ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Шпаргалка → Реферат


Шпаргалка

 1. Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів

 2. Адміністративне відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською спеціалізацією називают: цехом

 3. Антимонопольне законодавство, що діє в багатьох країнах, націлене, у першу чергу, на забезпечення ...умов конкуренції

 4. Багаторічний досвід господарювання у країнах з ринковою економікою виділяє такі традиційні моделі п-цької д-сті: класична та іноваційна

 5. Бартер є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: товарообміну

 6. Бізнес-план може розроблятися з метою: р-ку управл. функцій

 7. Боргові цінні папери: за якими емітент бере на себе зобов\"язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їхнім власникам права на участь в уп-ні справами емітента

 8. Будівельна компанія є суб\'єктом малого бізнесу в Україні, якщо чисельність працюючих в ній: до 200 осіб

 9. В залежності від мети вкладання коштів для інвестора істотне значення має розподіл облігацій на: вклади у сферу виробництва, соц сферу тощо

 10. В результаті проведення реконструкції діючого п-ва за необхідністю можуть бути: впровадженні нові технології, модернізація та заміна фізично спрацьованого і технічно застарілого устаткування

 11. В розрахунки виробничої потужності підприємства не враховусться: устаткування, що знаходиться на складі п-ва

 12. В умовах ринку до економічної функції держави відноситься: ств-ня правових основ функц-ня ринкової ек-ки

 13. В якій частини договору вказуються юридичні адреси сторін (партнерів): заключна частина

 14. Ведучим(головним) ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є: грошово- кредитний

 15. Величина грошового потоку по борговим цінним паперам розраховується як: сума чистого доходу скоригованого на процентну ставку

 16. Величина грошового потоку по пайовим цінним паперам розраховується як: сума чистого доходу з врахуванням виплат (дивідентів)

 17. Величина грошового потоку по реальним інвестиціям визначається як: сума чистого доходу та аморт. відрахувань

 18. Величина інтегрального ефекту залежить від:

 19. Величина чистих капіталовкладень визначається як: величина валових кап вклад зменш на розмір аморт

 20. Виділяють найбільш поширені типи уставних інтеграційних об\'єднань: асоціації

 21. Визначіть умови, які приводять до порушення чинного антимонопольного законодавства при створенні асоціації: асоціація ств. як договірна особа, яка не є госп. т-вом або п-вом

 22. Використання якого з теоретично можливих засобів держ. регул-ня оплати праці е неприйнятним для держав з ринковою економікою? установлення єдиної держ. тарифної с-ми оплати праці найманого працівника для п-в всіх форм власності

 23. Винагороди працівникам за підсумки роботи за рік у складі коштів, які спрямовуються на споживання, належать до: фонду матер. стимулювання

 24. Винаходом може бути технічне рішення яке має: оригінальність, певну технічну ознаку, та дає позит. ефект

 25. Виплати матеріальної допомоги робітникам підприємства по тимчасовій непрацездатності належать до: фонду основної з-п

 26. Виробнича потужність багатономенклатурннх виробництв: визн окремо для кожного виду виробів

 27. Виробнича потужність підприємства - це: мах можливий річний випуск пр-ції у номенклатурі та асортименті за умов найбільш повного викор-ня вироби, устаткування

 28. Виробнича потужність підприємства визначається за: усією номенклатурою профільної пр-ції

 29. Виробнича потужність підприємства установлюється виходячи з потужності провідних цехів (дільниць, технологічних ліній, агрегатів) основного виробництва.

 30. Виробнича структура підприємства залежить від: рівня спеціалізації, від місця знаходження, вироби, профіль п-ва, обсяги виробництва пр-ції

 31. Виробничі підрозділи підприємства, що займаються підготовкою та випробуванням нових виробів називають: експериментальні цехи

 32. Вироби, підрозділи п-ва, які виконують головні технологічні процеси і мають вирішальне значення для забезпечення випуску профільних видів продукції, називають: провідними

 33. Відповідно до теорії Маслоу ієрархія задоволення потреб людей відбиває рух ...тільки від нижнього до верхнього рівня потреб

 34. Відтворювальна структура інвестицій - це співвідношення довгострокових витрат на: просте і роширене відтворення основних фондів

 35. Вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами та державами називають: іноземними інв-ціями

 36. Властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного проміжку часу, характеризує його: надійність

 37. Внутрішня норма дохідності — це: дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід дорівнює нулю

