ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Теорія етносу → Курсова робота


Логічним продовженням успішного завершення етнічної сепарації є міжетнічна інтеграція, яка не є тим самим, що й етнічна консолідація, а тим паче — етнічна конгломерація.

Міжетнічна інтеграція — це такий процес зближення етносів-автохтонів та розташованих серед них різних за кількісним складом етнодисперсних та етнокомпактних груп, який підпорядкований створенню єдиної для всіх них поліетнічної держави-нації. Цей процес відрізняється від створення державних етнічних конгломератів тим, що у ньому відсутнє насильство одного етносу над іншим (іншими). Міжетнічна інтеграція відбувається як органічне з\'єднання етносів тому, що їй передує досить тривале за історичним часом та близькосусідське у географічному просторі співіснування етносів на засадах переважаючої етнічної взаємосимпатії або принаймні відсутності історично вкоріненої, перманентної міжетнічної ворожнечі.

Поштовхом до активної міжетнічної інтеграції може бути виникнення спільної зовнішньої небезпеки, а також міркування про доцільність з\'єднання зусиль для розв\'язання історично нагальних спільних внутрішніх проблем. Інтегруються не обов\'язково генетично близькі етноси. Так, сьогодні існують етноси, що генетично доволі далекі між собою, але інтегровані у такі достатньо стійкі державні утворення, як, скажімо, Швейцарія або Бельгія. Й навпаки, ідеї пангерманізму, панслов\'янизму практичного втілення так і не набули.

Висновки

З нашого погляду, головним змістом теоретичного рівня етнічної свідомості є з\'ясування сутності міжетнічних відносин, бо саме через ці відносини відбувається самовиявлення етнічного як специфічності й разом з тим встановлення припустимих меж взаємоідентифікації етносів. У паш час, коли міжнаціональні (а відтак і міжетнічні) зв\'язки набувають дедалі виразнішого глобального характеру, а прагнення до етнічного самоствердження та національного самовизначення стають дедалі нагальнішими та актуальними для значної частини людства, дуже важливо заздалегідь передбачати наслідки (особливо негативні) цих прагнень, щоб мати змогу їх попереджати.

А для цього недостатньо самого тільки володіння фактами. Необхідною є разом з тим здатність інтерпретувати факти етнічної дійсності, спираючися на розвинений поняттєвий апарат, на обґрунтовані теоретичні положення, на несупречливу концепцію. За наявності перелічених умов міжетнічні відносини можуть братися вже не як механічна сукупність розрізнених фактів, а як такий момент онтогенези, над яким тяжіють своїми наслідками події далекої та близької етнічної історії; момент, в якому відчутні впливи колишніх та сьогоднішніх етнічних ідеологій; нарешті, міжетнічні відносини можуть постати перед спостерігачем і дослідником на тлі моноетнічного, етносамостверджувального руху, а можливо, й руху поліетнічного, націовиборювального, етноконсолідувального.

З найзагальнішого погляду теоретичний зміст етнічної свідомості постає через свої онтологічний (етногенеза, міжетнічні відносини, етнічний рух) та гносеологічний (етноісторія та етноідеологія) рівні.

Контрольні питання і завдання

 1. Чим зумовлена актуальність розробки головних понять теорії етносу?

 2. Розкрийте сутність поняття \"етногенез\". У чому полягає специфіка її сучасного етапу?

 3. Покажіть принципову різницю між поняттями \"народ\" та \"нація\".

 4. Що таке полі етнічна держава? Чим вона відрізняється від держави з полі етнічним складом населення?

 5. Дайте визначення поняття \"етнічна історія\". Якими є її головні носії?

 6. Зіставте поняття \"етнічна мова\" та \"рідна мова\".

 7. Як пов\'язані між собою етнічна та загальнолюдська мораль?

 8. Що таке етнічна самосвідомість? У чому полягають особливості її індивідуальної та колективної форм?

 9. Розкрийте зміст поняття \"етнічна ідеологія\".

 10. Якою є головна ідея націоналізму? Чим він відрізняється від інтернаціоналізму та космополітизму?

 11. Висвітліть зміст явища етноцентризму. Покажіть його відмінність від етнічного плюралізму.

 12. Розкрийте зміст поняття \"міжетнічні відносини\". Якими бувають напрямки їхнього розвитку?

 13. Що таке етнічний рух? Назвіть його головні форми вияву.

Література

 1. Агеев А.Г. Нациология: проблеми конструирования // Философские науки. — 1991. — №5.

 2. Алексеев В. Этногенез. — М., 1978.

 3. Бочковський О. Наука про націю та її життя. — Нью-Йорк, 1958.

 4. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. — М., 1983.

 5. Варзар І.М. Політична етнологія як наука. — Київ, 1994.

 6. Воропай О. Етнографія: наука про націю. — Лондон, 1963.

 7. Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этнические процессы: два подхода к изучению // Социологические исследования. — 1992. — № 1.

 8. Донцов Д. Націоналізм, —Лондон, 1966.

 9. Евтух В.Б. Концепция этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, зволюция. — Киев, 1991.

 10. Націоналізм. —Львів, 1926.

 11. Пуги развития зарубежной этнологии. — М., 1983.

 12. Свод зтнографических понятий и терминов. — М., 1986 — 1988.

 13. Современная американскан этнография. — М., 1963.

 14. Соловей В. Современный русский национализм: идейно-политическая классификация // Общественные науки и современность. — 1992. — № 2.

 15. Социологические теории национализма. — М., 1991.

 16. Трубецкой II. Обшеевразийский национализм // Свободная мысль. - 1992. -№ 7.

 17. Этнография за рубежом. — М.. 1979.

 18. Эгнография: Учебник. — М., 1982.

 19. Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. - М., 1991.

 20. Этнология в США и Канаде. - М., 1989.

 21. Этнология: Учебник. — М., 1982.

 22. Этносоциология: цели, методы и некоторые результаты исследования. — М., 1984.

Лекція 2. УСВІДОМЛЕННЯ ЕТНІЧНОГО ЯК ЦІННОСТІ

План лекції

  1. Вступ до теми

  2. Загальнолюдська цінність етнічного

  3. Етнічне як спільнотна цінність (теоретична оцінка сучасного етнічного ренесансу)

  4. Етнічне як індивідуальна цінність

Висновки

2.1 Вступ до теми

Одним з центральних у теорії етносу є питання про цінність етнічного: інтелектуальну, духовну і навіть політичну, а разом з тим — споконвічну і невмирущу. Адже сучасний етнічний ренесанс дає підстави припускати, то етнічне відіграє у соціумі набагато важливішу роль і має набагато вишу цінність, ніж це уявлялося досі. Здається, що етнічне не може зникнути, воно може лише змінювати форми та інтенсивність своїх проявів. Воно є вельми стійким утворенням. Відповідь на питання про цінність етнічного потребує звернення перш за все до факту єдності та різноманітності оточуючого нас світу. Вже аналізуючи життя рослин, ми переконуємося в тому, що різноманітність тут зовсім не має хаотичного характеру. Кожні групи видів опановують ті екологічні ніші, які не здатні опанувати інші види. Є серед рослин Е елементи боротьби за існування, але здебільшого можна спостерігати співіснування й навіть взаємодію. Пильне око дослідника може зафіксувати серед рослин і своєрідний \"розподіл функцій\".