ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Економіка підприємства → Визначення чисельності окремих категорій працівників

Реферат на тему:

Визначення чисельності окремих категорій працівників

Окреслюючи цілі та напрямки розвитку діяльності підприємства, його керівництво має визначити необхідні для їхньої реалізації ресурси, у тім числі трудові.

Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві починається з оцінки їхньої наявності. Останнє передбачає інвентаризацію робочих місць, виявлення кількості тих, хто працює на кожній операції, що забезпечує реалізацію кінцевої мети (створення продукції, надання послуг). Аналіз і дальші розрахунки проводяться за категоріями працівників (робітники, керівники, спеціалісти, службовці), а для кожної з них — за професіями, спеціальностями, розрядами. Щодо працівників розумової праці, то в цьому разі можна використати систему інвентаризації трудових навичок або спеціальностей, тобто реєстрацію професійних навичок службовців з зазначенням кількості працівників, які володіють ними.

Розрахунки чисельності спираються не лише на кількісну та якісну оцінку самих трудових ресурсів, а й на можливий рівень їхнього використання та на аналіз факторів, які впливають на цей рівень — технічних, організаційних, соціально-економічних.

Об\'єктами аналізу в такому разі стають:

— номенклатура продукції, що виготовляється, та послуг, що надаються;

— втрати робочого часу та причини таких;

— характер та порівняльний рівень технологічних процесів і устаткування;

— прогресивність та відповідність сучасним вимогам організації праці та виробництва;

— рівень мотивації трудової діяльності;

— норми обслуговування та виробітку, рівень фактичного виконання норм тощо.

Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки підприємства, особливостей його функціонування. Зокрема:

1) розрахунки за обсягом будуть різними для підприємств масового та серійного виробництва у порівнянні з підприємствами одиничного й дослідного виробництва;

2) підприємство, яке докорінно диверсифікує свою діяльність, натрапить на значно більші проблеми в розрахунках ніж підприємство, що тільки збільшує обсяги виробництва чи надання послуг;

3) підприємству, виробництво на якому має ритмічний характер протягом усього року, незнані проблеми виробництва сезонного характеру, у тім числі щодо розрахунків чисельності персоналу.

За умови значних організаційних змін (наприклад створення нового підприємства) оцінка майбутніх потреб у трудових ресурсах є досить складним завданням. У цьому разі використовують типові структури, моделі, аналоги.

За визначення чисельності на перспективний період необхідно враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме:

● ринкову кон\'юнктуру, зв\'язану з тим чи тим видом діяльності;

● циклічність розвитку економіки, передбачення можливого загального економічного спаду;

● регіональні особливості ринку праці (переміщення виробничих потужностей в регіони з нижчою вартістю праці);

● державні (урядові) програми, замовлення, контракти (згідно з останніми підприємство зобов\'язане створювати нові робочі місця);

● юридичні аспекти (закони, договори з профспілками і т. ін.), що регулюють трудові відносини, захищають інтереси окремих категорій населення та працівників;

● можливості використання тимчасового наймання працівників, надомної праці.

Техніка розрахунків планової чисельності окремих категорій працівників визначається конкретною специфікою їхньої професійної діяльності та галузевими особливостями функціонування того чи того підприємства. Але в будь-якому разі вона має базуватись на врахуванні можливої економії затрат праці за факторами.

Розглянемо систему необхідних (основних) розрахунків на прикладі промислового підприємства.

Передовсім для виявлення загальної (здогадної) чисельності промислово-виробничого персоналу на плановий період використовується метод коректування базової чисельності:

Визначення чисельності окремих категорій працівників (4.1)

де Визначення чисельності окремих категорій працівників — чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна для забезпечення планового обсягу виробництва, осіб.;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — базова (очікувана) чисельність, чол.;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком можливого зростання продуктивності праці, осіб.

