ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Прикладна фізична підготовка учнів технічних училищ за профілем радіотехніка

Кореляційний аналіз показав, що деякі фактори мають слабкий зв\'язок із робітничим кваліфікаційним розрядом. До таких належать концентрація та стійкість уваги (r = 0,206), розподіл та переключення уваги (r = 0,150), точність м\'язових зусиль (r = 0,174), рівень рухливості нервових процесів (r = 0,290).

Вище наведені кореляційні показники свідчать про те, що фахівці цього профілю повинні мати гострий зір, відмінне кольоросприйняття. Їм має бути притаманна рухливість нервових процесів, високий рівень тактильної і кінестетичної чутливості пальців рук, добра координація та точність рухів, що створює можливість для швидкого маніпулювання невеликими предметами, забезпечує статичну витривалість м\'язів спини, тулуба, стійкість уваги і здатність до її переключення й тривалої розумової роботи, уміння зосереджуватися, запам\'ятовувати й системно мислити.

Необхідність удосконалення зазначених якостей лягла в основу визначення змісту програми ППФП учнів професійно-технічних навчальних закладів за профілем радіотехніка.

Експериментальна програма включала засоби, форми та педагогічні умови реалізації авторського бачення ППФП як складової системи фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів. Від чинних програм із фізичного виховання вона відрізнялась специфічними засобами та методами розвитку професійно важливих якостей фахівців радіотехнічного профілю.

Для досягнення позитивного ефекту у процесі ППФП учнів ЕГ ми використовували:

а) чотири групи фізичних вправ:

– до першої увійшли фізичні вправи загального впливу;

– другу групу склали фізичні вправи, спрямовані на спеціально-професійну фізичну підготовку;

– до третьої групи ми віднесли фізичні вправи, що сприяють розвитку психічних якостей важливих для діяльності радіотехніка;

– четверта група містила фізичні вправи, що сприяють профілактиці професійних захворювань, нейтралізації впливу шкідливих чинників радіотехнічного виробництва.

На різних етапах підготовки співвідношення цих вправ змінювали. Для учнів першого курсу воно було таким: 30-35% засобів на професійно-прикладну фізичну підготовку, 65-70% – на загальну фізичну підготовку. На другому курсі засоби ППФП складали 40-45%. На третьому році навчання вони становили 50-55% від усього обсягу засобів, що використовувалися у процесі реалізації авторської програми.

За характером змісту навчальні зняття були комплексними. Окремі заняття були цілком присвячені ППФП, тому їх ми умовно назвали спеціалізованими. Наприкінці основної частини кожного уроку фізичної культури проводили колове тренування з використанням засобів ППФП для груп радіотехнічних професій.

Використовували фронтальний, груповий та індивідуальний методи організації навчально-тренувальної діяльності учнів.

Окрім різноманітних фізичних вправ, для вирішення завдань ППФП учнів-радіотехніків ми активно застосовували природні та гігієнічні чинники.

Вагоме місце в експериментальній програмі посідала теоретична підготовка, яка сприяла посиленню мотивації учнів, формувала у них позитивне ставлення до занять та самовдосконалення в позаурочний час;

б) форми ППФП – навчальні заняття, ввідна гімнастика, руханкові хвилинки і паузи, масажні мікропаузи, масові оздоровчі і спортивні заходи (некласифікаційні змагання, одноденні туристські походи, дні здоров\'я, спортивно-художні свята й вечори), самостійні заняття;

в) педагогічними умовами реалізації авторської програми були визначені такі: 1) творче використання національних традицій фізичного виховання, пов\'язаних із військовою справою та трудовими процесами; 2) урахування інтересів, потреб і мотивів учнів в оволодінні професією; 3) акцентування уваги учнів на безпосередньому та опосередкованому впливі занять на професійне формування майбутнього фахівця радіотехнічної галузі; 4) оцінювання педагогічної ефективності процесу ППФП учнів професійно-технічних навчальних закладів з метою вдосконалення її змісту та форм; 5) активізація самостійної тренувальної роботи в позаурочний час з метою професійного формування; 6) використання сучасної цифрової техніки в удосконаленні психічних та психомоторних властивостей учнів, що навчаються за профілем радіотехніка.

Ефективність розробленої програми перевіряли шляхом порівняння показників фізичного стану та професійно важливих якостей, середнього балу успішності із загальноосвітніх й спеціальних дисциплін та виробничого навчання, а також робітничих розрядів учнів експериментальної та контрольної до і після реалізації експериментальної програми.

За період педагогічного експерименту не відбулося вірогідних змін фізичного розвитку. Виняток становили показники життєвої ємності легенів (ЖЄЛ) та життєвого індексу (ЖІ), які збільшилися в ЕГ відповідно на 11,89% та 9,86% (Р<0,05).

Статистично достовірними виявилися показники індексу Руф\'є та ЧСС учнів ЕГ (Р<0,05). Показник індексу Руф\'є цієї групи збільшився на 4,48 ум.од. (58,6%).

За час педагогічного експерименту індекс Руф\'є зріс на 58,6% (Р>0,05), поліпшився рівень фізичного здоров\'я на 64,0% (Р<0,05). При цьому кількість обстежених учнів, які мали низький та нижчий за середній рівні фізичного здоров\'я, зменшилася на 30,0%. На 36,7% збільшилася кількість учнів із середнім та вищим за середній рівнями соматичного здоров\'я. На кінець педагогічного експерименту фізична працездатність учнів зросла на 23,9% (Р<0,05). При цьому не виявлено учнів із низьким та нижчим за середній рівнями фізичної працездатності.

Під впливом експериментальної програми відбулися також позитивні зміни фізичної підготовленості учнів (табл. 1).

Таблиця 1

Показники фізичної підготовленості учнів після педагогічного експерименту

Назва тесту

Контрольна група (n=24)

Експериментальна група (n=30)

Мх mх

Мх mх

Р

Підтягування (рази)

7,670,510

12,600,790

<0,05

Стрибок у довжину з місця (см)

208,502,846

241,502,606

<0,05

Нахил тулуба вперед (см)

5,040,746

14,331,070

<0,05

Біг 100 м (с)

14,980,108

13,470,139

<0,05

Біг 3000 м (хв)

13,610,152

13,070,150

<0,05

Човниковий біг 4х9 м (с)

10,350,096

9,750,102

<0,05