ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Особливості оздоровчо-спортивної діяльності та мотивація до занять фізичними вправами у ліцеїстів

Реферат на тему:

Особливості оздоровчо-спортивної діяльності та мотивація до занять фізичними вправами у ліцеїстів

На сьгоднішній день в Україні функціонує декілька сот ліцеїв різного профілю. Особливість цих навчальних закладів полягає в тому, що до них вступають учні 12-14 років, які з цього віку вже обирають свій фізико-математичний, природничий, військовий чи гуманітарний напрямок в навчанні [4].

Вступивши в ліцей, підлітки змушені пристосовуватися до нових умов навчання, друзів, вчителів. Спеціалізовані програми передбачають збільшення навчального матеріалу, який потрібно вивчити під час уроків, та в години самопідготовки. Частина підлітків змушена залишити сім\'ю та жити в гуртожитку.

Такі зміни в житті, для ліцеїста, часто супроводжуються стресом, що негативно відбивається на психічному та функціональному стані підлітка і призводить до погіршення його соматичного здоров\'я [6], а часто і успішності.

Вважається, що одним з головних засобів профілактики стресових станів та оздоровлення організму є заняття фізичними вправами [1,2,3]. Від раціональної рухової активності, в значній мірі залежить гарманійний розвиток організму, стан психіки особистості та рівннь соматичного здоров\'я [6].

Встановлено, що ефективність реалізації освітніх, виховних і оздоровчих завдань у процесі фізичного виховання дітей і підлітків знаходиться в прямій залежності від ступеня мотивації до занять фізичними вправами. Аналіз наукової літератури [1,2,3] виявив, що мотиваційна сфера підлітків- ліцеїстів щодо задоволення потреб у спортивній діяльноті є малодослідженою.

Для вирішення поставленої мети нами була створена анкета, яка включала 36 питань. Анкетування проводилось серед ліцеїстів Івано-Франківського Фізико-технічного та Природничо-математичного ліцеїв (95 юнаків та 85 дівчат). Всього в опитуванні взяли участь 180 ліцеїстів.

У розробленій нами анкеті були подані питання щодо визначення видів рухової активності підлітків, способу їхнього життя та мотивів до занять фізичними вправами.

В результаті аналізу даних анкетування встановлено, що 74 % опитуваних, поряд з регламентованими заняттями, займаються додатково фізичними і спортивними вправами. Проте, тільки 8 % ліцеїстів використовують найбільш доступну форму рухової активності – ранкову гігієнічну гімнастику.

Цікавими є дані про ставлення ліцеїстів до уроку фізичної культури. Чотири відсотки вважають урок фізичної культури нудним, 33 % - так собі, 54 % - цікавим, 9 % - дуже цікавим. Тут слід зазначити, що якість і ефективність уроку в багатьох випадках залежить від матеріально-технічної бази та рівня кваліфікації вчителя.

Оцінка свого суб\'єктивного стану після уроку фізичної культури засвідчує, що 26 % почувають себе бадьорими, 27 % мають покращений настрій, 13 % підвищують свою фізичну і розумову працездатність, 3 % відчувають надмірну втому, а 31 % не відчувають особливих змін. Виходячи з цих даних можна стверджувати, що якість уроків фізичної культури в ліцеях не є високою.

Щодо власного рівня фізичної підготовленості, то 4 % ліцеїстів оцінюють його як низьким, 3 % - нижче середнього, 50 % - середній, 33 % - вище середнього і 10 % вказують на високі фізичні кондиції. Співставляючи ці дані з нормативними показниками [4] стає очевидним, що підлітки під час опитування завищують свій рівень розвитку фізичних якостей.

Аналіз відповідей на питання, які характеризують стан мотивації до занять фізичними вправами показав, що головними мотивами є: бути здоровим (65 % дівчат і 78 % хлопців), мати гарну статуру (35 % дівчат і 22% юнаків). Ці дані є крайнє важливими для раціонального і якісного планування роботи з фізичного виховання ліцеїстів. Щодо популярності різних видів рухової активності серед підлітків-ліцеїстів, то ці дані подані на рисунку 1.