Точнішим є метод розрахунку планової чисельності на підставі повної трудомісткості виготовлення продукції:

Визначення чисельності окремих категорій працівників (4.2)

де Визначення чисельності окремих категорій працівників — повна трудомісткість виробничої програми планового року (включає технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування та управління виробництвом), нормо-годин;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, годин (табл. 4.2).

Визначення чисельності окремих категорій працівників — очікуваний коефіцієнт виконання норм.

Таблиця 4.2

РОЗРАХУНОК БАЛАНСУ РОБОЧОГО ЧАСУ СЕРЕДНЬООБЛІКОВОГО ПРАЦІВНИКА (дані умовні)

Показники

Очікувані результати

поточного року

розрахункового року

Кількість календарних днів

365

365

Вихідні та святкові дні

110

109

Номінальний фонд робочого часу, днів

255

256

Невиходи на роботу, днів

38

36

з них:

Відпустики

21

23

Захворювання

10

9

невиходи, що дозволяються законом

2

2

з дозволу адміністрації

1

1

Прогули

2

1

цілодобові простої

1

Страйки

1

Явочний робочий час, днів

217

220

Середня тривалість робочого дня, годин

7,95

7,90

Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин

0,45

0,30

Кількість робочих годин

7,50

7,60

Ефективний фонд часу за рік, годин

1627,5

1672

Чисельність робітників, що зайняті на роботах, які нормуються (Визначення чисельності окремих категорій працівників ), розраховується за формулою

Визначення чисельності окремих категорій працівників (4.3)

де Визначення чисельності окремих категорій працівників — планова трудомісткість одиниці і-го виду-виробу, нормо-годин;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — кількість виробів і-го виду, одиниць;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — кількість видів виготовлюваних одиниць.

Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах (Визначення чисельності окремих категорій працівників ) — контроль технологічного процесу, управління апаратами, машинами та іншими устаткуванням, розраховується за нормами обслуговування, а саме:

Визначення чисельності окремих категорій працівників , (4.4)

де Визначення чисельності окремих категорій працівників — кількість об\'єктів. що обслуговуються (агрегатів і т. ін.);

Визначення чисельності окремих категорій працівників — кількість змін роботи на добу;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову, який розраховується за формулою Визначення чисельності окремих категорій працівників , де Визначення чисельності окремих категорій працівників — плановий процент невиходів робітників на роботу;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — норма обслуговування одного агрегату (машини) -кількість об\'єктів на одного робітника.

Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт (Визначення чисельності окремих категорій працівників ), визначається за формулою

Визначення чисельності окремих категорій працівників , (4.5)

де Визначення чисельності окремих категорій працівників — кількість робочих місць;

Чисельність працівників управління спеціалістів, службовців розраховується за кожною функцією методом прямого нормування, якщо дані щодо трудомісткості є достатньо вірогідними. За браком інформації або надмірною трудомісткістю розрахунків можна пропонувати метод нормування чисельності цих категорій персоналу з використанням кореляційної залежності типу

Визначення чисельності окремих категорій працівників , (4.6)

або

Визначення чисельності окремих категорій працівників , (4.7)

де Визначення чисельності окремих категорій працівників — нормативна (планова) чисельність працівників управління за конкретною функцією;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — значущість факторів, що визначають чисельність працівників за даною функцією;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — показники ступеня за чисельного значення факторів;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — постійний коефіцієнт рівняння нормативної залежності;

Визначення чисельності окремих категорій працівників — коефіцієнти регресії (показники ступеня або коефіцієнти), що визначають міру впливу кожного фактора на чисельність працівників.

За встановлення чисельності управлінського персоналу керуються типовими штатними розкладами (схемами, моделями), виробленими наукою управління та практикою у тій чи тій сфері діяльності.

Додаткова потреба персоналу на перспективний (плановий) період заявляється на підставі порівняння його фактичної наявності та потреби на плановий період за окремими професіями та кваліфікаціями. Вона розраховується як очікуваний приріст з урахуванням компенсації зменшення (вихід на пенсію, призов до армії та ін.), заміни практиків спеціалістами тощо.