 38. Вхідна виробнича потужність п-ва - це: проектна виробню., потужність

 39. Галузь п-ті—це: специфічна окремаланка матер.в-ва пр-ції чи надання послуг

 40. Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення називається: стратегію п-ва

 41. Генеральні та галузеві тарифні угоди укладаються між: власниками п-в, на яких зайнята більшість найманих робітників та повноваженими органами держ викон влади

 42. Головна мета бізнес-плану - це: випуск запланованого обсягу пр-ції

 43. Головна тенденція зміни відтворю вальної структури інвестицій впродовж останніх років полягає: в значному збільшенні частки витрат на техн переобладнання та реконструкцію діючих п-в у більшості галузей виробн, сфери

 44. Головне розбіжжя між п-вом та установою полягає в: тому, що установа відноситься до невиробн. сфери, не виробляють пр-цію, а надають послуги

 45. Головною метою стратегічного управління підприємством в умовах ринку є: збільшення обсягів діяльності п-ва та його частки на ринку

 46. Державне регулювання економіки в умовах ринку -це: вплив д-ви на дію законів ринку

 47. Державний соціальний захист реалізується через...впровадження допомоги сім\'ям з низькими доходами

 48. Дивізіональна організаційна стр-ра уп-ня - це структура, де кожний виробн. підрозділ корпорації має власну досить розгалужену с-му уп-ня

 49. Директирування - інтегрований вид управлінської діяльності, що складається з трьох компонентів: мотивації, лідерства, комунікації

 50. Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів називається-дисконтною ставкою проекту

 51. Диференціація та координація самої управлінської праці, форм-ня рівнів упр-ня п-ва здійснюється за допомогою: вертикального поділу праці

 52. Для п-тв з дискретним процесом в-ва мах можливий фонд часу роботи устаткування визначається, як: календарний фонд часу за мінусом часу необхідного для проведення ремонтів і технологічних зупинок устаткування

 53. До аспектів, що х-ть відмінності між стратегічним та тактичним плануванням відносять: частковий аспект, відмінності за охопленням сфер впливу, сутнісно-з містові відмінності

 54. До власних джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства не належать: емісія акцій п-ва

 55. До доходів від невиробничої діяльності підприємства належать: доходи від реалізації нематер активів

 56. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать: доходи від пайової участі у діяльності спільних п-в

 57. До загальних умов, які включаються в основну частину договору належать такі положення як: предмет договору і к-сть товарів

 58. До малих пром. п-ств в У-ні відносяться господарюючи суб\'єкти з чисельністю працюючих: до 200 осіб

 59. До методів портфельного аналізу та вибору стратегії належать: метод \"Мак-Кінгі\"

 60. До негрошових методів мотивації результативної діяльності працюючих належать: гнучкі робочі графіки

 61. До основних економічних функцій держави не відноситься: плануванняоперативної діяльності суб\"єктів ек. Відносин

 62. До основних напрямів науково-технічного процесу в промисловості не відносяться: хімізація п-ті

 63. До основних принципів податкової системи в Україні належать: принципзбалансованості загальнодержавних і місцевих податків

 64. До основних тенденцій орг-ного прогресу відносяться: прискорення темпів р-тку окремих і посилення взаємозв\'язків усіх сусп форм ор-ції виробництва, активізація людського чинника через здійснення кадрової п-ки

 65. До погодинної форми оплати праці належать: проста почасова, почасово-преміальна, за посадовими окладами

 66. До показників, що характеризують рівень прогресивності технології відносять: стр-ра техн процесів за трудомісткістю; частка нових технологій за обсягом, середній вік застосовуваних техн процесів, коефіцієнт викор-ня сировини і матеріалів

 67. До показників, що характеризують технічний рівень устаткування відносять: продуктивність(потужність), надійність, питома металомісткість, середній строк екплуатації, частка прогресивних видів обладнання в заг к-ті

 68. До принципів державного регулювання належать: мін втручання держ органів в ек процеси; вплив відповідних владних стр-р на р-ток соц-ек процесів за допомогою встановлюваних д-вою ек регуляторів і нормативів

 69. До складу адаптивних стр-р уп-ня неналежать: дивізіон орг-ні стр-ри уп-ня

 70. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством належить регулювання: мін з-п

 71. Довговічність - це ...властивість виробу тривалий час зберігати свою працездатність

 72. Довгострокові зобов\'язання - це зобов\'язання, які погашаються не раніше ніж ...через 5 років

