ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Підприємництво. Підприємницька діяльність. Бізнес → Концептуальні засади ризикології в економіці та підприємництві

Реферат на тему:

Концептуальні засади ризикології в економіці та підприємництві

Аналіз проблем економічної науки та практики переконливо свідчить, що врахування невизначеності, конфліктності й породжуваного ними ризику є однією з магістральних ліній розвитку економічної теорії другої половини ХХ ст. З ризиком доводиться стикатися у повсякденній практичній діяльності. Його неможливо уникнути в жодному з видів ділової активності. Так, він присутній, скажімо, під час прийняття рішень з приводу розміщення грошей у банку, при купівлі акцій та інших цінних паперів вкладанні коштів у нове виробництво тощо. Бездіяльність у сфері бізнесу пов\'язана з ризиком невикористаних можливостей.

Ризик як об\'єктивно-суб\'єктивна категорія. Структура ризику.

Необхідно відмітити, що об\'єктивно існуючі невизначеність, конфліктність, нестача інформації на момент оцінювання, прийняття управлінських рішень, неоднозначність прогнозів, зміни як в оточуючому середовищі, так і в самій системі, еволюційні трансформаційні процеси, обмаль (нестача) часу для наукового обґрунтування значень економічних і фінансових показників та підтримки прийняття відповідних рішень, породжують ризик.

Вивчаючи та враховуючи ризик, необхідно мати чітке уявлення про його об\'єкт, суб\'єкт, джерела. Необхідно також звернути увагу на те, що ризик має діалектичну об\'єктивно-суб\'єктивну структуру тощо.

Об\'єктивність ризику у фінансово-економічній сфері ґрунтується на тому, що він існує в силу об\'єктивних, притаманних економіці категорій конфліктності, невизначеності, розпливчастості, відсутності вичерпної інформації на момент оцінювання та прийняття управлінських рішень.

Суб\'єктивність ризику зумовлюється тим, що в економіці (бізнесі) діють реальні люди (інвестори, менеджери, управлінські команди, бізнесмени) зі своїм досвідом, психологією, інтересами, смаками, схильністю чи несхильністю до ризику, своєю поведінкою.

Об\'єктом ризику називають економічну систему, оцінити ефективність та умови функціонування котрої на перспективу у вичерпній повноті та з необхідною точністю неможливо.

Суб\'єкт ризику – особа або колектив, які зацікавлені в результатах керування об\'єктом ризику і мають відповідну компетенцію щодо керування та прийняття відповідних рішень стосовно об\'єкта ризику.

Джерела ризику – це чинники (процеси, явища), котрі спричиняють невизначеність, конфліктність.

Враховуючи вищевикладене ми пропонуємо наступне визначення економічного ризику.

Ризик – це економічна категорія, котра відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб\'єктами економічних відносин об\'єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентно притаманних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами та невикористаними можливостями.

Це визначення ґрунтується на системному підході до категорії економічного ризику і вказує на необхідність аналізу впливу на об\'єкти керування множини внутрішніх і зовнішніх чинників та надсистеми, а також урахування ставлення до ризику суб\'єктів господарювання (суб\'єктів ризику).

Детальніше з аналізом цього визначення ризику можна ознайомитися в [1, 2, 3].

Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії

Постулат 1.Всеосяжність ризику. Не обтяжених ризиком господарюючих суб\'єктів практично не існує.

Ризик зумовлюється необхідністю подолання невизначеності, конфлікту на підставі певних суджень, прийняття відповідних гіпотез тощо. Наголосимо, що невизначеність, як така, залишається, але для конкретного суб\'єкта господарювання (управлінської команди) ця невизначеність і конфлікт трансформується в ризик, який має відповідну об\'єктивно-суб\'єктивну структуру.

Постулат 2.Ризиком обтяжені передбачення, прогнози, тому що майбутнє стосовно економічних процесів неможливо передбачити вичерпно, в усіх деталях.

Постулат 3. Ризик виникає в процесах цілепокладання, оцінювання. З погляду теорії систем ризик розглядається як одна з системних характеристик, як властивість, що притаманна будь-яким видам цілеспрямованої діяльності. Ця системна характеристика проявляється як конфлікт між окремими цілями суб\'єкта господарювання (суб\'єкта ризику), як невизначеність стосовно реалізації цілей, зміст, напрямок й умови досягнення котрих не є чітко зрозумілими суб\'єктові керування (прийняття рішень).

Ризик також пов\'язаний з очікуваннями, рішеннями зацікавлених суб\'єктів господарювання оскільки ризику не існує безвідносно щодо цих суб\'єктів (у природи немає поганої погоди). Відсутній ризик для тих суб\'єктів господарювання, котрі не мають власної зацікавленості стосовно функціонування й розвитку певної економічної системи, коли деяка сфера діяльності їх не стосується, або якщо відповідальність можна перекласти на інших суб\'єктів господарювання, чи на суспільство загалом.

Постулат 4. Необхідно чітко розрізняти ризик як економічну категорію та його кількісну міру (кількісну оцінку ступеня ризику). Водночас, аналіз низки наукових праць показує, що неможливо виокремити один чи два загальні показники ризику.