ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Здоровий спосіб життя в контексті ноосферного мислення та фактори, які впливають на ставлення до індивідуального здоров’я

- по-сьоме, відсутність державної політики в області здоров\'я.

Формування відношення до здоров\'я - це складний суперечливий і динамічний процес в якому нам вдалося виділити дві групи факторів: 1) внутрішні (демографічні, індивідуально-психологічні, індивідуальні особливості людини, стан здоров\'я) і зовнішні (якість довкілля, в тому числі особливості соціального мікро- і макросередовища, а також професійного оточення в якому знаходиться людина).

Розглянемо, як деякі з цих чинників впливають на відношення до здоров\'я. Найперше охарактеризуємо тендерні особливості відношення до здоров\'я. Дані чисельних епідеміологічних досліджень свідчать про те, що протягом декількох десятиліть в багатьох країнах, в тому числі в Україні, зростає розрив в середній тривалості життя чоловіків і жінок,який в даний час досягає десяти років [4]. В чому ж полягають основні відмінності відношення жінок і чоловіків до власного здоров\'я?

Біологічні переваги жіночого організму по даних різних досліджень складають 1,5-2,5 роки [5]. Вплив довкілля на чоловіків і жінок, які проживають в одному регіоні практично однаковий. Аналогічний висновок можна зробити стосовно впливу соціально-економічних умов. В даному випадку пояснення необхідно шукати в дії психологічних факторів.

В результаті проведених досліджень встановлено, що у представників жіночої статі спостерігається більш висока самооцінка здоров\'я порівняно з чоловіками. Поряд з цим доведено, що домінуюча потреба в системі термінальних цінностей жінок – здоров\'я, а у чоловіків – робота. Здоров\'я як цінність для чоловіків знаходиться на 3-4 місці, що дає підстави думати про те, що чоловіки в більшій степені ніж жінки схильні жертвувати своїм здоров\'ям заради професійної кар\'єри.

До числа інших тендерних особливостей необхідно віднести стереотипи \"чоловічої\" поведінки, і особливості емоційних реакцій на зміни в стані здоров\'я.

Наступним важливим фактором, який впливає на відношення до здоров\'я є вік людини. Встановлено, що відношення до недуги має тенденцію змінюватися від недооцінки в молодому віці до адекватного сприйняття в зрілому та переоцінки в похилому і знову недооцінки в старечому віці. Отже, існує вікова динаміка значимості здоров\'я, а значить і відношення до нього.

Крайнє важливим чинником, який впливає на відношення до здоров\'я є професійна діяльність. Негативний вплив на здоров\'я, перш за все, мають такі особливості професійної діяльності як дефіцит часу, психоемоційні напруження, відповідальність, а також ненормований робочий день. Встановлено, що більшість керівників мають нормативне уявлення про здоровий спосіб життя, проте не завжди усвідомлюють, що ефективність професійної діяльності підлеглих визначається не тільки продуктивністю і якістю їх праці, але і ціною зусиль (здоров\'я), які потрачено на досягнення результату.

Висновки 1. Здоровий спосіб життя людини реалізується на основі вітально –аксіологічної концепції, специфічних принципів-законів: жити за законами Всесвіту; позитивно думати і сприймати себе та інших; посилювати вольовий рух до реалізації власного „Я\"; дотримуватися індивідуальної програми здорового способу життя; досягати згоди зі світом і собою; дотримуватися законів слова, звуку, числа, кольору, світла, геометричних форм – сповідувати життя.

2. Здоровий спосіб життя з позиції вітально-аксіологічної концепції особистості включає наступні компоненти: самоусвідомлення, свободу волі, як усвідомлену необхідність, совість і творчість як умову здорового способу життя. При цьому слід пам\'ятати, що здоровий спосіб життя, як і особистість в цілому, реалізується не в окремих актах (заняття фізичними вправами, раціональне харчування, оптимальна трудова діяльність тощо), дотриманням законів Природи, сімейним і етнічним традиціям (установкам), які знаходять своє відображення в поступках і рисах характеру, а здійснюється в судьбі людини, її життєвому шляху.

3. Основними структурними компонентами, які визначають рівень відношення індивіда до власного здоров\'я є когнітивні, емоційні та поведінкові компоненти. При цьому найважливішими факторами, які впливають на формування відношення до здоров\'я є статевий диморфізм, вік людини та професійна діяльність. Отримані дані доцільно використати з метою розробки цільових регіональних і державних програм здоров\'я.

Література:

 1. Апанасенко Г.Л., Попаова Л.А. Медицинская валеология.- Киев: Здоров\'я,1998.- 215 с.

 2. Вернадский В.И. Биосфера и ионосфера.- М.:Айрис-Пресс,2002.-210 с.

 3. Войтенко В.П. Здоровье здоровых: Введение в санологию - К.: Здоровье, 1991. – 248 с.

 4. Гарбюузов В.И. Человек, жизнь, здоровье. (Древние и новые каноны медицины).- СПб.,1995.- 215 с.

 5. Журавльова И.В., Шилова Л.С. и др. Отношение человека к здоровью и продолжительность жизни. – М.: 1989.

 6. Иоанн Сан – Франциский. Избранное.- Святой остров,1992.-С.33.

 7. Калью П.И. Сущностная характеристика понятия „здоровья\" и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация.- М, 1988.- 158 с.

 8. Квасенко А.В., Зубрев Ю.Г. Психология больного. - Л.: Медицина. Ленинград. отд., 1980. – 183 с.

 9. Лаптев А.К. Тайна пирамиды здоровья.- СПб.: Петроградский и К\",1998.- 232 с.

 10. Никифоров Г.С. Здоровье как системное понятие /Психология здоровья / По ред. Г.С. Никифорова. – СПб. – 1998.

 11. Опанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. - К.: Здоров\'я, 1998. – 243 с.

 12. Остафійчук Я.Ф. Валеологічна підготовка студентів-медиків. –Актуальные проблемы физической реабилитации и адаптивной физической культуры для разных групп населення: Материалы І Международной научно-практической конференции (20–21 апреля 2004 года). – Харьков: Харьковская Гос.Академия Физ.культуры, 2004 . – с.63-64.

 13. Остафійчук Я.Ф. Шляхи валеологізації медичної освіти //Український медичний альманах. – 2004. – №1 (додаток). – с.48-51.

 14. Психология здоровья / Под ред Г.С.Никифорова .- Киев,Харьков, Минск, 2003.- 607 с.

 15. Сержантов В.Ф. Характер и судьба.- СПб.:Санкт-Петербургский клуб, 1997.- 185 с.