 73. Договірне регулювання оплати праці найманих працівників підприємств здійснюється на основі: с-ми тарифних угод

 74. Договірні в-ни, які встановлюються між п-цями і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату(успіху) за рахунок обміну наслідками своєї діяльності називають: партнерські зв\'язки

 75. Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду є: доходом від реалізації матер цінностей і майна

 76. Економічна сторона матеріально-технічного забезпечення є...виникнення певних в-н між л-ми в процесі здійснення постачальницько-збутових ф-цій

 77. Економічні методи управління діяльністю підприємства реалізують матер. інтереси участі л-ни у вироби, процесах, мотиви примусового х-ру і соц. поведінки л-ни

 78. Ефективність виробництва є синонімом: продуктивності с-ми

 79. Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризує: рівень прибутковості виробництва

 80. З розвитком та поглибленням рівня спеціалізації підприємства його виробнича стру ктура: спрощується

 81. За економічним змістом показники, через які виражаються планові завдання, поділяються на: натуральні і вартісні

 82. За змістом технічний рівень...вужчий за поняття якості

 83. За регіональною ознакою інвестиції поділяються на: внутр і зовнішні

 84. За роллю у процесі виробництва інновації підрозділяються на: науково-техн. та соц-культурні

 85. За ступенем збільшення ефекту ефективність виробництва може бути: первісна та мультиплікаційна, синергічна

 86. За формами власності інвестиції поділяються на: держ., приватні, іноземні, спільні

 87. За яким критерієм інвестиції поділяються на реальні та фінансові за об\'єктами вкладання коштів: За об\'єктами вкладання коштів

 88. За яким критерієм інновації поділяються на реактивні та стратегічні? за причиною виникнення

 89. За яким критерієм основні підрозділи цехової вироби, стр-ри поділ, на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи? За х-ром д-ті

 90. За якою організаційною структурою управління виконавці одночасно підпорядковані всім функціональним керівникам? функціональною

 91. Завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва виступає: нововведення

 92. Загальна та порівняльна ефективність витрат це: ознака за якою визначається мета ефективності (продуктивності)

 93. Заключним розділом плану розвитку п-ва є: виробн. програма

 94. Закон попиту передбачає, що...при зростанні ціни на продукцію відбувається скорочення попиту

 95. Закон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови незмінні, проявляється в ...збільшенні пропоцизії

 96. Заробіток робітника, що розраховується шляхом перемноження кількості одиниць виробленої продукції на розцінки за одиницю продукції, є заробіток при: прямій відрядній с-мі

 97. Зв\'язки, що виникають між підрозділами та керівниками різних рівнів управління називають: лінійними зв\'язками

 98. Згідно теорії ієрархії потреб Маслоу, потреби людей виокремлюються у ...п\"ять основних груп

 99. Згідно чинного зак-ва У-ни не дозволяється займатися п-цькою д-тю таким категоріям громадян: президентові, депутатам, військовослужбовцям, органам СБУ, міліції, держ. Службовцям

 100. Зміст програми технічного розвитку підприємства визначається: сукупністю конкретних заходів техн. р-тку

 101. Зустрічна поставка є однією із форм співроб-цтва партнерів у сфері: товарообміну

 102. Ідея, пропозиція або проект, які після пророблення вильються в інновацію називаються: нововведенням

 103. Іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній сфері, які відображають стан об\'єктів та їх взаємовідношення, називаеться: база даних

 104. Іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних фондів підприємства є власне джерело формування інвест. Рерурсів

 105. Інвестиції за характером участі в інвестуванні поділяються на: прямі і непрямі

 106. Інвестиційна діяльність підприємства може здійснюватись за рахунок таких джерел: власні; позичкові; залучені

 107. Інвестиційний лізинг є однією з перспективних форм залучення позикових інвестиційних ресурсів.

 108. Інновації, що забезпечують виживання п-ва, як реакція на новов-ня, що здійснюють конкуренти назив: реактивними інноваціями

 109. Інновації, що носять упреждаюший характер із метою одержання конкурентних переваг у перспективі, називаються: стратегічними інноваціями

 110. Інноваційна діяльність - це ...впровадження будь-чого нового щодо організації або її безпосереднього оточення

 111. Інноваційний лаг - це: проміжок часу між виникненням новини і втіленням її у нововведення

 112. Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються: технічними новов-нями

 113. Інноваційні процеси, результатом яких є нові методи і форми організації виробництва, називаються: організаційні новов-ня

 114. Інформаційний продукт-це результат інформаційної діяльності, який ... відображає стан об\'єктів та їх взаємовідношення...

