ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Підприємництво. Підприємницька діяльність. Бізнес → Ефективність організації управління підприємством

Реферат на тему:

Ефективність організації управління підприємством

1. Поняття ефективності організації управління

Ефективність - здатність організації ( система, група людей, людина) приносити ефект. Стосовно до управління ефективність є мірою точності або досягнення управляємим об\'єктом очікуваного стану. Очікуваний стан задається за допомогою плануємих параметрів, стандартів (продуктивність працівників, рентабельність, собівартість).

Виявлення ефекту від організації управлінської праці відрізняється підвищеною складністю, що обумовлено його двоякою роллю 3 одного боку управлінська праця не здійснюється сама по собі або сама для себе. Вона забезпечує організацію спільної праці тому її ефективність слід \"шукати\" в загальних показниках діяльності організації з іншого боку - управлінська праця - це організація системи управління, її цілеспрямоване функціонування і розвиток. Виходячи з цього можна стверджувати, що існує два види ефекту організації управлінської праці.

1) проявляється в кінцевих результатах спільної праці це так звана ефективність в широкому розумінні. При цьому прямого співпадання (відповідності) рівней і динаміки ефекту і кінцевих результатів нема. Це обумовлено тим, що кінцеві результати залежать не тільки від організації управління, але й від інших факторів виробництва.

2) Проявляється на рівні самої системи управління. Це так звана ефективність в вузькому розумінні. Вона залежить від ступеня відповідності об\'єкта і суб\'єкта управління.

2. комплексний підхід до оцінки ефективності організації управління

Для оцінки ефективності результатів організації управління застосовуються узагальнюючі показники і система окремих показників економічної і соціальної ефективності При цьому існують різні підходи Розглянемо один із них

ПЕфективність організації управління підприємством
ослідовність проведення розрахунків в межах даного підходу здійснюється наступним чином

Для оцінки економічної ефективності управління в широкому розумінні використовується наступний узагальнюючий показник:

1/ефективність ресурсна рівна Доходи/Ресурси

2/ ефективність витратна рівна Доходи/Витрати

Окремих показників економічної ефективності роботи трудового колективу налічується близько 60. Серед них:

 • Рентабельність

 • Оборотність, окупність капіталу

 • Фондоємкість

 • Фондовіддача

 • Продуктивність праці

 • Співвідношення росту заробітної плати і продуктивності праці тощо.

Узагальнюючими показниками соціальної ефективності в широкому розумінні можуть бути:

 • Ступінь виконання замовлень споживачів

 • Частка обсягу продажу фірми на ринку тощо

Окремими показниками соціальної ефективності є:

А/ своєчасність виконання замовлення

Б/ повнота виконання замовлення

В/ надання додаткових послуг

Г/ після продажний сервіс тощо

Економічну ефективність управління у вузькому розумінні характеризують наступні показники:

1/ узагальнюючий показник

ефективність дорівнює Доходи/Витрати на утримання апарату управління

2/ окремі показники:

 • Частка адміністративно-управлінських витрат в загальній сумі витрат підприємства

 • Частка чисельності управлінського персоналу в загальній чисельності працівників на підприємстві

 • Навантаження управляємості (факт-на чисельність працюючих на 1 робітника апарату управління) тощо

Узагальнюючими показниками соціальної ефективності у вузькому розумінні є

 • частка рішень, прийнятих за пропозицією робітників трудового колективу

 • кількість робітників, які залучені до розробки управлінського рішення

До окремих показників соціальної ефективності відносяться

 • ступінь технічної оснащеності управлінської праці

 • плинність робітників апарату управління

 • кваліфікаційний рівень кадрів тощо

Оцінка ефективності виконання окремих управлінських функцій (планування організація мотивація контроль)

Для їх оцінки використовується також комплекс показників, які відображають специфіку діяльності по кожній управлінській функції

Наприклад:

 • по функції планування оцінюється ступінь досягнення поставлених цілей чи планових завдань

