ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради)

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради)

Диплом

ЗМісцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) МІСТ

Вступ....................................................................................3

Розділ I. Теоретичні основи місцевих податків і зборів..................6

1.1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів в Україні...................................................................................6

1.2. Економічна сутність місцевих податків і зборів та їх роль у зміцненні фінансового потенціалу місцевих органів влади................24

1.3. Механізм справляння і значення місцевих податків і зборів в системі бюджетних ресурсів регіону............................................31

Висновки до першого розділу...................................................40

Розділ II. Аналіз місця та ролі місцевих податків і зборів у виконанні дохідної частини бюджету м. Чернівці за 2006-2008 рр..42

2.1. Фінансово-економічна характеристика податкового потенціалу м. Чернівці................................................................................42

2.2. Аналіз впливу місцевих податків і зборів на фіскальний потенціал міста....................................................................................55

2.3. Напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів................64

Висновки до другого розділу...................................................73

Розділ III. Необхідність та шляхи реформування системи місцевого оподаткування......................................................................75

3.1. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування...........................75

3.2. Сучасні проблеми та шляхи удосконалення системи справляння місцевих податків і зборів в Україні............................................90

Висновки до третього розділу................................................106

Висновки............................................................................109

Список використаних джерел...................................................114

Додатки...............................................................................120

Вступ

Актуальність теми магістерської роботи зумовлена сукупністю чинників прагматичного та теоретичного характеру. Після здобуття незалежності перед Україною постали завдання становлення такої податкової системи, яка відповідає ринковим умовам, нормам та ідеалам правового суспільства. Такі прагнення визначенні, з одного боку необхідністю формування в Україні реального місцевого самоврядування як необхідної умови розвитку демократичного суспільства, а з іншого – потребою ефективного функціонування системи державних і місцевих фінансів.

Підвищення результативності фінансової діяльності держави передбачає докорінну перебудову податкової системи і вдосконалення такого важливого його інструменту як місцеві податки та збори.

На сучасному етапі розвитку економіки без перебільшення надається вирішальне значення місцевим податкам та зборам. Вони є складовою частиною податкової системи держави і покликані відповідати інтересам органів місцевого самоврядування, оскільки оцінюються як самостійне джерело доходів місцевих бюджетів.

У вітчизняній економічній науці дослідження проблем та перспектив місцевого оподаткування широко висвітлюються в працях провідних вчених та економістів, серед них В. Андрущенко, О.Василик, О. Кириленко, А. Крисоватий, В. Павлов, В. Симоненко, В. Суторміна, Л.Тарангул, В. Федосов, С. Юрій. Значні традиції студіювання сутності місцевих бюджеті, їх доходів та місцевого оподаткування закладені у дворянській фінансовій науці. Прикладом цього є роботи І. Озерова, В. Твердохлєбова.

Увага до місцевих податків та зборів повязана з тим, що даний вид оподаткування повинен виступити важливим джерелом формування доходів місцевих бюджетів в частині власних доходів. Саме вони покликані зміцнювати місцеві бюджети, розширяти їх фінансову автономію.

Але в місцевому оподаткуванні існує ряд не розв\'язаних проблем. Перш за все інститут місцевих податків та зборів перебуває в стадії встановлення, про що свідчить їх незначна частка в доходах місцевих бюджетів. По-друге, практика справляння місцевих податків та зборів в Україні за останні роки виявила багато недоліків, які зумовленні невирішеністю як суто теоритичних проблем, так і невизначеністю багатьох технічних процедур - механізму обчислення, пріоритетів у наданні пільг, планування місцевих податків та зборів. Тому перед вченими стоїть основна задача створити таку модель місцевого оподаткування, яка б забезпечила стабільну фінансову базу місцевого самоврядування, основу яких повинні складати місцеві податки та збори. Актуальність цієї проблеми та недостатній рівень її вивчення у вітчизняній економічній науці зумовили вибір теми магістерської, її мету, основні завдання, предмет та об\'єкт дослідження.

Мета і завдання магістерського дослідження. Основна мета роботи полягає у теоретичному обгрунтуванні сутності місцевих податків і зборів та їх ролі у зміцненні фінансової бази органів місцевого самоврядування, проведенні комплексного дослідження практичних аспектів місцевого оподаткування та обгрунтуванні шляхів реформування системи місцевого оподаткування.

Відповідно до поставленої мети у роботі передбачено вирішити такі теоретичні та практичні завдання:

  • розглянути еволюцію встановлення місцевих податків та зборів, щоб вивести закономірності їх розвитку на кожному етапі;

  • узагальнити теоретичні підходи до сутності місцевих податків і зборів та визначити їх роль у зміцненні фінансового потенціалу місцевих органів влади;

  • виявити механізм справляння місцевих податків і зборів в бюджет;

  • оцінити фінансові можливості досліджуваної території та його податкової бази;

  • проаналізувати вплив місцевих податків і зборів на податковий потенціал досліджувальної території;

  • розкрити напрями зміцнення доходної бази місцевих бюджетів;

  • окреслити сучасні проблеми та шляхи удосконалення системи справляння місцевих податків і зборів.

Об\'єкт магістерського дослідження місцеві податки і збори, які є важливим джерелом формування доходів місцевих бюджетів в частині власних доходів.

Предметом магістерського дослідженняє механізм місцевого оподаткування та особливості його функціонування з урахуванням територіальних особливостей.

Методологічною основою магістерської роботи є праці класиків економічної науки, а також роботи сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, де висвітлюються питання місцевого оподаткування та механізм справляння місцевих податків і зборів.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти України та практичні матеріали фінансового управління Чернівецької міської ради.