ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Хімія → Будова атома

Будова атома → Реферат


Реферат на тему:

Будова атома

Атом - мікрочастинка, яка складається з ядра, що вміщує протони і нейтрони, і електронів, які утворюють зовнішню оболонку

Хімічний елемент - вид атомів з однаковим зарядом ядра

Ізотоп - вид атомів з однаковим масовим числом

Масове число - загальна кількість протонів і нейтронів, що входять до ядра

Квантові числа - параметри, що визначають електронну структуру і властивості електронів атома

n - головне квантове число; визначає енергетичний рівень і енергію електрона

n = 1, 2, ...[1]... ;

l - орбітальне квантове число; визначає енергетичний підрівень, форму орбіталі і енергію електрона

l = 0, 1, ...[1]...n-1;

ml - магнітне квантове число; визначає просторову орієнтацію атомних орбіталей

ml= -1... [1]...+1;

ms - спінове квантове число; визначає власний механічний і магнітний момент електрона

ms= -1/2 або +1/2

Кількість енергетичних підрівнів на енергетичному рівні дорівнює n

Електронна ємність енергетичного рівня дорівнює 2n2

Кількість орбіталей на енергетичному підрівні дорівнює 2l + 1

Електронна ємність енергетичного підрівня дорівнює 2(2l + 1)

Принцип Паулі - в атомі не може бути двох або більше електронів з однаковим набором всіх чотирьох квантових чисел

Правило Гунда - сумарне спінове число електронів на даному підрівні повинне бути максимальним

Правило Клечковського - енергетичні підрівні заповнюються у порядку зростання величини n+l, а при рівних значеннях - у порядку зростання величини n.

Форма і просторова орієнтація s- і p-орбіталей

Будова атома

Періодичний закон Д.I. Мендєлєєва

Властивості елементів знаходяться у періодичній залежності від заряду ядра їх атомів

Будова атома

Д.I. Менделєєв

Періодична система елементів є графічним відображенням періодичного закону.

У найбільш розповсюдженій – короткій формі таблиці Д.І.Мендєлєєва всі відомі на цей час елементи підрозділяються на сім горизонтальних періодів і вісім вертикальних груп. Елементи великих періодів (починаючи з четвертого) поділяються крім того на два горизонтальних ряди. У кожній групі елементи великих періодів підрозділяються на дві підгрупи: головну (А) і побічну (В). До головних підгруп входять елементи малих (I–Ш) періодів (типові елементи) і подібні до них елементи великих (IV-VII) періодів. Побічні підгрупи складаються із елементів тільки великих періодів.

Енергія іонізації(I) - енергія необхідна для повного видалення електрону з атома

Енергія спорідненості до електрону(Eсп.) - енергія, що виділяється при приєднанні електрону до атома

Електронегативність(ЕН) - здатність атома зміщувати електронну густину при утворенні хімічного зв\'язку

Електронні аналоги - елементи, що мають подібну електронну будову

Повні електронні аналоги - елементи, що мають подібну електронну будову у всіх ступенях окислення. Повні електронні аналоги знаходяться в одній підгрупі.

Неповні електронні аналоги - елементи, що мають подібну електронну будову лише у деяких ступенях окислення. Неповні електронні аналоги знаходяться в одній групі.

Як приклад, розглянемо елементи IV групи

Елементи головної підгрупи

Будова атома

Елементи побічної підгрупи

Будова атома

Елементи головної і побічної підгруп мають у вищому ступені окислення електронну конфігурацію інертного газу. Тому, лише у ступені окислення +4 дані елементи є електронними аналогами. Схожість електронної будови у ступені окислення +4 обумовлює і схожість складу і властивостей хімічних сполук. Наприклад, для елементів IV групи характерним є утворення гідроксидів складу H2ElO3, які являють собою або слабкі кислоти, або амфотерні гідроксиди.

Хімічний зв\'язок

- Взаємодія атомів, що призводить до утворення ядерно-електронних систем, що вміщують два або більше атомних ядер.

Відповідно до методу валентних зв\'язків (ВЗ), хімічний зв\'язок є двохелектронним і доцентровим. Тобто утворюється внаслідок узагальнення електронної пари двома атомами. Типи хімічного зв\'язку

Ковалентний - узагальнена електронна пара локалізована між ядрами з двох атомів, що утворюють хімічний зв\'язок. Характеризується направленістю і насиченістю.

Іонний- узагальнена електронна пара локалізована на одному з двох атомів, що утворюють хімічний зв\'язок. Характеризується ненаправленістю і ненасиченістю.

Металічний - зовнішні електрони делокалізовані в межах кристалу і об\'єднують позитивно заряджені іони атомів металу.

Розрізняють два механізми утворення хімічного зв\'язку.

Утворення хімічного зв\'язку за обмінним механізмом

H• + •H = H2;

Утворення хімічного зв\'язку за донорно-акцепторним механізмом

H + H = H2.

Способи перекривання атомних орбіталей

-зв\'язок - область перекривання лежить на лінії, яка з\'єднує центри атомів

Будова атома

-зв\'язок - область перекривання лежить по обидві сторони від лінії, яка з\'єднує центри атомів.

Будова атома

Поняття по ступінь окислення елемента

Ступінь окислення - умовний заряд атома елемента, який визначається з положення, що речовина має іонний тип хімічного зв\'язку.

Правила визначення ступеня окислення.

Правила вміщують перелік елементів, які мають або один, або декілька найбільш характерних ступенів окислення у складі хімічних сполук:

1. Прості речовини.

(речовини, до складу яких входить лише один елемент)

Ступінь окислення дорівнює нулю, наприклад: Fe0, O20, Ca0 та інші.

Зверніть увагу!