ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Прикладна фізична підготовка учнів технічних училищ за профілем радіотехніка

Наприкінці формувального експерименту не виявилось учнів із низьким рівнем фізичної підготовленості (до початку експерименту таких учнів було 10,0%). На 47,7% зменшилася кількість учнів з нижчим за середній рівнем фізичної підготовленості та на 3,4% – із середнім. Водночас на 33,4% зросла кількість учнів із вищим за середній рівнем фізичної підготовленості. При цьому 26,7% учнів виявили високий рівень фізичної підготовленості.

Кількісний аналіз змін показника тесту Копилова (табл. 2) на кінець педагогічного експерименту показав, що результат зріс на 18,9% (Р<0,05).

Впродовж формувального експерименту учні покращили показники у стрибку в довжину з місця на 15,4%. У тесті \"Човниковий біг\" результат збільшився на 11,7% (Р<0,05).

Таблиця 2

Зміни показників рівня розвитку професійно-прикладних фізичних якостей та психофізіологічних властивостей учнів після педагогічного експерименту

Назва тесту

Контрольна група (n=24)

Експериментальна група (n=30)

Мх mх

Мх mх

Р

Тест Копилова (с)

9,660,181

8,990,179

<0,05

Стрибки у довжину з місця уперед і назад (різниця) (см)

96,634,215

85,934,274

<0,05

Човниковий біг 4х9 м з веденням баскетбольного м\'яча (с)

15,370,305

15,390,149

<0,05

Кидки баскетбольного м\'яча в кошик за 1 хв (к-ть)

8,000,637

19,570,774

<0,05

Статична витривалість м\'язів черевного пресу (с)

26,000,23

41,000,69

<0,05

Статична витривалість м\'язів спини (с)

52,000,45

65,000,92

<0,05

Швидкість переробки зорової інформації (ум.од.)

3,190,210

4,000,169

<0,05

„Переплутані лінії\" (правильних відповідей)

15,500,801

19,430,660

<0,05

„Червоно-чорні таблиці\" (правильних відповідей)

35,041,997

40,231,546

<0,05

Теппінг-тест (кистьових рухів)

252,295,104

247,433,275

<0,05

„Оцінка точності м\'язових зусиль\" (кг)

15,040,894

9,050,486

<0,05

Зорові відчуття (нижній поріг) (см)

522,089,818

533,808,082

>0,05

Оперативна пам\'ять (бали)

24,800,791

26,700,300

<0,05

Довільна пам\'ять (к-ть)

4,700,414

4,350,386

<0,05

Середній результат учнів у тесті \"Кидок баскетбольного м\'яча у кошик протягом однієї хвилини\" збільшився на 57,8% Р<0,05. Силова витривалість м\'язів черевного пресу на кінець педагогічного експерименту зросла на 78,3% (Р<0,05). Аналогічні зміни відбулися у показника сили м\'язів спини.

Кількісний аналіз швидкості переробки зорової інформації учнів виявив вірогідне збільшення цього показника на 45,5%. Щодо показників в тесті „Переплутані лінії\" то приріст склав 30,4% (Р<0,05).

Подібна тенденція спостерігалася у тесті \"Червоно-чорні таблиці\" та показниках рухливості нервових процесів. Щодо точності м\'язових зусиль то вона зросла на 23,47 кг (Р<0,05). Показники оперативної пам\'яті учнів збільшилися на 15,7% (Р<0,05), а довільної на 85,8% (Р<0,05).

Для визначення ефективності впливу експериментальної програми ми проаналізували також успішність учнів із загальноосвітніх предметів, спеціальних дисциплін та професійного навчання.

В ЕГ середній бал із загальноосвітніх дисциплін збільшився на 8,2%, зі спеціальних дисциплін – на 9,5%, з виробничого навчання – на 7,5%.

Аналіз кваліфікаційних робітничих розрядів показав (рис. 1), що в ЕГ не було жодного учня, якому був присвоєний І чи ІІ розряд; 13,3% учнів отримали ІІІ розряд, 63,3% – ІV розряд; 23,3% учнів було присвоєно високий V кваліфікаційний робітничий розряд. Водночас 16,7% учнів КГ отримали ІІ розряд, 62,5% учням було присвоєно ІІІ розряд, 20,8% – ІV кваліфікаційний розряд.

Прикладна фізична підготовка учнів технічних училищ за профілем радіотехніка

Рис. 1. Присвоєні кваліфікаційні робітничі розряди учням контрольної та експериментальної груп.

Висновки

  1. У процесі констатувального експерименту у 61,2% учнів виявлено малий функціональний резерв системи дихання за показниками ЖЄЛ та життєвого індексу; 56,0% обстежених мають недостатній рівень розвитку м\'язової сили; серцеву недостатність (за пробою Руф\'є) зафіксовано у 72,3% учнів ВПУ.

Встановлено, що рівень соматичного здоров\'я у 76,6% учнів є низький та нижчий від середнього, у 23,4% цей рівень середній та вищий за середній; високого рівня фізичного здоров\'я серед учнів не виявлено.

Дві третини (66,4%) обстежених учнів за результатами індексу Гарвардського степ-тесту мають середній показник фізичної працездатності, у 27,6% вона нижча за середній, і лише 6,0% мали добрий рівень працездатності.

Майже половина (41,4%) обстежених учнів характеризуються середнім рівнем фізичної підготовленості, 29,3% – нижчим від середнього, 22,4% – вищим від середнього, і лише 5,2% обстежених виявили високий рівень фізичної підготовленості.

Слабко та дуже слабко розвинуті у третини учнів такі професійно важливі фізичні й психофізичні якості, як статична силова витривалість м\'язів черевного пресу і спини, точність рухів та м\'язових зусиль, розподіл і переключення уваги, зорова довільна пам\'ять.

  1. У більшості опитаних учнів не сформована потреба піклуватися про власне здоров\'я, недостатня фізична активність, низький рівень спеціальних знань, вони не налаштовані на здоровий спосіб життя.

На думку учнів, у процесі фізичного виховання варто: посилити просвітницьку роботу; пропагувати здоровий спосіб життя; надавати більше інформації про вимоги майбутньої професії до фахівця та про підготовку до неї за допомогою прикладних фізичних вправ; враховувати інтереси і побажання учнів, урізноманітнювати форми і методи роботи, використовуючи різноманітні та нетрадиційні засоби й новітні технології.