 • по функції організація - оснащеність підприємства сучасним технологічним обладнанням, плинність кадрів

 • по функції мотивація - методи впливу на колектив (заохочення, покарання)

 • по функції контроль - кількість порушень трудової, технологічної дисципліни

 • оцінка ефективності управління може здійснюватись за різні проміжки часу (тиждень, декада, квартал, рік, ряд років)

Динаміка цих показників, а також співставлення з аналогічними даними однорідних підприємств дозволяє зробити висновок про ефективність роботи апарату управління

Викладений підхід до оцінки ефективності застосовується як для характеристики результативності роботи апарату управління в цілому, так і для оцінки конкретних управлінських рішень

3. Показники економічної ефективності організації управлінської праці

Економічна ефективність від удосконалення організації управлінської праці розглядається:

 • на етапі аналізу з метою визначення доцільності перебудови

 • на етапі оптимізації з метою вибору найбільш раціонального варіанту проектних рішень (розрахункова ефективність)

 • на етапі функціонування визначається фактична ефективність

Для оцінки ефективності заходів по удосконаленню організації управлінської праці існують різноманітні методики, в яких розглядається ріст продуктивності праці, річний економічний ефект тощо В силу специфіки управлінської праці і складності визначення її результатів розрахунок продуктивності праці для оцінки економічної ефективності практично неможливий.

Річний економічний ефект можна розрахувати за формулою

Ер = (СІ - C2)xB2 - Ен х Зед , де

С1,С2 - собівартість одиниці продукції після впровадження заходів НОУП (наукова організація управлінської праці)

В2 - річний обсяг робіт після впровадження в натуральному виразі (документів, рядків, сторінок)

Ен - нормативний коефіцієнт порівнюваної економічної ефективності (величина оборотна нормативному терміну одночасної (единовременной) окупності (0,15))

Зед - витрати, пов\'язані з розробкою і впровадженням заходів Порядок визначення вартості одиниці роботи (СІ, С2)

 • спочатку розраховуються необхідні витрати часу на виконання одиниці роботи Для цього методом хронометражу встановлюється середній час, який витрачається на одиницю даної роботи до впровадження НОУП і після нього

 • потім знаходять вартість 1 год роботи робітників, які приймають участь в даній роботі до і після впровадження заходів

Вартість години роботи розраховується шляхом ділення річного фонду заробітної плати робітників відповідної категорії на річний фонд робочого часу (за рік)

Вартість одиниці роботи визначається перемноженням вартості години роботи і відповідної кількості годин

Одночасні витрати - капітальні витрати на придбання оргтехніки та обладнання, необхідних для здійснення заходів по НОУП, а також витрати, пов\'язані з розробкою нових методів роботи, оплатою праці дослідників, розробників організаційних проектів та ін витрати

Даний метод ефективний при визначенні результатів впровадження якого-небудь одного заходу Якщо таких заходів багато, то виділити ефект від кожного заходу практично не можливо Тому використовують інший метод оцінки

Економічний ефект в даному випадку розраховується наступним чином Е=Ев+Ед.с.+Ет-3 ,де

Ев - загальна економія, досягнута за рахунок всіх заходів по удосконаленню організації управлінської праці

Ед.с. - економія, досягнута за рахунок зміни посадової структури управлінських робітників функціональних і виробничих служб

Ет - економія, досягнута за рахунок більш широкого і раціонального використання засобів оргтехніки, економії канцтоварів тощо

З - сума коштів, витрачених на здійснення заходів по удосконаленню організації управлінської праці.

Наприклад, економія за рахунок вивільнення чисельності персоналу може бути досягнута дякуючи:

 • Удосконаленню розподілу праці

 • Раціоналізації методів виконання робіт

 • Використанню нової обчислювальної техніки тощо

Зміна посадової структури, а звідси і економія можуть виникнути:

 • За рахунок удосконалення кваліфікаційного розподілу праці

 • За рахунок впровадження нових видів обладнання