 115. Класична модель п-цтва орієнтована на: мах ефективне викор-ня наявних ресурсів п-ва

 116. Ключовими об\'єктами організаційного прогресу є: удосконалення ор-ції в-ва,поліпшення ор-ції праці, раціоналізація елементів госп. мех-му

 117. Коефіцієнт використання сировини і матеріалів характеризує: рівень прогресивності технології

 118. Коефіцієнт готовності обладнання це: комплексний показник якості знарядь праці

 119. Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ відображає співвідношення: обсягу випуску продукції до норми її випуску

 120. Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ характеризує рівень використання устаткування: як по продуктивності, так і за часом

 121. Коефіцієнт механоозброєності праці розраховується, як відношення: середньорічної в-ті машин та устаткування до к-ті робітників у найбільшій зміні

 122. Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення... величин поточної і проектної потужності

 123. Коефіцієнт термінової ліквідності - це відношення поточних активів високої ліквідності до короткострокових зобов\"язань

 124. Коефіцієнт фінансового лівереджу це: відношення заборгованості до власного к-лу

 125. Коефіцієнт, що визн. к-ть застосованих пристроїв, оснастки та інструментів на одну оригінальну деталь кінцевого виробу, називається: коефіцієнтом технологічної оснащеності в-ва

 126. Колективний договір укладається: на всіх п-вах, де викор-ся наймана праця

 127. Комерційний трансферт є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: фінансових в-н

 128. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається: процедурою реструктуризації п-ва

 129. Комплексне забезпечення бізнесу франчайзоотримувача передбачає: виплату певних відсотків від свого доходу як матер (грошову) винагороду

 130. Комплексні показники якості продукції: відображають декілька властивостей одиниці продукції одночасно

 131. Контроль - це процес: вимірювання досягнутих за певний проміжок часу рез-тів д-ті, зіставлення фактично досягнутих рез-тів із запланованими, коригування оцінюваних показників

 132. Контроль якості, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних пристроїв, називається: активним

 133. Контроль якості, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається: стаціонарним

 134. Концепція нововведень, вперше була сформульована в наукових працях:К Маркса

 135. Корисність будь-яких товарів відбиває їх: споживна вартість

 136. Основна частина договору складається із специфічних умов, які х-ні для конкретних угод і охоплюють: к-ть товарів; якість товару; ціна товару; засадні умови поставки; форма оплати; термін поставки; маркування; упаковка, тара, порядок здаьамгія-приймання товару; відповідальність сторін; додаткові застереження

 137. Лінійно-функціональна структура є найбільш ефективною організаційною структурою управління на: п-ві, цеху

 138. Ліцензування є однією із форм співроб-цтва партнерів у сфері: торгівлі

 139. Маржинальний прибуток - це: обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат

 140. Маржинальний прибуток слугує критерієм оцінки змоги підприємства покривати ...змінні витрати

 141. Матеріально-технічне забезпечення - це...постачання необхідних матер ресурсів

 142. Метод вибору генерал, стратегії, що базується на залежності розмірів витрат на в-во від його обсягу і відображає вплив лише внутрішніх чинників називається: метод кривих освоєння

 143. Метод здійснення підприємницької діяльності , за якого достатньо відома фірма делегує іншому підприємству право використовувати своє ім\'я та товарний знак в обмін на зобов\'язання виготовляти або продавати її продукцію називають: франчайзингом

 144. Метод оцінки рівня якості, що грунтується на наслідках аналізу сприймання органами почуттів людини без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів, називається: органоліптичним методом

 145. Метод прогнозу, що грунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів, це: метод експерементальних оцінок

 146. Метод складання плану, що засновується на використанні норм і нормативів і витрат живої та уречевленої праці для визначення змінних величин, це: нормативний метод

 147. Методи управління - це: способи впливу на окремих робітників та вироби. колективи вцілому, необхідних для досягнення цілей п-ва

 148. Метою проведення модернізації є: удосконалення діючого вироби, устаткування та проведення повного або часткового переобладнання виробництва

 149. Механізм державного регулювання оплати праці реалізується через: мех-м оплати праці та мех-м соц захисту

 150. Міжфункціональні зв\'язки мають місце: між підрозділами одного й того ж рівня уп-ня

