ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Економіка (різне) → Особливості оперативного регулювання діяльності багатопрофільних фірм

Особливості оперативного регулювання діяльності багатопрофільних фірм

Сучасний організаційно-економічний механізм оперативного регулювання діяльності фірми

Завершальним етапом оперативно-виробничого планування є оперативне регулювання. При протіканні виробничого процесу завжди можливі відхилення фактичного стану виробництва в кожний окремий момент часу від його розрахункових значень в ті ж періоди часу. Наявність таких відхилень у визначених межах – явище неминуче, бо в момент розробки нормативів та планів практично неможливо врахувати всі елементи виробництва (засоби та предмети праці, робочої сили) вплив ринкового та правового середовища. Тому важливим є не сам факт появи відхилення, а можливість його швидкого усунення.

Успішне подолання відхилень від нормального процесу залежить від своєчасності інформації про відхилення та оперативності регулювання господарської діяльності фірми.

Завдання оперативного регулювання:

оперативний облік та контроль робіт за планами-графіками;

координування роботи взаємопов\'язаних підрозділів фірми;

прийняття оперативних рішень про попередження порушень у господарській діяльності;

ліквідація наслідків порушень, які виникли.

4.1.2. Методи і форми оперативного регулювання діяльності

Методи і форми оперативного регулювання визначаються типом виробництва. На підприємствах одиничного та дрібносерійного виробництва основними об\'єктами оперативного регулювання є строки виконання робіт за окремими замовленнями та оперативна підготовка до виконання поточних завдань. Контроль здійснюється на основі планів виконання замовлень.

На підприємствах серійного виробництва основні об\'єкти контролю – строки запуску-випуску партій предметів праці, ступінь комплектного забезпечення збиральних робіт, стан ресурсів на складах.

У великосерійному і масовому виробництвах основними об\'єктами оперативного контролю є дотримання встановлених тактів роботи поточних ліній та регулювання їх діяльності при виникненні непередбачених обставин.

На підприємствах будь-якого типу виробництва обов\'язковими об\'єктами оперативного контролю є випуск товарної продукції залежно від встановлених обсягів та строків, стан незавершеного виробництва, матеріально-технічне забезпечення виробництва, фінансовий стан підприємства.

Враховуючи мінливість кон\'юнктури ринку, багато підприємств повинні вносити оперативні зміни в організацію і техніку виробництва, досягаючи при цьому:

підвищення можливостей переобладнання виробництва, уніфікації комплектуючих компонентів та матеріалів як умови підвищення гнучкості підприємства в цілому;

підвищення якості виробів, розширення їх асортименту.

Оперативне регулювання здійснюється в масштабі всього підприємства за цехами (міжцехове) та на рівні окремих цехів – за дільницями і робочими місцями (внутрішньоцехове).

Міжцехове оперативне регулювання координує діяльність та забезпечує необхідні виробничі пропорції між цехами підприємства відповідно до послідовності технологічних процесів (заготівельних, обробних, складальних) та з урахуванням їх функцій (основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи).

Внутрішньоцехове оперативне регулювання включає контроль робіт за дільницями та оперативне регулювання виробничих процесів.

4.2. Особливості оперативного регулювання різних видів діяльності

4.2.1. Оперативне регулювання виробничої діяльності фірми.

4.2.2. Оперативне регулювання будівельної діяльності фірми.

4.2.3. Оперативне регулювання торговельно-збутової діяльності фірми.

4.2.4. Оперативне регулювання технічно-інноваційної діяльності фірми.

4.2.1. Оперативне регулювання виробничої

діяльності фірми

Оперативне регулювання включає такі поняття, як оперативне планування та диспетчеризація діяльності підприємства (фірми).

Оперативне планування передбачає детальну розробку планів підприємства та його підрозділів (цехів, виробничих дільниць, бригад та робочих місць) на короткі відрізки часу – місяць, декаду, п\'ять днів, добу, зміну. При цьому завдання розробки плану органічно та функціонально поєднується з організацією його виконання.

Завданням оперативного планування діяльності фірми є забезпечення умов та виявлення шляхів, засобів і невикористаних резервів виробництва для виконання поставлених перед фірмою завдань щодо доставки готової продукції до користувача та систематичне покращання техніко-економічних показників діяльності фірми.

Оперативне планування складається з двох етапів. Перший етап, на якому розробляються оперативні плани та графіки виготовлення і випуску продукції, називається оперативно-календарним плануванням (ОКП). Другий етап, що характеризується безперервним оперативним обліком, контролем та регулюванням виконання оперативних планів та ходу виробництва, називається диспетчеризацією.

Однією з важливих та найбільш складних функцій ОКП є розподіл робіт за робочими місцями. Якщо розподіляється число робіт (m) з чисельністю взаємозамінних робочих місць (n), то загальне число можливих варіантів розподілу (Вр) дорівнює: ВР = m/n.

Розподіл робіт за робочими місцями здійснюється поетапно:

у цехах;

на дільницях;

у бригадах.

Основним завданням розподілу є забезпечення повного та чіткого виконання завдань виробничої програми і збереження ритмічної роботи підприємства, його цехів, дільниць, бригад та робітників.

Більш складним є розподіл робіт на серійних, дрібносерійних та одиничних виробництвах у зв\'язку з необхідністю обліку різноманітної індивідуальної продуктивності діючого обладнання та праці робітників. Зумовлюється це тим, що продуктивність робочого місця визначається багатьма факторами, включаючи професійні навики та індивідуальні можливості робітників, стан обладнання, наявність інструменту.

4.2.2. Оперативне регулювання будівельної

діяльності фірми

Оперативне планування роботи цехів, дільниць, бригад, функціональних відділів та лабораторій значно відрізняється від планування діяльності підприємства в цілому – перш за все, у зв\'язку з тим, що підрозділи підприємства не є господарською юридичною особою, тобто не мають свого розрахункового рахунку в банку, не мають можливості здійснювати повний господарський розрахунок при відсутності певного обліку затрат і результатів виробництва та встановлених оптових цін на продукцію кожного підрозділу.