ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Вплив додаткового уроку з футболу на морфо-функціональний статус 6-ти річних першокласників

Отже, фізіологічна ціна велоергометричної роботи першокласників ЕГ, які мають підвищений рівень рухової активності в режимі дня, була нижчою, що свідчить про економізацію процесів енергозабезпечення на всіх етапах велоергометричного обстеження.

Одним із критеріїв, який тонко відображає функціональний стан організму слід вважати на наш погляд динаміку показників неспецифічної резистентності. Для її оцінки ми досліджували фагоцитарну активність лейкоцитів за показниками ЛЕІ до і після велоергометричного навантаження, а також під час відновного періоду. Як показали проведені дослідження у відповідь на фізичне навантаження проходить як збільшення показників ЛЕІ (І тип реакції -позитивний) так і їх зменшення (ІІ тип реакції -несприятливий) з різним рівнем відновлення. Так, при першому навантаження (1 Вт/кг) у першокласників КГ лише у 38% випадків спостерігалась підвищена фагоцитарна активність лейкоцитів, тоді як в ЕГ таких випадків було в 63% (табл.2).

Друга ступінь фізичного навантаження викликає найбільшу кількість несприятливих реакцій у школярів КГ (більше 83%), що в 1,9 раза більше, ніж в ЕГ (близько 46%).

При третьому навантаженні (2 Вт/кг) у першокласників КГ кількість сприятливих реакцій збільшується вдвічі, але на достовірно більшому рівні залишається кількість реакцій ІІ типу. Слід відмітити, що як в ЕГ так і в КГ серед дітей із ІІ типом реакції не спостерігалось повного відновлення активності лейкоцитів за показниками ЛЕІ навіть в кінці 30-хвилинного відновного періоду. У першокласників ЕГ із І типом реакції відновлення показників ЛЕІ спостерігалось вже на кінець 20-ої хвилини відновного періоду.

Таблиця 2

Кількісні показники ЛЕІ за характером реакції після

різних велоергометричних навантажень (%, n=65)

Величина фізичного навантаження

контрольна група

експериментальна група

тип реакції

І

ІІ

І

ІІ

1 Вт/кг

38,1**

61,9

73,3

26,7

1,5Вт/кг

16,5

83,5*

54,2**

45,8

2 Вт/кг

32,2

67,8**

69,0*

31,0

відновний період(30хв.)

33,0

67,0

72,9

27,1***

Примітка: *P<0,05; **Р<0,02; ***Р<0,001

При вивченні захворюваності школярів з різним руховим режимом дня встановлено, що в ЕГ цей показник в 2,9 раза нижчий (в середньому 4 пропуски за рік), ніж в КГ де цей показник становив в середньому 14 пропущених навчальних днів за рік (Р<0,02). Це в свою чергу теж є опосередкованим підтвердженням більш високого імунологічного статусу у школярів ЕГ.

Подібні дані були отримані іншими дослідниками [2,3,4,7,13], які показали оздоровчий ефект при застосуванні в режимі дня різних рухових вправ (плавання, баскетбол, бадмінтон, спортивні танці та ін.), що підтверджує положення про неспецифічність впливу фізичних вправ самого різноманітного спрямування на фізичний розвиток і стан соматичного здоров\'я дитячого організму [9,10].

Висновки: 1) покращення функціонального стану і підвищення показників неспецифічної резистентності у школярів ЕГ пояснюється умовами їх занять футболом, які проводяться переважно на свіжому повітрі, що сприяє загартовуванню, загальному зміцненню дитячого організму, підвищенню рівня фізичної працездатності та економізації діяльності кардіо-респіраторної системи.

2) вивчення об\'єму фізичного навантаження і пульсової вартості велоергометричної роботи є об\'єктивним критерієм оцінки тесту PWC150 і дозволяє вносити адекватні корективи в обсяг, інтенсивність і спрямованість фізичних навантажень на уроках з футболу для підвищення рівня рухової активності і резервних можливостей дитячого організму.

Список використаних джерел

 1. Апанасенко Г.Л. Валеологические принципы физического воспитания //Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. пр. -Рівне: Принт Хауз,2003. - Вип. 2. - С.106-108.

 2. Ванджура В. Оцінювання тренованості юних футболістів//Фізичне виховання. - 2002. - №1. - С.7-9.

 3. Венглярський Г., Третяков П., Васильченко С. Рухова активність як стимулятор розвитку дитячого організму //Фізична культура спорт і реабілітація в закладах освіти: Зб. наук. пр. - Рівне: РДГУ, 2002. Вип.1. - С.46-47.

 4. Ивлев В.И. О гигиенической оценке двигательных режимов школьников // Гигиена и санитария. -1992. - №5-6. - С.29-31.

 5. Коваль С. Індивідуальна підготовка юних футболістів //Молода спортивна наука України: Зб.наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. - Львів: НВФ \"Українські технології\", 2003. - Вип.7, Т.2. - С.88-91.

 6. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2001р. №1/9 - 264.

 7. Оздоровительная эффективность разных двигательных режимов у младших школьников /Симонова Л.А., Малова Н.А., Беляков И.П., Косарева Г.Г., Фетисов Г.В. //Гигиена и санитария. - 1991. - №6. - С. 43-45.

 8. Оксьом П. Актуальність проблеми розвитку та збереження психофізичних якостей футболістів масових розрядів, що самостійно займаються футболом //Молода спортивна наука України: Зб.наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. - Львів: НВФ \"Українські технології\", 2003. - Вип.7, Т.3. - С.132-134.

 9. Романюк В., Чижик В. Вікова динаміка фізичної працездатності юних футболістів // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. праць. -Рівне: РВЦ \"РЕГІ\",2003. - Вип. 3. - Ч. І. - С.217-222.

 10. Сахарова И.Н., Атрощенко Г.Н. Влияние разных сроков начала обучения на физическое развитие городских и сельских школьников //Гигиена и санитария. - 1991. - №6. - С. 45-47.

 11. Типовий навчальний план загальноосвітньої школи //Наказ МОН України від 20.05.2003 р. - № 306. (додаток 1,2).

 12. Фізична культура. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2003/2004 навчальному році //Фізичне виховання. - 2003. -№3. - С.7-8.

 13. Шиян О. Особливості фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку //Молода спортивна наука України: Зб.наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. - Львів: НВФ \"Українські технології\", 2003. - Вип.7, Т.2. - С.25-27.

Summary. Yaryy R. The characteristic of an improving directivity of an additional lesson from football on 6-years annual primary school children. Interaction the characteristic of influence of a lesson on football on indexes morbidity, parameters nonspecific of immunity and activity cardiorespiratory system of a system at children 6-years of years age is given, on the basis of the carried out testing the control and the experimental groups.

Key words: cardiorespiratory system, morbidity, football.