ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

3

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни \"Фінансовий аналіз\"

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)

ЗМІСТ

ВСТУП ... 3

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансовий аналіз по методу \"DU PONT\" ... 5

1.2. Аналіз рентабельності продукції ... 6

1.3. Аналіз ефективності використання активів підприємства ... 14

1.4. Аналіз пасивів підприємства ... 18

1.5. Аналіз платоспроможності підприємства ... 21

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. CVP-аналіз. Визначення запасу безпеки ... 27

2.1.1 Класична точка беззбитковості ... 27

2.1.2 Мінімальна точка беззбитковості ... 27

2.1.3 Фінансова точка беззбитковості ... 27

2.1.4 Фінансова точка беззбитковості ... 28

2.2 Розрахунок ступеня операційного важеля ... 31

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ... 33

ВИСНОВКИ ... 35

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ... 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... 39

ДОДАТКИ

ВСТУП

Останнім етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності, тобто бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів підприємства за звітний та попередній період, результати діяльності і рух коштів підприємства за звітний період та є інформаційною базою фінансового аналізу.

Дослідження, аналіз та перевірка стану підприємства за різними показниками, коефіцієнтами дає можливість чітко усвідомити ситуацію в певний момент часу, а також дати чітке уявлення про наступні поняття:

– виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного і позичкового капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на одержання прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства;

– оцінюється правильність використання коштів для підтримки ефективної структури капіталу;

– контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих чи інших витрат і т.п..

Актуальність даної роботи полягає в тому, що без визначення реальних показників фінансового стану підприємства неможливо зробити кваліфіковані судження і прийняти відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства.

Мета даної роботи – провести якісний аналіз та дати оцінку фінансовому стану підприємства, надати оцінку його фінансового стану, використовуючи підходи, прийняті у світовій та вітчизняній практиці та сформувати пропозиції, щодо покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.

Виконання наступних завдань забезпечує досягнення поставленої мети:

– аналіз фінансового стану підприємства на основі даних балансу;

– оцінка фінансового стану та прибутковості на основі коефіцієнтного аналізу;

  • аналіз політики товарного кредиту;

  • аналіз використання оборотних коштів та джерел їх формування;

  • аналіз платоспроможності підприємства та вірогідності банкрутства;

  • аналіз впливу операційного важеля на прибутковість підприємства;

  • оцінка фінансової безпеки підприємства;

  • оцінка якості управління грошовими потоками

В роботі були застосовані загальнонаукові методичні прийоми дослідження:

– використання абсолютних, відносних, середніх величин;

– вимірювання та обчислення;

– індексний метод;

– метод порівняння.

Наукове дослідження в даній курсовій роботі — це процес вивчення підприємства в розрізі фінансового аналізу. Це фінансова звітність даного підприємства, з метою встановлення закономірностей її формування та зміни в процесі раціонального використання та примноження (збільшення) вкладених коштів у функціонування суб\'єкта діяльності. Об\'єктом дослідження в даній роботі виступає фінансова звітність підприємства, а предметом — досліджувані властивості, ставлення до об\'єкта з метою досягнення вищеназваної мети.

Основною інформаційною базою дослідження стали форма 1 \"Баланс\", форма 2 \" Звіт про фінансові результати\", форма 3 \" Звіт про рух грошових коштів\"

Дана курсова робота складається з вступу, 2 розділів, висновків і пропозицій, списку літературних джерел та додатків.

Робота подана на 24 сторінці комп\'ютерного тексту, містить 3 сторінки додатків. Список літературних джерел включає 5 найменувань.

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансовий аналіз по методу \"DU PONT\".

Велике значення для самостійності і незалежності підприємства є власний капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх вкладень. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим менший фінансовий ризик.

Для розрахунку норми прибутку на власний капітал (НПвк) необхідно наступні показники: чистий прибуток (ЧП) - ф.2 р.220, власний капітал (ВК) – ф.1 р. 380. Маючи ці дані за звітний та попередній період розрахуємо наш показник:

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) =9302,80/67000,00=0,14

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства)= 5027,34/64500,00=0,08

Норма прибутку на власний капітал (рентабельність ВК)

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Т росту %

ЧП

9302,80

5027,34

-4275,46

0,540

-45,959

ВК

67000,00

64500,00

-2500,00

0,963

-3,731

НПвк

0,14

0,08

-0,061

0,561

-43,864

Висновок: показник норми прибутку власного капіталу показує, скільки прибутку приносить кожна одиниця вкладеного власного капіталу . Він свідчить про частку прибутку у власному капіталі, вкладеному в підприємство його власниками. Норма прибутку на власний капітал знизилася на 0,061 грн. або на 43,86 відсотки порівняно з минулим періодом. Це говорить про негативну тенденцію. Кожна гривня вкладених коштів приносила 14 коп. в попередньому періоді, а приносить 8 коп. прибутку за рахунок зменшення чистого прибутку на 45,95% та зменшення власного капіталу на 3,73 %.

1.2. Аналіз рентабельності продукції

Для того щоб визначити фактори впливу на динаміку рентабельності, а також вплив кожного структурного елемента на сукупний результат власного капіталу необхідно зробити фінансове розкладання:

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) , де

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - коефіцієнт прибутковості продукції, відображає рівень ефективності виробництва −> max;