ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Шпаргалка → Реферат


Шпаргалка

ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ\'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня: його державної реєстрації.

 2. Які суб\'єкти підприємництва, що господарюють на споживчому ринку, не є юридичними особами? Приватні особи.

 3. Право розпоряджатися виробленою продукцією належить: (засновникам підприємства).

 4. Який із критеріїв покладено в класифікаційну основу розподілу підприємств за розмірами? Кількість працівників.

 5. Головне розбіжжя між підприємством та установою полягає в:

 6. Колективний договір укладається на будь-якому підприємстві, що має найману працю, між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією (власником чи вповноваженим ним органом).

 7. Які з нижченаведених заходів не відносяться до заходів, що складають виробничу діяльність підприємства: Заходи, що складають виробничу діяльність: обґрунтування обсягу виготовлення продукції певної номенклатури та асортименту відповідно до потреб ринку; формування маркетингових програм для окремих ринків і кожного виду продукції; збалансування виробничої потужності та програми випуску продукції; забезпечення вир-ва необхідними мат.-тех. ресурсами; розробка й дотримання узгоджених у часі оперативно-календарних графіків випуску продукції.

 8. Які з наведених заходів є основними складовими комерційної діяльності: дійова реклама і безпосередня організація збуту своєї продукції, розвиток системи товарних бірж, належне стимулювання покупців.

 9. Який із напрямків діяльності є визначальним для оцінки і регулювання всіх елементів в системі господарювання на підприємстві? Економічна діяльність.

 10. Який з напрямків діяльності підприємства є найважливішим джерелом інформації для виробників щодо надійності та довговічності виготовлених технічних засобів? Після продажний сервіс.

 11. До малих промислових підприємств в Україні відносяться господарюючи суб\'єкти з чисельністю працюючих: до 200 осіб.

 12. Будівельна компанія є суб\'єктом малого бізнесу в Україні, якщо чисельність працюючих в ній: до 200 осіб.

 13. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за борги товариства: своїми внесками до статутного фонду, а у разі недостатності цих сум – додаткова належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

 14. Які з господарських товариств діють на підставі установчого договору і статуту:

 15. Які з господарських товариств діють лише на підставі установчого договору:

 16. Учасники якого товариства не мають права від свого імені і в своїх інтересах здійснювати дії, однакові з цілями діяльності товариства, а також приймати участь у товариствах (крім акціонерних) з аналогічною метою діяльності:

 17. Статутна доля вкладників не повинна перевищувати 50 відсотків майна товариства:

 18. Адміністративно відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською спеціалізацією називають: цех.

 19. Які функції виконують допоміжні цехи на підприємстві? Виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства.

 20. Які функції виконують побічні цехи на підприємстві? Займаються утилізацією, переробкою та виготовленням продукції з відходів основного виробництва.

 21. За яким критерієм основні підрозділи цехової виробничої структури поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи? За характером своєї діяльності

 22. Які цехи виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства і може бути реалізована на сторону замовнику? Допоміжні.

 23. Які цехи виготовлюють продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію підприємства? Основні.

 24. Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція називають: виробничу дільницю.

 25. Предметна структура виробництва поширена на підприємствах: велико серійного й масового вир-ва з обмеженою номенклатурою та значними обсягами продукції.

 26. Технологічна виробнича структура переважно використовується на підприємствах: одиничного і дрібно-серійного вир-ва з різноманітною та нестійкою номенклатурою продукції.

 27. Підприємства з комплексною виробничою структурою мають: усю сукупність основних та допоміжних цехів.

 28. З розвитком та поглибленням рівня спеціалізації підприємства його виробнича структура: спрощується (зменшується кількість виробничих підрозділів під-ва).

 29. На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва, характерною ознакою яких є послідовність процесів переробки сировини, використовується комбінатська виробнича структура.

 30. Виробничі підрозділи підприємства, що займаються підготовкою та випробуванням нових виробів називають: експериментальні (дослідні) цехи.

 31. Виробнича структура підприємства залежить від: виробничого профілю під-ва; обсягу вир-ва продукції; рівня спеціалізації; місця знаходження під-ва.

 32. Суб\'єкти якого добровільного об\'єднання підприємств і організацій втрачають свою юридичну і господарську самостійність? Суб\'єкти тресту.

 33. Виділяють найбільш поширені типи уставних інтеграційних об\'єднань: добровільні (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, картелі, синдикати, трести, холдинги, фінансові групи) та інституціональні.

 34. Визначте умови, які приводять до порушення чинного антимонопольного законодавства при створенні асоціації:

 35. Ведучим (головним) ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є: (ринок засобів виробництва).

 36. Сегментація ринку - це: поділ ринку на окремі частини (сегменти) за будь-якою ознакою: однорідні групи споживачів, виділені за соціальими ознаками, платоспроможності, статі, віку, регілійних традицій тощо; групи індивідуальних споживачів; регіони; галузі і т.п.

 37. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають спільну рису: на ринку оперує безліч продавців.

 38. Ринок – це сфера товарного обігу і зв\'язана з ним сукупність товарно-грошових відносин, яка виникає між виробниками (продавцями) та споживачами (покупцями) у процесі купівлі-продажу товарі. (відносини попиту та пропозиції)

 39. Об\'єктивними умовами виникнення і функціонування ринкового господарства є: суспільний поділ праці.

 40. Закон попиту передбачає, що (якщо ціни на товари зростають, то попит на них зменшується і навпаки)

 41. Закон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови незмінні, проявляється в збільшенні пропозиції і навпаки.

 42. Ринок товарів і послуг знаходиться у рівновазі, якщо:

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 1. Галузь промисловості – це :

 2. Процес, що спонукає керівників і виконавців до спільних погоджених дій, спрямованих на досягнення індивідуальних та загальних цілей фірми називають: мотивацією.

 3. Якій функції управління відповідає дане визначення:

планування - це процес визначення мети, передбачення майбутнього розвитку діяльності підприємства та поєднання індивідуальних завдань членів організації для досягнення загального результату.