Особливості оздоровчо-спортивної діяльності та мотивація до занять фізичними вправами у ліцеїстів

Рис 1. Види фізичних вправ, яким надають перевагу ліцеїсти: 1-ранкова гімнастика, 2-спортивна ходьба, 3-оздоровчий біг, 4-атлетична гімнастика, 5-спортивні ігри, 6-туризм, 7-плавання, 8-зимові види спорту, 9-інші види рухової діяльності.

Як видно з даного рисунку, найбільшу перевагу ліцеїсти віддають спортивним іграм й оздоровчо-спортивному туризму.

Важливим елементом для підвищення соматичного здоров\'я, рівня фізичної працездатності і підготовленості, на думку багатьох авторів [1,2,3], повинні стати самостійні заняття фізичними вправами. У ході дослідження ми намагалися вияснити, які причини стоять на заваді самостійним заняттям фізичними вправами. Встановлено, що основною причиною є дефіцит вільного часу (43 % юнаків і 44 % дівчат). Серед інших причин учні ліцеїв назвали відсутність спортивного інвентаря й обладнання та умов для занять. Поряд з цим, у 7 % юнаків і 15 % дівчат відсутня будь-яка мотивація, щодо занять спортом.

В ході дослідження ми також зробили спробу встановити значення фізичної культури і спорту в суспільному житті ліцеїстів (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика інтересів у ліцеїстів, %

Сьогодні серед однолітків існує мода на:

Дівчата

Юнаки

1

\"Крутий\" одяг

20

10

2

Відвідування дискотек

21

19

3

Роликові ковзани

2

1

4

Паління

10

14

5

Читання художньої літератури

1

1

6

Комп\'ютерні ігри

18

13

7

Вживання алкоголю

9

13

8

Заняття фізичними та спортивними вправами

8

11

9

Вживання наркотиків

1

5

10

Татуювання

4

5

11

Секс

6

8

Із даних таблиці 1 видно, що більшість підлітків найбільш доцільним вважають відвідування дискотек та комп\'ютерні ігри. Заняття фізичними вправами і спортом за своєю значимістю займають 6 місце, поступаючись потребам щодо вживання алкоголю та паління. Такий стан, без сумніву, зумовлений тим, що в ліцеях не налагоджено ефективної пропоганди здорового способу життя, переваг фізичної культури і спорту.

Виходячи з цього закономірним є те, що тільки 30 % дівчат вказують на тісну залежність стану соматичного здоров\'я від занять фізичними вправами. Серед юнаків таких виявлено 73 %.

Висновки

1. Шляхом анкетування встановлено, що найбільш популярними видами рухової діяльності серед учнів ліцеїв є спортивні ігри й оздоровчо-спортивний туризм.

2. Виявлено, що підлітки мають властивість до завищеної самооцінки рівня фізичної підготовленості.

3. Встановлено, що значна кількість учнів ліцеїв не усвідомлюють тісного взаємозвязку між станом соматичного здоров\'я і заняттями фізичними вправами.

4. Доведено, що серед основних причин, які стоять на заваді самостійних занять спортом є дефіцит вільного часу та відсутність спортивного інвентаря й обладнання.

Список джерел:

  1. Апанасенко Г.Л., Пскова Л.Т. Медицинская валеология. – К.: Здоров\'я, 1998. – 248с.

  2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – М.: Физкультура и спорт, 1988. - 202с.

  3. Любишева Л.И. Социология физической культуры и спорта. – М.: ACADEMA, 2001. - С.44–89.

  4. Оцінка ефективності програми \"Здоров\'я\" та розвиток молоді. - Київ, 2002. – С.69–94.

  5. Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного нав-чання у загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - Київ: Педагогічна преса, 2003. - №10. – С. 18 – 29.

  6. Файчак Р. Зміна стану соматичного здоров\'я ліцеїстів 14-15 років протягом навчального року // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2003. – №17. - С.22–24.