ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації

Контрольна робота

Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві. Бюджетний процес. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації.

Зміст

І. Теоретичні питання

  1. Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві

  2. Бюджетний процес

  3. Повноваження та функції Державної податкової адміністрації.

ІІ. Тести

  1. За суб\'єктами фінансовий контроль поділяється на:

а) аналітичний

б) аудиторський

в) внутрішньогосподарський

г) податковий

д) громадський

є) казначейський

2. Децентралізовані фінанси не охоплюють рух грошових коштів:

а) на мікроекономічному рівні;

б) на мезоекономічному рівні

в) на макроекономічному рівні;

г) спеціальний позабюджетних фондів

д) централізованих фондів грошових коштів.

  1. Класифікація моделей фінансових відносин у суспільстві

Вітчизняна теорія фінансів базується на єдиному комплексному підході до визначення суті фінансів. При цьому у більшості науковців увага акцентується не на особливостях прояву фінансів на макро- та мікрорівнях, а на їх характерних ознаках. У той же час, фінанси мають і певні риси, притаманні більшості економічних категорії. Так, фінанси є продуктом еволюції суспільних відносин. Однією з передумов їх виникнення є наявність інституту державності. А отже, вони с історичною категорією. Ще однією ознакою фінансів, яка є притаманною всім економічним поняттям, є те, що вони є об\'єктивно існуючою категорією. Фінанси впливають па виробництво, розподіл, обмін і споживання і саме тому мають об\'єктивний характер. Вони відбивають певну сферу виробничих відносин і належать до базисних категорій.

У той же час, як і будь-яка інша економічна категорія, фінанси мають певні особливості, притаманні лише їм. Так:

* Фінанси с грошовою категорією.

* Фінанси с розподільчою категорією.

* Фінанси беруть участь у формуванні та використанні фондів грошових коштів, а отже є ресурсоутворюючою категорією.

Фінанси як гротова категорія. Особливість фінансів як економічної категорії полягає в тому, що воші завжди мають грошову форму вираження. Про які б фінансові операції не йшла мова: формування доходів підприємств і держави, розподіл прибутку на підприємствах, внесення суб\'єктами господарювання платежів у бюджет та позабюджетні фонди, - для всіх них характерним с рух грошей у готівковій та безготівковій формах.

Грошовий характер фінансових відносин - важлива визначальна ознака фінансів. Гроші, їх реальний рух служать обов\'язковою умовою виникнення та існування фінансів. Однак самі по собі гроші, їх рух не визначають суті фінансів, їх змісту, суспільного призначення.

Слід зауважити, що хоча всі фінансові відносини г грошовими, не всі грошові відносини можна вважати фінансовими.

Наприклад: відносини купівлі-продажу - громадсько-прамові; постачання - господарсько-правові; штрафи за спричинення школи природному середовищу - адміністративно-правові.

Фінанси відрізняються від грошей не лише змістом, але і функціями, які вони виконують в процесі розширеного відтворення.

Гроші - це загальний еквівалент вартості, мі допомогою якого насамперед вимірюються витрати праці асоційованих працівників. Грошові відносиш) за своїм змістом і складом значно ширші фінансових. Грошовий обіг, кредит, ціноутворення, реалізація товарів через торгівельну мережу, грошова оплата праці - все це спирається на використання грошей як загального еквівалента, але не виражає фінансових відносин. Для визначення суті фінансів необхідне виділення інших специфічних ознак цієї економічної категорії.

Фінанси - економічний інструмент розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВІ!) та національного доходу, засіб контролю за утворенням та використанням фондів грошових коштів. Головне призначення фінансів - через утворення грошових доходів та фондів забезпечити не лише потреби держави та підприємств в грошових коштах, але і контроль за використанням фінансових ресурсів.

Слід зазначити, що фінанси не с безпосередньо грошовими коштами, вони відтворюють відносини між людьми, державою, установами\" та організаціями щодо утворення, розподілу та використання фондів грошових коштів. Фінанси безпосередньо пов\'язані з функціонуванням суспільних економічних відносин в процесі перерозподілу її використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів. Сукупність грошових відноснин, яка виникає у зв\'язку із рухом коштів грошових фонді\", утворює фінансові відносини.

* Фінанси відображають грошові відносини, що виникають між:

- підприємствами в процесі придбання товарно-матеріальних цінностей, реалізації продукції та послуг;

- підприємствами ти вищими інстанціями при утворенні централізованих фондів грошових коштів та їх розподілі;

- державою ти підприємствами при сплаті останніми податків у бюджетну систему і фінансуванні з боку держави витрат підприємств;

- державою та громадянами при сплаті ними податків та добровільних платежівв;

- підприємствами, громадянами та позабюджетними фондами при внесенні платежів та отриманні ресурсів;

- окремими ланками бюджетної системи;

- органами майнового та особистого страхування, підприємствами, населенням при сплаті страхових внесків та відшкодуванні збитків, при настанні страхового випадку;

- а також грошові відносини, що опосередковують кругообіг грошових фондів підприємств.

Такий характер взаємозв\'язків те раз підкреслює те, що без участі фінансів національний дохід не може бути сформованим та розподіленим. Фінанси - невід\'ємна зв\'язкова ланка між утворенням та використанням національного доходу. Саме тому слід зауважити, то другою характерною рисою фінансів як економічної категорії с розподільчий характер фінансових відносин.

Фінанси як розподільча категорія. За допомогою фінансів відбувається виокремленим у складі виручки від реалізації продукції коштів для відшкодування матеріальних витрат, амортизаційних відрахувань, фонду оплати праці, прибутку, відрахувань на соціальне страхування тощо. Через податки, збори та інші фінансові платежі у розпорядження держави вилучається частина доходів суб\'єктів господарювання і населення.

За допомогою фінансів здійснюється вторинний розподіл та перерозподіл національного доходу. У 1960-1990-х pp. частка національного доходу, що пройшла перерозподіл через фінансову систему значно збільшилася до 30-50% і більше. Перед першою світовою війною ця частка складала 9-18%.

Завдяки фінансам відбувається перерозподіл централізованих і децентралізованих доходів і надходжень через систему бюджетних та позабюджетних фондів, видатків підприємств, організації, установ.

Централізовані фінанси - це економічні грошові відносини, які пов\'язані з формуванням та використанням фондів грошових коштів держави, що акумулюються в державній бюджетній системі та централізованих грошових фондах цільового призначення.

Децентралізовані - це грошові відносини, що описередковують кругообіг грошових фондів підприємств.

Але слід зауважити, що розподільчі процеси відбуваються не лише через фінансові відносини, але і шляхом використання ціп, заробітної плати і кредитів.

Ціпа - це грошовий вираз вартості товару.

Перед тим, як відбудеться перерозподіл національного доходу, товар мас бути реалізованим. Ціна передбачає величину грошових коштів, що надійдуть від реалізації продукції до її власників, та виступає вихідною базою для подальшого розподільчого процесу. Ціпи також регулюють попит та пропозицію на товари і тим впливають на процес виробництва. На відміну від фінансів, які відтворюють рух грошей і за своєю сутністю є динамічною категорією, ціна вимірює вартість товарів та послуг в грошовій формі у певний чітко визначений момент часу.