ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Вплив рухової активності на психосоматичне здоров’я дітей 6-7 річного віку

За отриманими даними динаміка показників ЧАОЗ, ЧРЗ та коефіцієнту продуктивності (КП) для обох груп є достатньо репрезентативною для проведення порівняльного аналізу, як найбільш валідна характеристика РП. Показник ЧАОЗ дітей ЕГ поступово зменшується і на кінець експерименту знаходиться на 34,2% нижче від показників КГ. При цьому він дещо зменшується у період третьої четверті і поступово збільшується до початкових значень на кінець навчального року. В кінці експерименту показники ЧРЗ виявляють поступове зменшення протягом року в обох групах, але діти ЕГ і за цим показником мають кращі результати. За показниками КП діти ЕГ під час навчання мають вищі параметри. (табл. 2,3)

Таблиця 2.Показники переробки зорової інформації дошкільнятами і першокласниками

Група

Показники бланку

Розрахункові індекси

N

А

В

С

ЧАОЗ, мс

ШПЗІ, біт/с

КТ, од.

КП,од.

хлопчики

дошкільнята

64,002,43

5,91

0,32

0,10

0,01

1,01

0,07

312,4

23,4

2,85

0,12

0,89

0,06

75,6

2,76

першокласники

60,504,82

5,30

0,40

0,10

0,01

1,15

0,08

376,8

30,5

2,34

0,17

0,92

0,04

68,40

2,56

дівчатка

дошкільнята

68,236,84

6,50

0,10

0,07

0,15

1,1

0,06

274,9

32,2

2,90

0,32

0,84

0,10

82,31

3,45

першокласники

74,127,82

6,75

0,44

0,08

0,01

0,90

0,10

270,7

47,6

2,96

0,20

0,85

0,05

83,15

2,87

Таблиця 3. Показники оперативної пам\'яті дошкільнят у порівнянні із першокласниками

Група

Кількість чисел, які запам\'ятали діти

хлопчики

дошкільнята

4,700,30

першокласники

4,600,27

дівчатка

дошкільнята

4,800,40

першокласники

5,120,34

Застосування експериментальної методики практично за всіма показниками забезпечило досягнення першокласниками гігієнічного нормативу фізичної підготовленості. Найбільші зміни відбулися в розвитку таких фізичних якостей як витривалість і швидкісно-силові можливості. У першокласників ЕГ впродовж навчального року відбулися статистично достовірні зміни за всіма показниками соматичного здоров\'я: життєвий індекс в середньому покращився на 36%, силовий індекс – на 17%, індекс Робінсона – на 8 ум.од., відповідність маси тіла до довжини тіла – на 50%, індекс Руф\'є – на 48%. За шкалою ранжування Г.Л.Апанасенко [1] у першокласників рівень соматичного здоров\'я після експерименту відповідав середньому рівню як у хлопчиків так і у дівчаток.

Протягом навчального року діти ЕГ пропустили занять по хворобі на 33% менше, ніж їх однолітки з КГ. Особливо це було помітно в другій і третій навчальних чвертях, на які припадає пік респіраторних захворювань школярів.

Висновк 1.Встановлено, що рівень рухової активності дітей 6-7 річного віку у різні періоди навчального року обумовлюють певний стан психосоматичного здоров\'я, що в свою чергу проявляється на рівні фізичної і розумової працездатності.

2. Застосування експериментальної методики веде до підвищення рівня рухової активності, що позитивно відображається на показниках, які детермінують фізичну працездатність та окремі фізичні якості, створює оптимальний психофізіологічний клімат для подолання негативного впливу факторів ранньої \"соціалізації\" у різні періоди навчального року.

Література:

  1. Апанасенко Г.Л. Єволюция биоенергетики и здоровье человека. – Сакт-Петербург: МГП \"Метрополис\", 1992. – 123 с.

  2. Белинова А.Г. Методика оценки функционального состояния детей шестилетнего возроста // Гигиена и санитария.-1990.-С.53-54.

  3. Боделан О.Р. Психологічне забезпечення адаптацій дітей шестирічного віку до навчальної діяльності: Автореф. дис...канд. псих. наук/ Київ. інститут психології ім. Г.С. Костюшка АПН України.-К., 1998.-30с.

  4. Василенко С.Г. Зависимость физической работоспособности учащихся первых классов от формы организации обучения. – Здравоохранение. – 1999. - №10. – С.15-17.

  5. Горшков С.И., Золина З.М., Мойкин Ю.В. Методика исследований в физиологии труда. – М.: Медицина, 1974. –311 с.

  6. Решетилова В. Особливості формування взаємозв\'язку пізнавальних процесів і рухових функцій дітей молодшого шкільного віку // Молода спортивна Україна:Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип.7:-Л.:Вид. дім \"Панорама\", 2003.-Т.2.-С.51-52.

  7. Тупчий Н.А. Взаимосвязь показателей здоровья и уровня двигательной активности у детей 5-6 лет // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція \"Фізична культура, спорт та здоров\'я нації\". – Вінниця: ВДПУ, 1998. – С.101-102.