 151. Мінімальна заробітна плата - це: встановлення д-вою розмір з-п менше якого не І може здійсн оплата за фактично виконану роботу (повний місяць)

 152. На вибір орг-ної стр-ри уп-ня безпосередньо впливають: стратегія п-ва

 153. Надвисокий рівень інтернаціоналізації інтегрує такі форми міжн. бізнесу та елементи міжнародного співробітництва як: комплекси територіально-виробн. і багатосторонніх зв\"язків

 154. На обсяг інвестицій впливає: рентабельність (прибутковість) проекту, можливі ризики

 155. На п-вах, де здійсн. багатостадійні процеси в-ва, характерною ознакою яких є: послідовність процесів переробки сировини, використовується комбінаторська виробнича структура.

 156. На якому етапі процесу економічного управління технічним розвитком підприємства передбачається узгодження вибраних рішень та їх інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку? програмування (плануванння)робіт

 157. Найбільш суттєве значення для інвестора з позиції принципово різноманітних інвестиційних якостей має розподіл акцій по...простим і привілейованим

 158. Найкращих результатів підприємство можна досягти за рахунок: мінімізації витрат на в-во

 159. Наступним заходом після занесення підприємства до реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є: поглиблений аналіз техніко-ек та фінан стану п-ва

 160. Наукова політика - це: п-ка спрямована на досл-ня, розробку, і впровадження інновацій різного х-ру

 161. Національним органом, що проводить і координує роботу з сертифікації продукції в Україні є: держ комітет У-ни із стандартизації, метрології і сертифікації

 162. Нематеріальні активи – це...права на викор-ння об\'єктів пром. та інтел. власності, а також інші майнові права

 163. Нововведення, що призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності конкретних п-тв, є: локальні новов-ня

 164. Об\'єктами організаційного прогресу є: удоскон. орг.вир-ва, рац. елем. госп.

 165. Об\'єктивний метод означає: оцінку рівня якості пр-ції за допомогою стендових випробовувань

 166. Об\'єктивними умовами виникнення і функціонування ринкового господарсті є: суспільний поділ праці

 167. Об\'єктивно обумовлені заг. напрями або сфери д-сті, які у сукупності забезпечують ефективну кооперацію спільної праці, є: ф-ції упр-ня

 168. Об\'єктом винаходу може бутн: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмі культура клітин рослин і тварин) і спосіб

 169. Об\'єктом корисної моделі може бути: конструктивне викор-ня пристрою

 170. Обгрунтування економічної доцільності придбання акцій інвесторами зводиться по суті: до оцінки їхньої реальної в-ті, яка забезпечує отримання очікуваної норми інвестування прибутку

 171. Обсяг реалізованої продукції - це: обсяг товарної пр-ції, виготовленої та відвантаженої за даний період

 172. Оплата праці - це: будь-який заробіток, що за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги

 173. Оптимальними вважаються витрати на виробництво і реалізацію продукції, які забезпечують ...беззбиткове виробництво пр-ції

 174. Організаційна структура управління - це: форма с-ми уп-ня, яка визн. склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів

 175. Основна (тарифна) частина заробітної плати працівника не залежить від: рез-тів госп діяльності п-ва, на якому він працює

 176. Основна вимога до підприємств, що підлягають реструктуризації це: кризовий стан п-ва

 177. Основна заробітна плата — це: будь-який заробіток, що залежить від рез-тів працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами

 178. Основна частина договору складається із спсцифіч. умов, котрі є характерними для конкретної угоди і охоплюють: предмет договору й

 179. Основними елементами держ. с-ми підтримки п-цької д-сті є: форм-ня дійової ринкової інфрастр-ри та прискорення р-тку малого бізнесу

 180. Основними перевагами лінійної орган-ої стр-рн управління-ня є: чіткість взаємов-н, однозначність команд, оперативність, підготовки та реалізації управлінських рішень, надійний контроль

 181. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є: перевищення доходів над витратами

 182. Офіційна письмова пропозиція продавця (направлена потенційному покупцю) про продаж партії товару з дотриманням певних умов контракту (угоди) має назву: оферта

 183. Пайові цінні папери це: за якими емітент не несе зобов\"язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь у статутному фонді, надають їх власникам право на участь в уп-ні справами емітента

 184. Патент – це: документ, виданий держ- органом, який дає суб\"єкту п-цької діяльності виключне право викор. зазначене в патенті техн. рішення

 185. П-ва з комплексною вироби, стр-рою мають: усю сукупність основних та допоміжних цехів

