ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Вплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей молодшого шкільного віку

Реферат на тему:

Вплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей молодшого шкільного віку

Фізичне виховання дітей – це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування здорового, фізично досконалого та підготовленого, активного, спритного, стійкого до дії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підростаючого покоління [4].

Перехід із дошкільного етапу підготовки до систематичного навчання в школі пред\'являє нові, підвищені вимоги до організму дитини. У зв\'язку з цим підготовка моторики 6-ти річних дітей до навчання в школі - актуальна педагогічна задача, що потребує вирішення на сучасному етапі розвитку освіти [1]. За своїм змістом система шкільного фізичного виховання, спрямована головним чином на формування певного фонду фізичних навиків і практично не передбачає цілеспрямованих впливів щодо розвитку фізичних якостей. Сьогодні є нагальна потреба змінити зміст і методику проведення занять фізичними вправами із дітьми молодшого шкільного віку.

Було проведено анкетування вчителів та інструкторів фізичної культури, щодо можливості використання з дітьми молодшого шкільного віку уроків фізичної культури тренуючої спрямованості. Рівень фізичної підготовленості визначали за допомогою тестів: стрибок у довжину з місця, човниковий біг 3х10м, біг 30 м, кидок набивного м\'яча з положення сидячи, нахил тулуба вперед у положенні стоячи [1,2]. Контроль за функціональним станом здійснювали за допомогою тесту РWC150.

Результати експертної оцінки (табл. 1) та аналіз методичної літератури [3, 4] дозволили розробити експериментальну програму в якій домінуючими є засоби і методичні прийоми спрямовані на розвиток фізичних якостей.

Дослідженнями ряду авторів [1,4] доведено, що навчання руховим навикам не забезпечує належного рівня розвитку фізичних якостей. У зв\'язку з цим особливість запропонованої програми по фізичному вихованню дітей 6 років полягала в тому, що основна частина кожного уроку фізичної культури включала комплекс фізичних вправ з акцентом на розвиток фізичних якостей. Комплекси рухливих ігор підбиралися в залежності від того, яка фізична якість удосконалювалася на даному уроці (табл. 2).

Кожний комплекс включав не більше 3-5 простих вправ із використанням елементів українських народних рухливих ігор.

Уроки фізичної культури проводилися відповідно до вимог Державної програми для середньо-освітніх навчальних закладів три рази в тиждень, одне із них на відкритому спортивному майданчику [5].

У першому варіанті нашої програми (1-а група) на виховання фізичних якостей відводили 55 % загальної тривалості заняття. В другому (2-а група) - 70 %.

Оцінка якості реалізації експериментальної програми проводилася шляхом реєстрації змін щодо рівня фізичної підготовленості.

Аналіз результатів (табл. 3) свідчить про такі факти:

1) існуюча практика роботи з фізичного виховання в дитячих дошкільних закладах не забезпечує належного рівня фізичної підготовленості;

2) вірогідно зміни моторики виявлені у дітей 1-ї групи. Найбільші зміни по закінченні експерименту виявлені у кидку набивного м\'яча (хлопчики), стрибку у довжину з місця (хлопчики і дівчатка) і у човниковому бігу 3х10 м (дівчатка).

На рис. 1 відображена реакція серцево-судинної системи на навантаження різної фізіологічної спрямованості подана. Як видно з даного рисунку на уроках фізичної культури спрямованих на розвиток м\'язової сили характерним було наявність чотирьох піків фізичного навантаження з ЧСС від 145 до 175 уд/хв. Під час уроків на яких здійснювали розвиток витривалості ЧСС зростала до 180 уд/хв.

Для виявлення проявів адаптаційних реакцій дитячого організму на уроках фізичної культури з акцентованим розвитком фізичних якостей визначали рівень фізичної працездатності як на початку, так і в кінці навчального року. Аналіз отриманих даних (табл. 4) свідчить, що рівень фізичної працездатності у дітей експериментальної групи на 34% є вищим, ніж у дітей контрольної групи (P<0,05).

Резюмуючи результати педагогічного експерименту, можна сказати, що запланована нами програма на розвиток фізичних якостей, дозволяє за відносно короткий період суттєво поліпшити показники фізичної підготовленості школярів. При цьому у 1-й групі були отримані найкращі результати. Очевидним, є те, що орієнтація уроків фізичної культури на розвиток фізичних якостей забезпечує значно більше зростання рівня фізичної підготовленості й працездатності у порівнянні із звичайною програмою та іншими методичними рекомендаціями [3, 4].

Висновок. Використання експериментальної програми фізичного виховання, складовою якої є українські народні рухливі ігри різної спрямованості дозволяє оптимізувати розвиток фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку, які є маніфестуючими показниками функціональних резервів їх організму і соматичного здоров\'я.

Список використаних джерел

  1. Бальсевич В. К., 3апорожанов Б. А. Физическая активность человека. - Киев: Здоров\'я, 1987. – 233 с.

  2. Войнар Ю. Профессионализм в сфере физической культуры и его формирование в современных условиях. – С-Пб., 2002. – 200 с.

  3. Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теории и методика физического воспитания детей дошкольного возраста.— М.: Просвещение, 1985.— 302 с.

  4. Морфофункциональное обоснование физиологических систем организма детей дошкольного возраста / Под ред. М. В. Антроповой, М. М. Кольцовой.— М.: Педагогика, 1983.— 321 с.

  5. Поспіх Є., Наварецький Д., Глазирін І. Сучасні акценти Європейських систем фізичного виховання в інтеграційних аспектах якісної підготовки кадрів // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наук. праць. – К.: ДНДІФКС, 2005. - №4. – С. 139-144.

  6. Типовая программа воспитания обучения в детском саду / Под ред. Р А. Курбатовой, Н. Н. Поддъякова.—М.: Просвещение, 1984.- 100 с.

  7. Фролов В. Г., Юрко Г. П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста.—М.: Просвещение, 1983. – 98 с.

РВплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей молодшого шкільного віку
ис.1. Зміни показників частоти серцевих скорочень 6-ти річних першокласників експериментальної групи на уроках фізичної культури різної фізіологічної спрямованості.