ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Опитувальник емпатичного розуміння KRE призначений для вивчення емпатії. Пропонований опитувальник вимагає у майбутньому подальших досліджень, особливо важлимим є аналіз його зв\'язку з іншими методиками, які служать для визначення рис особистості. Знаючи правдивість і влучність опитувальника, а також володіючи відповідними нормами, можна з високою довірою відноситись до цією методики як засобу діагностики емпатії, яка розглядається як психологічна схильність, що власне і мотивує шукати ступінь близькості з іншими людьми.

Кожна досліджувана особа має перед собою 33 речення, які стосуються її думок і переживань, пов\'язаних із контактами з іншими людьми. Біля кожного речення вміщено чотири можливості застосування до його змісту: Так — Швидше так — Радше ні — Ні.

Під час досліджень використано авторську методику вивчення ефективності спортивної боротьби, яка є якісною характеристикою елементів, що окреслюють стан концентрації, рівень активності та ефективності, а також поведінку в екстремальних ситуаціях.

Аналіз спортивної боротьби з огляду цих чотирьох компонентів, ставить діагноз поведінки у психологічній сфері під час спортивної боротьби, як індивідуальної, так і командної.

Вимірювання рівня концентрації. Концентрація (сконцентрованість) — це властивість уваги, причому суттєвим є ступінь напруження, інтенсивність зосередження, тісно пов\'язаної з вибірковістю уваги та спостережливістю. Технічно-тактичні елементи, які містяться у цьому показникові можна виконувати при відносно низькій інтенсивності зосередження, а можна також бути абсолютно поглиненим своєю діяльністю (дуже високий рівень зосередженості).

Зосередження уваги полягають не тільки у виключенні з поля зору предметів і подій несуттєвих у даний момент, але також в уникненні, непотрібних збудників. Завдяки цій властивості віддзеркалення нижчеподаних елементів стає більш зрозумілим і виразним.

Концентрацію уваги оцінювали за результатами виконання техніко-тактичних елементів у балах: брак натиску на м\'яч –\"-2\" бали; пропуск суперника всередину штрафного майданчика – \"-2\" бали; брак виходу в центр – \"-2\" бали; брак під час заслону – \"-4\" бали; брак натиску на м\'яч – \"-2\" бали; фол під час кидка \"-4\" бали.

Активність гравців визначали за результатами перехвату м\'яча (+4 бали); повернення в захист (+4 бали); організації гри в атаці (+4 бали); якості виконання завершальної передачі м\'яча (+2 бали); втрати м\'яча (-4 бали)).

Досліджуваний матеріал складається із заповнених опитувальників тесту ТОЕ, Опитувальника Емпатичного Розуміння та тесту ACL. Дослідження проведено в середовищі баскетболісток олімпійського резерву у Сіднеї 2000. Дослідження охоплювало 16 спортсменок. Статистичний аналіз вимірювальних даних був розділений на кілька етапів:

Пілотажні дослідження. Під час цих досліджень були визначені засоби дослідження у вигляді окресленого набору тестів. Висунуто ряд припущень, які в наступних етапах утрималися як дослідницькі гіпотези або були відкинуті як статистично необгрунтовані.

Результати тестів були покладені на тенові шкали, уможливлюючи в той спосіб порівняльний аналіз. Була написана спеціальна процедура, яка збагатила статистичний пакет, що уможливив перекладення результатів тестів на тенову шкалу згідно норм, які відповідають польським умовам.

Описовий аналіз. Основною проблемою, яка постає на початку кожного дослідження, є усталення математичної моделі, яка описує результати тестових досліджень. У нашому випадку виступає ряд змінних із незнаними розкладами ймовірності. Ми згідні з тим, що змінні такого типу мають розклад Гаусса. Обгрунтування цього знаходимо в результаті аналізів, які проводилися на різних групах, і не лише спортивних.

Додамо вживані означення, зразки і назви, які стосуються емпіричних моментів. Якість вимірів ми позначали х1, х2, х3, ... хn, тоді: середня; варіантна; дисперсія, стандартне відхилення.

Емпіричні параметри вимірів ділимо назагал на дві категорії: характеристики, пов\'язані з мірою розташування і мірою розпорошеності. Розташування вимірів визначене середньою. Головною мірою розпорошення є дисперсія, чи стандартне відхилення.

Медіана знаходиться біля середньої і є найважливішою групою вимірів. Медіану обчислюємо після упорядкування вимірів. Якщо довжина змінної непарна, то медіана є середнім показником. Якщо довжина змінної є парною, то медіана є середньою вартістю з двох вимірів, які лежать найближче до середини. Подібну до медіани роль виконують квантили. У випадку, коли змінною є довжина парної, можна сказати, що половина вимірів знаходиться до медіани і половина від медіани. Тоді медіана з першої частини носить назву нижнього квантила, а медіана з другої частини — верхнього квантила.

У випадку непарної довжини змінної обчислення простіше. Медіана є середнім виміром, а квантил є медіаною з помірів до середнього (без нього), а верхній є медіаною вимірів вище середнього.

На значну увагу заслуговує графічна інтерпретація п\'яти непараметральних характеристик досліджуваної змінної (мінімум, нижній квантил, верхній квантил, максимум).

Порівняльні тести. В результаті описових аналізів приступили до порівняння середніх вартостей з нормою тестових шкал. Зазвичай застосовують двосторонній тест т-Студента для незалежних проб. У випадку порівнянь середніх вартостей у групах застосування був однокерунковий аналіз варіантів.

У праці як граничний рівень істотності був прийнятий рівень р=0,05. Тому поставлені припущення про середні були відкинуті, коли рівень перевершив цю вартість. У таблицях відкинення гіпотези зазначене зірочкою.

Обрахунки проводилися в Інституті Математики Гданського Університету на комп\'ютері IBM PC 486/66. Статистичний аналіз проводився на базі двох статистичних пакетів: STATGRAPHICS v.5.0. фірми STSC, Inc.; STATISTICA for Windows Release 4.0 фірми Statsoft, Inc. 1993.

До аналізу ефективності (концентрація, активність, результативність, поведінка в екстремальних ситуаціях) використано оглядові аркуші 19 матчів національної збірної (Сідней 2000), які розігрувалися перед і під час олімпіади.

У дослідженнях нас цікавили окремі технічно-тактичні елементи, які є складовими психологічного показника концентрації, активності, результативності (рис.1-7).

Результати досліджень емпатії подані в табл.4.

Таблиця 4. Статистична характеристика для семи змінних тесту ТОЕ

Психологічні характеристики

n

M

Min

Max

Емоційна вразливість

16

3,56

3,0

4,0

Чуттєвістья

16

2,62

1,5

3,0

Вразливість

16

3,06

2,0

4,0

Позитивні емоції

15

2,43

2,0

3,0

Негативні емоції.

15

2,13

1,5

3,0

Співчуття

16

2,59

1,5

3,5

Комунікабельність

16

3,09

1,5

4,0