 186. П-во набуває прав юридичної особи з дня: державної реєстрації

 187. Передача власником права використання нематеріальних ресурсів іншій зацікавленій особі здійснюється у формі ...ліцензії

 188. Передпланове прогнозування можливих варіантів розвитку поділяється на такі напрямки: прогнозування зовн середовища і внутр умов д-ті

 189. Період окупності інвестицій характеризує: період часу (к-ть років чи місяців), впродовж якого повертається авансовий к-л у вигляді приведеного до теперішньої в-ті грошового потоку

 190. Підвищення рівня концентрації виробництва відбувається: до певної ек. межі, перевищення якоїунеможливлює подальше підвищення ефективності в-ва

 191. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючі виробничих площ можливо за рахунок проведення: капітального ремонту устаткування

 192. Підприємницька діяльність у сфері посередництва має на меті інтегрувати економічні інтереси виробників і споживачів

 193. Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється в формі: агентування

 194. Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується: доволі важким освоєнням ринків

 195. Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але яки має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій, без якого неможлива кооперація і збут на підприємстві, відноситься до: об\'єктів що потенційно піддаються реорганізації

 196. Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальній стратегічній цілі ...зберігаються й розвиваються

 197. Підтримування техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за рахунок проведення: капітального ремонту, заміни спрацьованого устаткування новим такого самого техн рівня, техн. доозброєння п-ва

 198. Планування – це... процес визначення мети, передбачення майбутнього роз витку діяльності підприємства та поєднання індивідуальних завдань членів організації для досягнення загального результату.

 199. Планування - це: процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період

 200. Планування, що охоплює на підприємстві довгострокове (стратегічне) і середньострокове планування називається: перспективним

 201. Податкова система України є триступеневою і складається: з прямих і непрямих податків, обов\'язкових платежів, зборів

 202. Позикові джерела формування інвестиційних ресурсів це: довгострокові кредити банку, емісія облігацій п-ва, податковий інвест. Кредит, інвест. лізинг, інвест. селенг

 203. Позитивною тенденцією в динаміці елементно-технологічної структури капітальних вкладень є: поступове збільшення частки витрат на устаткування, інструменти та інвентар за відносного зменшення питомої ваги в-ті будівельно-монтажних робіт

 204. Показник якості продукції, що відображає ступінь економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання його споживачем, це: виразність та оригінальність форми

 205. Показники якості виготовлення продукції характеризують: техн рівень пр-ції

 206. Показники, що оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства в економічній теорії називають: комплексними

 207. Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства, називаються: заг показником якості

 208. Показником, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виготовлення певних виробів) є: показник ефект-ті застосовуваних ресурсів

 209. Поняття обліковий відсоток відноситься до: ставки дисконту

 210. Посередники, які займаються перепродажем товару за свій рахунок і від свого імені є: дилери

 211. Право використовувати найменування місця походження товару у рекламних цілях мають: усі суб\'єкти п-цької діяльності, які зареєстрували місце походження товару

 212. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується: патентом

 213. Право власності на товарні знаки засвідчується: свідоцтвом

 214. Право розпоряджатися виробленою пр-цією належить: засновникам п-ва

 215. Правове регул-ня в-н, котрі виникають у процесі реал-ції ек. інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права — договірне право

 216. Правовий захист місця походження товару виникає на підставі його реєстрації і втримання суб\'єктом підприємництва: свідоцтва

 217. Практика суч. госп-ня свідчить про наявність ек. проблем ств-ня і функц-ня і міжн. спільних п-тв, а саме: інерційність ек. мислення та брак досвіду високопрофесійного менеджменту

 218. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність організаційно-структурних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме: відсутність і недосконалість необхідних законодавчих актів

 219. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність соціальне-психологічних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підпрнємств, а саме: різноманітних перепон пов\"язані з реєстрацією п-в, чиновницьке свавілля, корупція, криміналіст тощо

 220. Предметна стр-ра в-ва поширена на п-вах: великосерійного й масового виробництва з обмеженою номенклатурою та значними обсягами пр-ції

 221. При відрядній формі оплата праці проводиться за: нормами і розцінками, І встановленими за розрядом виконуваних робіт

 222. При проведенні процесу санації першочергово необхідно сформувати: цілі та стратегії санації

 223. Прибуток - це: частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробн і комерц д-ть

 224. Прибуток від реалізації продукції- це: різниця між обсягом реалізованої пр-ції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизу) та повною собів-тю

