ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Управління фінансовими результатами діяльності підприємства

Курсова робота

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства

План

Вступ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

1.1. Роль фінансових результатів діяльності підприємства у зміцненні його фінансового стану

1.2. Основні показники результативності фінансової діяльності, які характеризують ефективність управління

1.3. Сукупність факторів впливу на фінансові результати діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБЄКТ УПРАВЛІННЯ

2.1. Резерви збільшення прибутку

2.2. Утворення, розподіл і використання чистого прибутку

Використана література

Вступ

Проведена економічна реформа і перехід до ринкових механізмів функціонування економіки України, органічне включення її в процеси світового господарювання вимагають корінного перегляду всієї сукупності економічних важелів, використовуваних у системі керування. Перехід від переважно прямих адміністративних методів впливу до непрямих, заснованих на ринкових механізмах і взаємозв\'язках, має потребу в заглибленому теоретичному осмисленні широкого кола мікро- і макроекономічних проблем, включаючи мотиваційний аспект господарської діяльності економічних суб\'єктів, об\'єктивні закономірності формування і використання доходів цих суб\'єктів.

В умовах ринкової економіки одержання прибутку є безпосередньою метою виробництва. Прибуток створює визначені гарантії для подальшого існування підприємства, оскільки тільки його накопичення у виді різних резервних фондів допомагає переборювати наслідки ризику, зв\'язаного з реалізацією товарів на ринку. Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна домогтися найбільшого приросту вартості. Прибуток, як категорія ринкових відносин виконує наступні функції:

характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства;

є основним елементом фінансових ресурсів підприємства;

є джерелом формування бюджетів різних рівнів.

Визначену роль грають і збитки. Вони висвітлюють помилки і прорахунки підприємства в напрямках використання фінансових засобів, організації виробництва та збуту продукції.

Основна мета управління прибутком підприємства — забезпечення зростання його суми і рівня, а також ефективний його розподіл за напрямками економічного розвитку. Згідно з визначеною метою об\'єктом управління виступають як формування прибутку підприємства, так і його розподіл. Визначимо, що проблема ефективності розподілу прибутку підприємств — одна з найбільш дискутованих у сфері фінансового менеджменту в останні роки.

Темою моєї роботи є „Управління фінансовими результатами діяльності підприємства\". Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства є важливим елементом для прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільності фінансового стану. Саме це і зумовило актуальність вибраної теми. В даній магістерській роботі викладено теоретичні основи фінансових результатів діяльності підприємства, вивчені такі економічні поняття, як \"дохід\" та \"прибуток\", проаналізовано механізми максимізації та розподілу прибутку на підприємстві. Теоретичною і практичною основою даної дипломної роботи стали сучасні літературні джерела з економіки торгівельного підприємства та економічного аналізу господарської діяльності, переодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, законодавчі та нормативні акти, договори, закони та постанови, данні бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності по Філії „Коломийський Райавтодор\".

Метою моєї магістерської роботи є отримання практичних та підтвердження теоретичних навичок, щодо ефективного управління фінансовими результатами діяльності підприємства, та визначення резервів збільшення прибутку підприємства.

Завданням моєї магістерської роботи є вивчення сутності управління фінансовими результатами діяльності підприємства, проведення розрахунків рентабельності підприємства та виявлення резервів збільшення прибутку, на прикладі Філії „Коломийський Райавтодор\".

Об\'єктом є підприємство Філія „Коломийський Райавтодор\". Філія „Коломийський Райавтодор\" є державне підприємство, яке обслуговує 364,9км автодоріг. Воно здійснює ремонтно-будівельні роботи шляхом капітальних та поточних ремонтів.

Практичне значення роботи полягає в тому, що рекомендації і результати дослідження можуть бути використанні для здійснення стратегії фінансового оздоровлення підприємства, тим самим сприяти виявленню і мобілізації резервів підвищення фінансових можливостей для забезпечення стійкого розвитку і безперервної життєдіяльності господарюючих суб\'єктів.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

1.1. Роль фінансових результатів діяльності підприємства у зміцненні його фінансового стану

Система управління фінансовими результатами є складовою частиною загальної системи управління підприємством. Ефективність любої управлінської системи в значній мірі залежить від достовірного, повного та своєчасного інформаційного забезпечення. Чим більше диверсифікована операційна, інвестиційна та фінансова діяльність підприємства, тим вища роль відводиться якісній інформації для прийняття управлінських рішень у сфері формування та використання прибутку.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.[6,с.134]