ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Фінансовий контроль: поняття та призначення, види, методи, органи управління

Курсова робота

на тему:

Фінансовий контроль: поняття та призначення, види, методи, органи управління

Зміст

Вступ.

Розділ І. Поняття та призначення фінансового контролю.

Розділ ІІ. Види і методи фінансового контролю.

Розділ ІІІ. Органи управління фінансового контролю.

Висновок.

Використані джерела.

Фінансовий контроль: поняття та призначення, види, методи, органи управління

ВСТУП

Ефективність діяльності контрольних органів прямо пропорційно залежить не лише від професіоналізму і компетентності посадових осіб, але і від належного здійснення фінансового контролю. З метою організації проведення контрольних дій прийнято багато нормативно-правових актів, але, насьогодні, ми не можемо говорити, що проблеми з правовим регулюванням процесу фінансового контролю на теоретичному та законодавчому рівні повністю вичерпано.

З розширенням сфери фінансово-господарської діяльності, фінансовий контроль залишається однією із головних функцій управління, що спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни, достовірності операцій в ході утворення, розподілу і використання фінансових ресурсів.

Впорядкована, злагоджена і здійснювана у відповідному порядку контрольна діяльність підвищує як відповідальність посадових осіб органів фінансового контролю, так і забезпечує швидкість її -здійснення, допомагає у боротьбі з бюрократизмом і гарантує захист прав підконтрольних суб\'єктів. Всі ці вимоги фінансового контролю забезпечуються через процесуальну форму його проведення.

Контрольно-процесуальна форма представляє собою відповідну структуру та сукупність вимог, в рамках яких здійснюються контрольні дії. Оскільки мета контролю є загальною для органів фінансового контролю, то, відповідно, можна говорити і про єдині етапи, стадії, які будуть покладені в основу її реалізації. В даній ситуації йдеться про вироблення єдиних положень процесу фінансового контролю для всіх органів, які його здійснюють, не виключаючи властиві кожному органу власні особливості контрольної діяльності, що закріплені у нормативно-правових актах.

На жаль, питанню дослідження процесу фінансового контролю вченими приділялося мало уваги, йому присвячені поодинокі наукові праці, в яких розглядаються окремі його аспекти.

Важливою теоретичною базою для з\'ясування процесуального характеру контролю, порядку його проведення стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених: В.М. Горшеньова, О.Г. Лук\'янової, В.Й. Лучина, П.Є. Недбайла, В.М. Протасова, В.Д. Сорокіна, В.І. Тертишнікова, О.В. Фатхутдінової, М.С.Шакаряна, І.Б.Шахова, С.О.Шохіна, М.Т. Білухи, I.A. Белобжецького, Ф.Ф. Бутинця, Л.М. Крамаровського, М.М. Ровинського, Б.Ф. Усача, Л.К. Царьової та інших.

Важливу роль для з ясування основних теоретичних питань фінансового контролю відіграли праці відомих вчених юристів-фінансистів: О.М. Горбунової, О.Ю.Грачової, Л.К. Воронової, М.В. Карасьової, М.П. Кучерявенка, П.С.Пацурківського, Л.А. Савченко, Н.І. Хімічевої та інших. Пошук шляхів удосконалення діяльності органів фінансового контролю призвів до переоцінки поглядів, що сприяло появі ідеї про існування процесуальних норм і в непроцесуальних галузях права. Фінансовий контроль здійснюється в процесуальній формі, тому все більшого значення набувають питання правового регулювання діяльності органів фінансового контролю щодо проведення ними контрольних заходів, пошук нових шляхів, створення яких не можливо без дослідження фінансового контролю як виду контрольного процесу. Не зважаючи на наявність наукових праць, які висвітлюють порядок проведення фінансового контролю, ми не можемо констатувати, що проблеми пов\'язані з удосконаленням процесу фінансового контролю вирішені. Однак нині залишається ще багато дискусійних та практично не досліджених питань. Це стосується поняття процесу фінансового контролю, його правового регулювання, визначення ознак, стадій, гарантій. Саме це і зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі узагальнення правозастосовної діяльності органів фінансового контролю, врахування досягнень юридичної та економічної наук, аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства розкрити правові проблеми процесу фінансового контролю як самостійної правової форми діяльності органів фінансового контролю, сформулювати теоретичні висновки та пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства.

Відповідно до поставленої мети дослідження були визначені основні завдання:

- з ясувати поняття, сутність та ознаки процесу фінансового контролю;

- проаналізувати еволюцію поглядів на процес фінансового контролю;

- визначити поняття та стадії процесу фінансового контролю;

- охарактеризувати зміст та порядок здійснення контрольних дій на кожній стадії процесу фінансового контролю;

- визначити основні гарантії зміцнення законності при здійсненні фінансового контролю; розкрити значення контрольно-процесуальної форми у зміцненні законності у сфері фінансового контролю;

- розробити рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які стосуються порядку проведення контрольних дій.

Об\'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв\'язку із здійсненням фінансового контролю і регулюються Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України \"Про Рахункову палату\", \"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\", \"Про державну податкову службу в Україні\" та багатьма іншими законами, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами органів фінансового контролю.

Предметом дослідження є нормативні акти, що регулюють процес фінансового контролю. Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження, відповідно до поставленої мети і сформульованих завдань, стали такі наукові методи: діалектичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, формально-догматичний (спеціально-юридичний).

Використання діалектичного методу пізнання соціальних процесів дозволило врахувати всі взаємозв\'язки явищ, що розглядаються, об\'єктивно оцінити ефективність діяльності контролюючих органів у сфері фінансового контролю.

Порівняльно-правовий метод застосовувався при аналізі українського законодавства різних років, порівнянні його з іноземним (у першу чергу з російським), а також визначенні основних категорій фінансового контролю - таких, як \"процес фінансового контролю\", \"фінансово-контрольні процедури\", \"прийоми фінансового контролю\" тощо.

Застосування системно-структурного методу надало можливість визначити місце правових норм, які регулюють порядок проведення фінансового контролю, в системі права України та системі фінансового права. За допомогою формально-догматичного методу досліджувався зміст процесу фінансового контролю, його стадій, гарантій законності.