 225. Принцип, що лежить в основі розподілу промислової продукції на групу \"А\" і групу \"Б\": призначення вироблюваної пр-ції

 226. Пріоритетними напрямками НТП є: застосування прогресивних базових технологій, також нових синтетичних, композиційних, керамічних і ін. Матеріалів із заданими властивостями

 227. Проведення реструктуризації підприємства можливо шляхом: перепрофілювання п-ва

 228. Прогноз на основі індикаторів - це: прогнозування за однією або кількома передумовами

 229. Програмне забезпечення - це...сукупність програм, які викор-ся у роботі з комп\'ютером

 230. Продуктивність праці - це: продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю роб. часу ств. певні споживні в-ті

 231. Проектне фінансування є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: в-ва

 232. Пропозиція, щодо використання уже якось обгрунтованої і впровадженої ідеї інновацій називається: нововведенням

 233. Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії таких чинників: предметів праці та персоналу, засобів праці

 234. Процес ефективного формального і неформального впливу на людей у зв\'язку з реалізацією місія підприємства називають: мотивація

 235. Процес фінансового оздоровлення починається з ...виявлення та аналізу причин фінан кризи

 236. Процес, що спонукає керівників і виконавців до спільних погоджених дій, спрямованих на досягнення індивідуальних та загальних цілей фірми називають: місія

 237. Раціоналізаторська пропозиція - це ...техн рішення, яке є новим і корисним для п-ва або установи, до якої воно подане

 238. Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів від продажу діючого устаткування та податків має назву: початкові інв-ції

 239. Резонансний ефект має місце, коли ...якесь нововведення в певній галузі активізує і стимулює розвиток ін. явищ у вирорб. Сфері

 240. Результатом горизонтального поділу праці є: форм-ня підрозділів виробництва, які виконують певні частини заг трансформаційного процесу

 241. Результатом інноваційних процесів є: новини

 242. Резюме бізнес-плану це: короткий опис змісту бізнес-плану

 243. Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається як...відношення заг прибутку п-ва до середньої величини активів балансу п-ва

 244. Рентабельність власного капіталу - це: відношення чистого прибутку до власного к-лу

 245. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як: відношення прибутку,що вкладається в ціну, до ціни виробу

 246. Рентабельність під-ва – це: відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у % до витрат коштів або к-лу

 247. Рентабельність продукції визначається як: співвідношення балансового прибутку І та обсягу реалізації пр-ції

 248. Рентабельність сукупних активів характеризує: ефект-ть викор-ня всього наявного майна п-ва

 249. Рентабельність це: відносний показник діяльності п-ва

 250. Реструктуризації підприємства має бути спрямована насамперед на: підвищення конкурентоспроможності пр-ції

 251. Реструктуризація включає в себе наступні складові: пошук можливості отримання ін джерел доходів

 252. Реструктуризація підприємства пов\'язана з підготовкою та перепідготовкою персоналу, які супроводжуються орієнтацією на конкурентноспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається: управлінською реструктуризацією

 253. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають спільну рису: випускають однорідні вироби

 254. Ринок- це ...мех-м взаємодії покупців і продавців, взаємо-ни попиту і пропозиції

 255. Ринок товарів і послуг знаходиться у рівновазі, якщо: попит = пропозиції

 256. Рівень використання устаткування по продуктивності визначає:

 257. Рівень якості , за якого заг величина сусп витрат на в-во і використання продукції у певних умовах її споживання є мінімальною, називається: оптимальним рівнем якості пр-ції

 258. Робототехнічні і роторно-конвейєрні комплекси є одним із пріоритетних напрямків НТП, а саме: механізації та автоматизації в-ва

 259. Родовою ознакою ефективності може слугувати необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства ...з найменшими витратами часу та сусп праці

 260. Розвиток науки визначається: потребами техн. прогресу

 261. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства здійснюється шляхом: модернізації, техн. переозброєння, реконструкції, розширення, нового будівництва

 262. Розрахунок відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів є: показником заг рентабельності п-ва

 263. Сегментація ринку - це: розподіл ринку на окремі частини (сегменти) - група п-в, товарів, споживачів, яким притаманні певні спільні ознаки

 264. Середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями - це: відношення добутку дебіторської забаргованості та к-ті календарних днів у розрахунковому періодів до обсягів продажів за розрахунковий період

