ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Фондова біржа як суб\'єкт фінансового посередництва

Фондова біржа як суб\'єкт фінансового посередництва

План

  1. Роль і функції біржової торгівлі в ринковій економіці

  2. Організація біржової інфраструктури

  3. Учасники біржових торгів і загальна характеристика суб\'єктів біржового посередництва

  4. Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності біржового посередника

У сучасних умовах велика увага приділяється біржам та біржовій торгівлі. Біржі посідають особливе місце в інфраструктурі сучасної ринкової економіки. Підвищення ефективності біржової торгівлі динамізує національні й міжнародні товарні, фондові й валютні ринки; уніфікує, робить доступними й надійними складні виробничо-фінансові операції великої кількості підприємств і організацій. Тому дану лекцію буде присвячено діяльності фондової біржі.

Оскільки студенти вже володіють знаннями щодо сутності поняття \"біржі\", видів бірж і операцій які вони охоплюють (це було предметом вивчення курсів \"Фінанси\", \"Біржові операції\", \"Ринок фінансових послуг\" тощо), сьогодні ми зупинимось виключно на розгляді біржових посередників та тих аспектів діяльності біржі, які цих посередників безпосередньо стосуються. Великої уваги також приділимо основам методів фундаментального і технічного аналізу фінансових ринків, грамотне застосування яких є запорукою ефективної діяльності біржових посередників – брокерів, дилерів, трейдерів тощо.

1. Роль і функції бірж в ринковій економіці

Економічна роль біржової торгівлі відбивається в функціях, що виконуються біржами в сучасних умовах з метою реалізації їх основного завдання (рис. 5).

Біржа надає засобам масової інформації численні дані про біржові ціни, компанії, що торгують на біржі, про ринкову кон\'юнктуру, прогнози різних ринків і т. д. Інформації на діяльність сучасної біржі в розвинених країнах настільки значна, що до 30% своїх прибутків вона отримує від продажу біржової інформації.

Фондова біржа як суб\'єкт фінансового посередництва

Рис. 16. Функції сучасної біржі

У розповсюдженні біржової інформації дедалі більшу участь беруть різного роду підприємства (фірми, компанії й т. ін.), для яких передача такої інформації за допомогою сучасних технічних засобів є одним із основних або основним видом діяльності. Зокрема, реалізацію біржової інформації електронною поштою здійснює агентство \"Інтерфакс\" для підприємств, які є абонентами мережі. Такими абонентами в областях є, наприклад, відповідні структури системи матеріально-технічного постачання промисловості й сільського господарства. Інформація електронною поштою надходить до абонентів щодня (по телефону, через модемні пристрої), накопичується в комп\'ютерній мережі і включає:

• дані про товари, що пропонуються до продажу на окремих біржах на найближчі торги (найменування, ціна, кількість);

• інформацію про основні контракти, укладені на останніх торгах на окремих біржах (продані товари, ціни, кількість та ін.);

• біржову хроніку;

• аналітичні огляди;

• рекламу.

Фондовий ринок виконує ряд функцій, які можна умовно розділити на дві групи: загальноринкові функції, властиві будь-якому ринку, і специфічні функції, які відрізняють його від інших ринків.

До загальноринкових функцій належать такі:

• комерційна функція, тобто одержання прибутку від операцій на даному ринку;

• цінова функція, тобто формування цін, їхній постійний рух;

• інформаційна функція, тобто доведення до своїх учасників інформації про обсяги й об\'єкти торгівлі, її учасників;

• регулююча функція, тобто визначення правил торгівлі й участі в ній, порядок вирішення спорів між учасниками, установлює пріоритети, органи контролю і т.п.

До специфічних функцій фондового ринку можна віднести наступні:

• перерозподільна функція;

• функція страхування цінових і фінансових ризиків;

• накопичувальна функція.

Таким чином, основним завданням і функцією біржі є надання її членам, що торгують, \"фізичних\" засобів для укладання угод і проведення пов\'язаних з цим операцій.

Основними учасниками фондового ринку України в залежності від їхньої ролі і функцій є:

1. Емітенти – юридичні особи, які випускають в обіг на фондовий ринок цінні папери з метою залучення додаткового фінансового капіталу; держава в особі своїх органів і муніципальні власті для покриття дефіциту бюджетів;

2. Інвестори – фізичні, юридичні особи й інституційні інвестори (інвестиційні фонди і компанії, довірчі товариства, пенсійні фонди, страхові компанії й ін.), які мають вільні фінансові ресурси, необхідні для інвестування з метою збільшення ринкової вартості цінних паперів;

3. Держава, яка на основі прийняття законодавчих актів виконує регулювання діяльності фондового ринку, а також Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР);

4. Посередники (фінансові торговці цінними паперами) – юридичні особи, які надають професійні послуги на фондовому ринку емітентам і інвесторам.

Організації, котрі обслуговують функціонування фондового ринку, включають:

• організаторів ринку:

а) біржі – УМВБ, УФБ, КМФБ, ДФБ;

б) саморегулюючі організації: ПФТС, ПАРД, УАІБ.

• депозитарії (ВАТ \"Міжрегіональний фондовий союз\");

• реєстраторів (378 – з них 37 комерційні банки);

• зберігачів (28 – з них 25 комерційні банки).

В Україні фондові біржі є основними організаторами біржового ринку, де відбувається купівля-продаж цінних паперів, але вони функціонують окремо одна від одної. На біржовому ринку діють такі зареєстровані біржі:

• Українська фондова біржа (УФБ);

• Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ);

• Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ);

• Донецька фондова біржа (ДФБ);

• Придніпровська фондова біржа (ПФБ).

З перелічених фондових бірж найбільш могутня і розвинена – це Українська фондова біржа (УФБ). її філії і фондові центри розташовані в 31 регіоні, а брокерські контори УФБ поширені по 200 регіонам, що сприяє реалізації прав юридичних і фізичних осіб на купівлю-продаж цінних паперів на всій території України.

На фондовій біржі обертаються цінні папери, допущені до обороту. Такі цінні папери проходять спеціальну експертизу і включаються до біржового списку (називаний лістингом). Для цього компанії подають на фондову біржу заяву з доданими до неї необхідними документами про фінансове положення для проведення експертизи.

Основними посередниками на фондовій біржі є брокери і дилери.

Фондова біржа як суб\'єкт фінансового посередництва

Брокери – це посередники, які діють за дорученням і за рахунок клієнтів, одержуючи за посередництво комісійні.

Дилери – це члени фондової біржі, які здійснюють операції з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за власний рахунок.

2. Організація біржової інфраструктури

Для забезпечення нормального функціонування біржової торгівлі необхідна біржова інфраструктура, тобто певні організації, які виступають професійними учасниками біржової торгівлі. До них відносяться депозитарії, реєстратори, клірингові (розрахункові) організації, інформаційні агентства, біржові склади.

Депозитарії – це юридичні особи, організації, що створюються в формі акціонерних товариств, які надають послуги зі зберігання цінних паперів, а також обліку прав, які надаються.