ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу)

Дипломна робота

на тему:

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу)

Зміст

Вступ

Розділ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

    1. Характеристика нормативної бази з питань дослідження.

1.2. Суть та види фінансових результатів.

1.3 Методика розрахунку фінансових результатів згідно П(С)БО.

Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

2.1 Облік фінансових результатів від звичайної діяльності.

2.2. Облік фінансових результатів від надзвичайної діяльності.

2.3.Облік податку на прибуток.

Розділ 3. АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1. Методи аналізу фінансового стану підприємства

3.2 Аудит обліку доходів і результатів діяльності.

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Вступ

Основною метою діяльності підприємств усіх форм власності незалежно від галузевої належності, виду діяльності та інших чинників є отримання доходів у розмірі, достатньому для покриття витрат і подальшого розвитку виробництва. Проте, сучасні умови господарювання та стан економіки України зумовлюють поступове зменшення кількості прибуткових підприємств і відповідно, збільшення збиткових. Причинами цього є порушення пропорцій у розвитку промисловості та сільського господарства, зниження купівельної спроможності споживачів, підвищення податкового тиску, недоліки у проведенні приватизації державних підприємств та земельної реформи та інше. Проте підприємства самостійно шукають вихід із кризового становища з метою підвищення платоспроможності, конкурентноздатності власної продукції та покращення фінансового стану.

Для ефективного управління діяльністю керівники, власники, менеджери та інші управлінці повинні мати економічну інформацію, яка відповідає їх потребам. Формування такої достовірної, точної, оперативної та повної інформації відбувається у системі бухгалтерського обліку. На сьогоднішній день у нашій країні проходить процес реформування обліку з метою максимального наближення до міжнародної системи і використання прогресивного досвіду економічно розвинутих країн. Безумовно, що жодна реформа не може відбуватися абсолютно безболісно. Тому впровадження Національних стандартів обліку та нового Плану рахунків викликає певні труднощі як у бухгалтерів-практиків, так і у науковців. Про це свідчить велика кількість публікацій у періодичних виданнях облікового характеру. Однією з важливих частин бухгалтерського обліку, яка потребує особливої уваги, є облік фінансових результатів та їх відображення у звітності. Це пов\'язано з тим, що саме від фінансових результатів, їх правильного обліку, контролю, аналізу та аудиту, залежить фінансово-майновий стан та ефективність діяльності підприємства. Усе вище сказане зумовило актуальність та вибір теми дипломної роботи.

Мema і завдання дослідження полягає у вивченні діючої методики обліку, контролю, аналізу та аудиту фінансових результатів У відповідності із Законом України \"Про бухгалтерський облік і Звітність в Україні\", національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та діючого плану рахунків; обгрунтування та розробка пропозицій щодо удосконалення методики та організації обліку та аудиту фінансових результатів.

Предметом та объектом дослідження є методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності. Дипломна робота виконана на прикладі Ковалівського спиртозаводу.

Обсяг та структура роботи. Дипломна робота складається з трьох розділів, висновків та списку використаної літератури (51 джерел). Робота викладена на 77 сторінках друкованого тексту, містить 3 таблиць, 8 схем та 4 графіків.

Розділ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

    1. Характеристика нормативної бази з питань дослідження.

Згідно з Національним та Міжнародним стандартами з бухгалтерського обліку термін \"дохід\" означає валовий приплив (надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Коли ці припливи сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке пов\'язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню - то збитком.

Концептуальне визначення валового доходу, як збільшення економічних вигод, протягом звітного періоду в формі надходження (збільшення) активів чи зменшення зобов\'язань, яке веде до зростання власного капіталу (крім вкладів власників), подане у статті 7 П(С)БО 3, окремі статті Положення конкретизують це поняття по відношенню до таких операцій, як реалізація товарів і послуг, дивіденди, відсотки, отримання доходів внаслідок використання іншими підприємствами активів даного підприємства та інші.

Правило визнання доходу від продажу, реалізації готової продукції, товарів - це дата, коли підприємство:

 передало значний ризик і винагороду від володіння товаром покупцю;

 не зберігає ні такої спадкоємності керівництва, яка звичайно пов\'язана з володінням, ні ефективного контролю за реалізованими товарами;

 може достовірно виміряти суму доходу;

 має впевненість, що економічні вигоди внаслідок реалізації і надійдуть;

 може із значним ступенем достовірності оцінити фактичні чи очікувані витрати (рис. 1.1.).

Доходи включаються до складу об\'єктів облікового процесу на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи визнаються, коли бони відбуваються ( а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.

Застосування принципів нарахування та відповідності під час (визнання доходу як елемента обліку про фінансові результати рідбувається таким чином(рис. 1.1).

ДОХОДИ

види

Підлягали отриманню та отримані у звітному періоді

Підлягали отриманню, але не отримані у звітному періоді

отримані, але не підлягали отриманню у звітному періоді

визнання

Доходи звітного періоду

е-\'\". \' 1

Доходи майбутніх періодів

Звіт про фінансові результати

Баланс

Фінансові звіти

Рис 1.1. Визнання доходу у фінансовому обліку та звітах під час

використання нринущсиня -нарахування

Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Внаслідок врахування вимог принципу превалювання змісту над формою дохід від продажу реалізації може бути визначений як на датy відвантаження, так і до чи або після неї

1.2. Суть та види фінансових результатів.