ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Підприємництво. Підприємницька діяльність. Бізнес → Фактори інноваційного розвитку підприємств

Реферат на тему:

Фактори інноваційного розвитку підприємств

На сьогодні основним завданням України є глибоке коригування економіки, мета якого - не просто економічне зростання, а набуття ним соціальної природи як основи стабільного економічного росту. Труднощі становлення ринкових відносин пов\'язані з процесами зниження рівня НТП в Україні, який повинен бути головним фактором підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств. Обговорюючи проблему необхідності активізації інноваційного сектора економіки, слід зазначити, що в останні роки урядом прийнято багато постанов та рішень, державних програм, спрямованих на підвищення інноваційної результативності підприємств, однак більшість з них не вдалося реалізувати в повному обсязі в реальній економіці. В цих умовах виникають економічні суперечності між інтересами держави та підприємствами, орієнтованими на інноваційний шлях розвитку, розв\'язання яких потребує ґрунтовних досліджень.

У науковій літературі питання інноваційного розвитку економіки (Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Гаман М.В. [2]), проблеми інноваційного розвитку на мікрорівні (Кузьмін О.Є. [4], Стадник М.В., Йохна М.А.), питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку (Крупка М.І., Онишко С.В.,), екологічні аспекти інноваційного розвитку (Божкова В.Г., Ілляшенко С.М. [3]) досить ґрунтовно висвітлені у працях відомих учених-економістів. Разом з тим багато питань, пов\'язаних з дослідженням факторів інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні, потребують поглибленого вивчення.

Метою статті є розробка класифікації факторів інноваційного розвитку, визначення напрямків активізації інноваційної діяльності промислових підприємств. Узагальнення аналітично-статистичних джерел інформації дозволяє нам виділити такі групи факторів інноваційного розвитку підприємств:

- законодавчі - формують правову основу інноваційного розвитку підприємств в Україні на основі системи законних та підзаконних актів;

- організаційно-управлінські - здійснюють вплив через інституційно-управлінські та інституційно-організаційні зміни в інноваційній сфері;

- фінансово-економічні - визначають особливості здійснення інноваційної діяльності підприємств з позицій грошово-кредитних, бюджетно-податкових, амортизаційних важелів інноваційного розвитку;

- техніко-технологічні - здійснюють вплив на технічні та технологічні боки інноваційної діяльності промислових підприємств;

- соціальні - відділяють вплив соціальних наслідків інноваційного розвитку від впливу багатьох інших факторів;

- екологічні - визначають вплив нових технологій, нових матеріалів, нових видів енергії на довкілля в процесі інноваційної діяльності підприємств;

- гуманітарні - впливають на інноваційний розвиток через ступінь освіченості населення, рівень знань і науки в країні;

- інформаційні - визначають особливості інноваційного розвитку підприємств на основі використання інформаційних ресурсів.

Основна увага статті зосереджена на вивченні фінансово-економічних та соціальних факторів інноваційного розвитку підприємств України. Фінансово-економічні фактори узагальнюють вплив грошово-кредитних, бюджетно-податкових, амортизаційних важелів інноваційного розвитку промислових підприємств і мають важливий позитивний вплив при переході від фіскальної орієнтації до стимулюючих механізмів економічного зростання.

Протягом 2001-2005 рр. відбулося зменшення числа промислових підприємств, які впроваджували інновації на 39,7 % (табл.1). Напрямками інноваційної діяльності в промисловості України в 2005 р. були: освоєння нових видів продукції (47,9% від загальної кількості підприємств), комплексна механізація та автоматизація виробництва (23,8%), впровадження нових технологічних процесів (28,3%). Відповідно загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості протягом 2001-2005 рр. зріс у 2,4 раза. Спостерігається тенденція до зростання витрат на виконання НДДКР в 2,6 раза (на 273,6 млн грн); на придбання результатів НДДКР (придбання нових технологій, машин, обладнання) на 14,8% (або на 18,5 млн грн) в 2004 році в порівнянні з 2001-м збільшилася величина капітальних витрат, пов\'язаних з впровадженням інновацій протягом зазначеного періоду, в 2,2 раза (на 1468,1 млн грн). Разом з тим підприємства усвідомлюють необхідність проведення ринкової стратегії, про що свідчить факт зростання витрат на маркетинг, інші заходи в 2004 р. в порівнянні з 2001 р. в 2,8 раза (на 795 млн грн). Як наслідок відбулося зростання обсягів реалізованої інноваційної продукції в 1,5 раза, в т.ч. принципово нової - в 2,5 раза, обсягів експорту інноваційної продукції в 2,6 раза протягом 2001-2004 рр. Відносно 2001 р. в промисловості України освоєння нових видів продукції скоротилося: в 2003 р. - в 3,1 раза, в 2004 р. - в 1,9 раза, в 2005 р. - в 1,3 раза, а впровадження маловідходних, ресурсозберігаючих технологій зросло в 2005 р. з в порівнянні 2001 р. в 1,3 раза (або на 27,2%) [5]. Однією з основних проблем інноваційного розвитку є брак коштів підприємств і держави (табл. 2).

Таблиця 1. - Основні показники інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні за період 2001-2005 рр.

Роки

Показники

2001

2002

2003

2004

2005

1.Кількість підприємств, що впроваджували інновації, од.

1962

1925

1708

1571

1543

У % до попереднього року

96,3

98,1

88,7

91,9

98,2

2.Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості, млн грн

1979,4

3018,3

3059,8

4534,6

4784,3

У % до попереднього року

112,5

152,5

101,4

148,2

105,5

у т.ч. за напрямками:

- дослідження та розробки

171,7

270,1

312,4

445,3

-

- придбання нових технологій, машин, інших основних засобів

125,0

149,7

95,9

143,5

-

- капітальні витрати в інновації

1249,4

1865,6

1873,7

2717,5

-

- маркетинг і реклама

156,8

306,3

169,0

297,5

-

- інші витрати

276,5

426,6

608,8

930,8

-

3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн грн

10365,4

12605,7

12882,1

18784,0

-

У % до попереднього року

85,3

121,6

102,2

145,8

-

- у т.ч. принципово нової, млн. грн

5674,8

5753,2

5640,9

9512,3

-

4. Обсяг експорту інноваційної продукції, млн.грн

3158,5

4421,5

4776,2

7984,4

-

У % до попереднього року

104,5

139,9

108,0

167,2

-

5.Освоєно виробництво нових видів продукції, найменувань

19484

22847

7416

3978

3152

- з них нові види техніки

610

520

710

769

657

6.Впроваджено нових технологічних процесів, найменувань

1421

1142

1482

1727

1808

- у т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих

469

430

606

645

690