Спорт для всіх\", як вагомого засобу підвищення рухової активності школярів, потребує об\'єднання зусиль усіх суб\'єктів навчально-виховного процесу, узгодження дій адміністрації, школи, учителів-предметників, класних керівників, керівників гуртків, секцій, клубів, бібліотекарів, медичних працівників. Прилучення учнів до систематичних занять фізичною культурою й спортом неможливе без підтримки батьків. Проте, провідна роль у цьому належить учителю, його педагогічній майстерності, умінню будувати педагогічний процес відповідно до поставленої мети з урахуванням конкретних умов виховної діяльності.

Література:

  1. Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання. – Черкаси, 2003. – С. 8–9.

  2. Бурдіян Л. І., Язловецький В. С., Согрін Б. В., Баєва І. І. Проблеми здоров\'я в підготовці учителя фізичної культури //Актуальні проблеми з оздоровчої фізкультури в навчальних закладах України. – Кіровоград, 1997. – С. 78.

  3. Дубогай А. Д. Психолого-педагогічні основи формування здорового способу життя школярів початкових класів: Автореф. дис...док. пед. наук. – К.: 1991. –С. 38.

  4. Уильям Л. Хоскелл. Двигательная активность, спорт и здоровье в будущем тысячелетии //Наука в олимпийском спорте: Спец. вып.– 2000. – С. 5–6.

  5. Ральф Паффенбаргер. Влияние двигательной активности на состояние здоровья и продолжительность жизни //Наука в олимпийском спорте: Спец. вып. – 2000. – С.25–33.

  6. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків /За заг. ред. В. Г. Панка. – К., 2001. – С. 4–5.

  7. Шиян Б. М. Методика фізичного виховання школярів. – Львів, 1996. – С.112.

  8. Москаленко Н., Власюк О. Рухова активність дітей молодшого шкільного віку //Збірник наукових праць. – Ч. ІІ. – Рівне, 2003. – С. 65–66.