 265. Сертифікат продукції- це документ, який ...засвідчує рівень якості пр-ції

 266. Система взаємопов\'язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи,

 267. називається: програмою санації

 268. Система санаційних заходів розробляється на основі: стратегії санації

 269. Система стратегічних цілей розвитку підприємства визначається: місією п-ва

 270. Систему взаємовідносин, котра встановлюється між підприємцем і фактор-фірмою (банком) , яка бере на себе дебіторську заборгованість підприємця або купує у підприємця його вимогу до того чи іншого партнера щодо оплати боргу називають: факторинг

 271. Скорочення тривалості робочого тижня - це: соц. ефект

 272. Cоціально-психологїчні методи управління діяльністю підприємства І реалізують: мотиви соц. поведінки л-ни (змістовність праці,можливість до прояву ініціативи, соц. визнання праці)

 273. Специфічна діяльність з формування структури певного суб\'єкта господарювання, координації внутрішніх підрозділів, розподілення повноважень і відповідальності між конкретними керівниками і виконавцями є однією із функцій управління, а саме: організація

 274. Спільна п-цька д-ть - це: ліцензування, уп-ня, за контрактом

 275. Спільне підприємництво є однією із форм міжнародної підприємницької діяльності з відносно високим рівнем інтернаціоналізації.

 276. Статутна доля вкладників не повинна перевищувати 50 відсотків майна товариства: АТ

 277. Стратегічна реструктуризації підприємства забезпечу є: довготермінову конкурентоспроможність п-ва

 278. Суб\'єкти якого добровільного об\'єднання підприємств і організацій втрачають свою юридичну і господарську самостійність? холдингу

 279. Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція називають: виробн.дільниця

 280. Суть організаційного процесу полягає в удосконаленні існуючих і застосування нових методів і форм орг-ції в-ва та праці, елементів госп мех-му в усіх ланках уп-ня ек-кою

 281. Тарифна система оплати праці робітників включає: тарифні ставки, сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник, регіональні та галузеві коефіцієнти

 282. Тарифна система оплати праці розробляється і використовується для: розподілу робіт працівників залежно від складності та кваліфікації за певною с-мою

 283. Техн. новини обумовлюють перш за все відповідні: організац. новов-ня

 284. Технічна сторона матеріально-технічного забезпечення пов\'язана з...переміщенням матер ресурсів та їх підготовкою для процесу в-ва

 285. Технічний розвиток підприємства - це процес форм-ня та удосконалення техніко-технологічної бази п-ва, зорієнтований на кінцеві рез-ти

 286. Технологічна виробнича структура переважно використовується на підприємствах: одиничного в-ва

 287. Товарна продукція - це: готова до реалізації виготовлена пр-ція, яка зберігається на складі п-ва

 288. Товарний знак фірми повинен бути: оригінальним, індивідуальним, упізнавальним та привабливим для споживачів і мати індивідуальний і правовий захист

 289. У залежності від того, хто виступає інвестором інвестиції поділяють на: держ., приватні

 290. Управління - це: процес планування,орг-ції, мотивації, контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей орг-ції

 291. Управління розподілом прибутку акціонерного товариства здійснюється на основі розробленої ...схеми розподілу за шляхом їх викор-ня

 292. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за борги товариства: усім майном (солідарно)

 293. Учасники якого товариства не мають права від свого імені і в своїх інтересах здійснювати дії, однакові з цілями діяльності товариства, а також приймати участь у товариствах (крім акціонерних) з аналогічною метою діяльності: ТзОВ

 294. Факторинг є однією із форм співроб-цтва партнерів у сфері: фінан. в-н

 295. Фінансовими називаються інвестиції ...які викор-ся для придбання акцій, облігацій та ін ЦП

 296. Фінансові інвестиції - це...вкладення коштів у різноманітні фінан. інструменти (активи), з-поміж яких найбільшу питому вагу займають вкладення коштів у ЦП

 297. Фінансові інвестиції здійснюються за рахунок: купівлі ЦП будь-якого емітента

 298. Фінансування інвестиційного проекту придбання цінних паперів держави здійснюється наступним методом фінансування: повне самофінансування

 299. Форма натурального товарообміну, за якої певна кількість одного або кількох товарів (видів продукції\") обмінюється на еквівалентну за ціною кількість іншого товару, але на безгрошовій основі називається: бартерні операції

 300. Франзайзинг розповсюдження продукції дає франчанзоотримувачу право: виробляти і продавати певні види пр-ції під власним товарним знаком