ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Прикладна фізична підготовка учнів технічних училищ за профілем радіотехніка

 1. Встановлено, що найоптимальнішим є таке співвідношення засобів загальної фізичної підготовки та ППФП: на І курсі – 30-35% засобів ППФП і 65-70% засобів ЗФП; на ІІ курсі засоби ППФП складають до 40-45%, засоби ЗФП – 55-60%; на ІІІ курсі ППФП займає 50-55% від загального обсягу засобів.

Ефективність авторської програми ППФП учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються за профілем радіотехніка, підтверджена в експерименті, про що свідчать його результати, зокрема: показник ЖЄЛ збільшився на 11,89%, ЖІ – на 9,86%; показник індексу Руф\'є зріс на 58,6%; рівень соматичного здоров\'я підвищився на 64,0%; фізична працездатність зросла на 23,9%; зросла кількість учнів з вищим за середній рівнем фізичної підготовленості (на 33,4%), 26,7% учнів виявили високий рівень; на 47,7% зменшилася кількість учнів із нижчим за середній рівнем фізичної підготовленості, на 3,4% – із середнім рівнем; не було виявлено учнів із низьким рівнем розвитку фізичних якостей; вірогідно зросли результати тестування професійно значущих якостей учнів, а саме: координація рухів за тестом Копилова і стрибком у довжину з місця уперед і назад; спритність за тестом „човниковий біг із веденням баскетбольного м\'яча\"; точність рухів за результатами кидків баскетбольного м\'яча у кошик протягом 1 хвилини; силова витривалість м\'язів черевного пресу та спини; швидкість переробки зорової інформації; концентрація та стійкість уваги, розподіл та переключення уваги; рухливість нервових процесій; точність м\'язових зусиль; оперативна та довільна пам\'ять.

 1. Впровадження експериментальної програми позитивно вплинуло на успішність учнів із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, а також на професійно значимих якостей формування випускників. Середній бал із загальноосвітніх дисциплін в ЕГ збільшився на 8,2%, у КГ – на 2,4%. Зі спеціальних дисциплін в ЕГ цей показник зріс на 9,8%, у КГ – на 3,0%. Оцінка з виробничого навчання в ЕГ збільшилася на 7,5%, у КГ – на 3,5%. Окрім того, учням ЕГ після складання державних іспитів були присвоєні вищі кваліфікаційні робітничі розряди, ніж учням КГ, а саме: 16,7% учнів КГ отримали ІІ робітничий кваліфікаційний розряд, 62,5% – ІІІ розряд, 20,8% – ІV кваліфікаційний розряд.

В ЕГ жодному учню не було присвоєно І чи ІІ розрядів. При цьому 13,3% учнів отримали ІІІ, 63,3% – ІV розряд; 23,3% учнів було присвоєно високий V кваліфікаційний робітничий розряд.

 1. Експериментальна програма ППФП учнів ВПУ, що навчаються за профілем радіотехніка, показала свою ефективність, позитивно вплинувши на професійне формування учнів як майбутніх фахівців. Вона сприяла покращенню ставлення учнів до організованих та самостійних занять фізичними вправами, підвищила їхню активність, прояв ініціативи; учні зрозуміли, що заняття з використанням засобів ЗФП та ППФП є корисними для здоров\'я та їхнього професійного формування і громадської активності.

Наведені результати значною мірою були досягнуті завдяки створенню у процесі фізичного виховання відповідних педагогічних умов, серед яких: 1) творче використання національних традицій фізичного виховання, пов\'язаних із військовою справою та трудовими процесами; 2) урахування інтересів, потреб і мотивів учнів в оволодінні професією; 3) акцентування уваги учнів на безпосередньому та опосередкованому впливі занять на професійне формування майбутнього фахівця радіотехнічної галузі; 4) оцінювання педагогічної ефективності процесу ППФП учнів професійно-технічних навчальних закладів з метою вдосконалення її змісту та форм; 5) активізація самостійної тренувальної роботи в позаурочний час з метою професійного формування; 6) використання сучасної цифрової техніки в удосконаленні психічних та психомоторних властивостей учнів, що навчаються за профілем радіотехніка.

Список використаних джерел

 1. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье, как предмет исследования // Валеология. – 1997. - №4. – С. 44-46.

 2. Грибан Г.П., Опанасюк Ф.Г., Ткаченко П.П. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов сельскохозяйственных вузов в учебном процесе по физическому воспитанию // Проблемы профессионально-прикладной физической подготовки студентов в вузе: Тез. докл. междунар. науч.-метод. конф. – Минск, 1994. – С. 8-10.

 3. Деманов А.В. Разработка и применение учебных нормативов по профессионально-прикладной физической подготовке для учащихся СПТУ строительного профиля: Автореф. дис....канд. пед. наук. – М., 1991. – 22 с.

 4. Демченко П.П. Особенности построения занятий в ПТУ с использованием многокомплексного оборудования: Автореф. дис....канд. пед. наук. – М., 1989. – 22 с.

 5. Ежков В.С. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов машиностроительных специальностей: Автореф. дис....канд. пед. наук. – М., 2003. – 23 с.

 6. Кабачков В.А. Основы физического воспитания с профессиональной направленностью в учебных заведениях профтехобразования: Автореф. дис....д-ра пед. наук. – М., 1996. – 63 с.

 7. Каравашкина О.В. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов в вузах строительного профиля: Автореф. дис... канд. пед. наук. - М., 2000. – 23 с.

 8. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания. – К., 1999. – 230 с.

 9. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания. – Т. 2. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 392 с.

 10. Поздняков Ю.Н. Внедрение профессионально-прикладной физической подготовки в учебный процесс студентов сельскохозяйственных вузов // Теория и практика физической культуры. – 1988. - №8. – С. 16-17.

 11. Раевский Р.Т. Проблема физической подготовлености современного человека и пути ее решения на пороге ХХI века // Физическая культура, спорт, туризм – в новых условиях развития стран СНГ: Междунар. науч. конгр. – Минск, 1999. – ч ІІ. – С. 20-24.

 12. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – 440 с.