ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Економічна теорія. Економічні відносини → Основні етапи та методи системного аналізу

Реферат на тему:

Основні етапи та методи системного аналізу

План

Основні етапи системного аналізу

Метод побудови дерева цілей

Евристичні методи генерування альтернатив

Аналіз і синтез систем

1. Основні етапи системного аналізу

Методики, що реалізують принципи системного аналізу за конкретних умов, спрямовані на формалізацію процесу дослідження системи, процесу постановки та розв\'язання проблеми. Методика системного аналізу розробляється та використовується тоді, коли досліднику бракує інформації про систему, яка б дала можливість обрати адекватний метод формального подання системи (або розв\'язання проблеми).

Загальним для всіх методик системного аналізу є формування варіантів подання системи (процесу розв\'язання задачі) та вибір кращого варіанта. На кожній стадії дослідження, від інтуїтивної постановки проблеми до вибору оптимальних рішень за допомогою строгих математичних методів, використовуються різноманітні наукові методи і прийоми, що складаються із неоднакової кількості етапів аналізу, зміст яких залежить від складності розв\'язуваних завдань.

У загальному вигляді системне дослідження проблеми складається з таких етапів:

формулювання проблеми;

виявлення цілей;

формулювання критеріїв;

визначення наявних ресурсів для досягнення цілей;

генерація альтернатив та сценаріїв.

Розглянемо детальніше принципову послідовність етапів системного аналізу (починаючи з моменту постановки проблеми) [45] та методи дослідження, що найчастіше застосовуються на практиці (табл. 1).

Системне дослідження довільної проблеми починається з формулювання та опису проблемної ситуації. Попереднє формулювання проблеми є досить наближеним та може істотно відрізнятися від того, яким насправді має бути робочий варіант сформульованої проблеми. Формулювання проблеми здійснюється на вербальному рівні і, як правило, є досить розпливчастим.

Наприклад, керівника фірми можуть цікавити такі проблеми: \"Як підвищити ефективність роботи працівників?\", \"Як збільшити обсяги продажів?\", \"Який вибрати інвестиційний проект?\" тощо.

Таблиця 1

Принципова послідовність етапів системного аналізу

Назва етапу

Зміст виконуваних робіт

Аналіз проблеми

Чи існує проблема?

Точне формулювання проблеми.

Аналіз логічної структури проблеми.

Розвиток проблеми (у минулому і в майбутньому).

Зовнішні зв\'язки проблеми (з іншими проблемами).

Принципова можливість розв\'язання проблеми.

Визначення системи

Формулювання завдань, виходячи з проблеми.

Визначення позиції спостерігача.

Визначення об\'єкта дослідження.

Виділення елементів (визначення меж поділу системи).

Визначення зовнішнього середовища

Аналіз структури системи

Визначення рівнів ієрархії.

Виділення підсистем.

Визначення функціональних і структурних зв\'язків.

Формулювання загальної мети і критерію системи

Визначення цілей — вимог надсистеми.

Визначення обмежень середовища.

Формулювання загальної мети.

Визначення критеріїв.

Декомпозиція критеріїв по підсистемах.

Композиція загального критерію з критеріями підсистем.

Декомпозиція мети, виявлення потреби в ресурсах

Формулювання цілей вищого рангу.

Формулювання цілей підсистем.

Виявлення потреб у ресурсах.

Виявлення ресурсів, композиція цілей

Оцінювання існуючої технології і виробничих потужностей

Оцінювання теперішнього стану ресурсів.

Оцінювання можливостей взаємодії з іншими системами.

Оцінювання соціальних факторів.

Композиція цілей.

Прогноз і аналіз майбутніх умов

Аналіз стійких тенденцій розвитку системи.

Прогноз розвитку і зміни середовища.

Передбачення виникнення нових факторів, що можуть впливати на розвиток системи.

Аналіз майбутніх можливостей та ресурсів.

Оцінювання цілей і засобів

Обчислення оцінок за критерієм.

Оцінювання взаємозалежності цілей.

Оцінювання відносної важливості цілей.

Оцінювання дефіцитності і вартості ресурсів.

Оцінювання впливу зовнішніх факторів.

Обчислення комплексних розрахункових оцінок.

Вибір варіантів

Аналіз цілей на сумісність.

Перевірка цілей на повноту.

Відсікання надлишкових цілей.

Розроблення варіантів досягнення окремих цілей.

Оцінювання і порівняння варіантів.

Синтез комплексу взаємозалежних варіантів.

Реалізація варіантів

Моделювання економічного (технологічного) процесу.

Проектування організаційної структури.

Проектування інформаційних механізмів.

Виявлення недоліків організації управління та виробництва.

Виявлення та аналіз заходів щодо удосконалення організації.

До довільної проблеми необхідно відноситись не як до ізольованої, а як до комплексу взаємопов\'язаних проблем. Тому після виявлення проблеми необхідно здійснити її розширення до проблематики, тобто виявити інші проблеми, які пов\'язані з досліджуваною та без врахування яких вона не може бути розв\'язана.

Для виявлення та структуризації важких для розуміння та нечітко сформульованих проблем, що характеризуються великою кількістю та складним характером взаємозв\'язків, застосовується дерево аналізу проблеми. Дерево проблеми, як правило, включає такі основні компоненти:

що необхідно дослідити та розробити? Із яких елементів складається система?

що має вирішити поставлене завдання?

як система функціонує і як вона взаємодіє з іншими системами?

Для розширення проблеми необхідно розглядати як над-, так і підсистеми відносно системи, для якої сформульовано вихідну проблему, з метою виявлення основних факторів, що впливають на досліджувані процеси або систему, та визначення відношень між ними. Ці перші етапи є найважливішими, оскільки правильне розв\'язання довільної проблеми залежить передусім від того, наскільки правильно з\'ясовано, у чому насправді вона полягає й у чому полягає її складність.