ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Економічна теорія. Економічні відносини → Схема прийняття управлінських рішень. Прийняття рішень за детермінованих умов

Реферат на тему:

Схема прийняття управлінських рішень. Прийняття рішень за детермінованих умов

Прийняття рішення є ключовим моментом процесу управління. У широкому розумінні це поняття означає підготовку рішення (планування), а в вузькому — вибір альтернативи. Під оптимальним розуміють таке рішення, що в певному сенсі є прийнятнішим, ніж інші.

Модель процесу прийняття рішень можна подати графічно у вигляді блок-схеми, на якій зобразити конкретні дії — процедури, зв\'язки між ними та логічні переходи. Ці схеми описують стратегію прийняття рішення в складній системі. Саме з аналізу зв\'язаної сукупності головних процедур починають процес вирішення складної проблеми.

Окремі процедури (або операції), як правило, поділяють на формалізовані та неформалізовані. Системний аналіз допускає, що в певних ситуаціях неформалізовані рішення, що приймаються людиною (особою, що приймає рішення, — ОПР) можуть бути прийнятнішими. У системному аналізі розглядаються як формалізовані, так і неформалізовані процедури прийняття рішень і одним із завдань є відшукання їх оптимального співвідношення.

Формалізовані процедури базуються на використанні прикладної математики (зокрема, таких її розділів, як дослідження операцій, математичне програмування, теорія розроблення та прийняття рішень, теорія масового обслуговування, моделі управління запасами, теорія ігор, марківські процеси тощо) та обчислювальної техніки. Іноді математичними методами досліджується зв\'язана множина процедур та здійснюється моделювання процесу прийняття рішення.

З позиції системного аналізу можна сформулювати таку послідовність дій, які становлять зміст процесу постановки задачі прийняття рішення:

визначення меж системи, що підлягає оптимізації;

визначення головного показника (критерію) ефективності, за яким можна оцінити характеристики відшуканого рішення;

вибір внутрішньосистемних незалежних змінних, які мають адекватно описувати функціонування системи;

побудова моделі, що має описувати взаємозв\'язки між змінними та відображати вплив незалежних змінних на рівень показника ефективності.

З погляду системного аналізу процес прийняття рішення (див. табл. 8) можна подати як послідовність виконання відповідного набору його етапів, який у кожному конкретному разі уточнюється.

Таблиця 8

ЗМІСТ ОСНОВНИХ ФАЗ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ

Фаза прийняття рішення

Зміст фази прийняття рішення

1. Збір інформації про можливі проблеми

1.1. Спостереження за внутрішнім середовищем організації

1.2. Спостереження за зовнішнім середовищем організації

2. З\'ясування та визначення причин виникнення проблеми

2.1. Описування проблемної ситуації

2.2. Виявлення організаційної ланки, де виникла проблемна ситуація

2.3. Формулювання проблеми

2.4. Оцінювання її важливості

2.5. З\'ясування причин виникнення проблеми

3. Формулювання цілей вирішення проблеми

3.1. Визначення цілей організації

3.2. Формулювання цілей вирішення проблеми

4. Вибір та обґрунтування стратегії вирішення проблеми

4.1. Детальне описування об\'єкта

4.2. Визначення розмаху варіації факторів

4.3. Визначення вимог до розв\'язку

4.4. Визначення критеріїв ефективності розв\'язку

4.5. Визначення обмежень

5. Розроблення варіантів розв\'язання проблеми

5.1. Поділ задачі на підзадачі (аналіз)

5.2. Пошук ідей розв\'язання кожної підзадачі

5.3. Визначення та знаходження можливих варіантів розв\'язання для кожної підзадачі та підсистеми

5.4. Вибір та побудова моделей і проведення розрахунків

5.5. Узагальнення результатів розв\'язання кожної підзадачі

5.6. Прогнозування наслідків прийняття відшуканого розв\'язку для кожної підзадачі

5.7. Розроблення варіантів розв\'язання всієї задачі (проблеми)

6. Вибір кращого варіанта

6.1. Аналіз ефективності варіантів розв\'язку

6.2. Оцінювання впливу некерованих параметрів

7. Коригування та узгодження рішення

7.1. Аналіз рішення з виконавцями

7.2. Узгодження рішення з функціонально взаємодіючими службами

7.3. Затвердження рішення

8. Реалізація рішення

8.1. Підготовка робочого плану реалізації

8.2. Реалізація

8.3. Внесення змін у робочий план у ході реалізації рішення

8.4. Оцінювання ефективності реалізації прийнятого рішення

Загальну схему вибору оптимального рішення з чітко визначеною структурою можна подати у такий спосіб (рис. 19):

Схема прийняття управлінських рішень. Прийняття рішень за детермінованих умов

Рис. 19. Чітко структуроване рішення

За пакетами даних Dj, Схема прийняття управлінських рішень. Прийняття рішень за детермінованих умов можна розрахувати для альтернативних рішень (стратегій) Схема прийняття управлінських рішень. Прийняття рішень за детермінованих умов , Схема прийняття управлінських рішень. Прийняття рішень за детермінованих умов прогнозовані результати Kij. Далі з урахуванням ризику вибирається альтернатива Xopt, що найкраще відповідає критерію E. Остаточне рішення приймається як із врахуванням розрахунків за моделями, так і на підставі досвіду та інтуїції ОПР.