ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Підприємництво. Підприємницька діяльність. Бізнес → Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень

Реферат на тему:

Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень

Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови

Необхідно відмітити, що майже кожна більш-менш складна практична задача обґрунтування рішення є такою, що розв\'язується в умовах невизначеності, конфлікту та зумовленого ними ризику, з позиції досягнення різних (часто суперечливих) цілей та з використанням при цьому кількох критеріїв оцінювання якості альтернативних рішень (стратегій).

Один з підходів до реалізації цієї ідеї – це розгляд певної економічної проблеми як ієрархічної структури. Суть цього підходу полягає в тому, що кожний елемент (інформаційну базу) вищого рівня ієрархії можна розкласти (деталізувати) на кілька часткових елементів нижчого рівня, які, в свою чергу, деталізуються множиною елементів наступного (нижчого) рівня і т.д. Цей процес продовжується доки з\'являється змога побудувати математичні моделі у вигляді цільових функцій (функціоналів оцінювання) для більш простих часткових цілей.

Слід виділити такі етапи побудови ієрархічної моделі:

1. Формування множини допустимих рішень (стратегій);

2. Формування множини цілей та побудова цільових функцій (функціоналів оцінювання);

3. Формування набору критеріїв оцінювання якості рішень (стратегій);

4. Встановлення шкали їх оцінювання (методу нормалізації);

5. Виявлення системи пріоритетів суб\'єкта керування;

6. Побудова вирішувальних правил.

Теоретико-ігровий підхід до побудови багатоцільової моделі

Позначимо цільові функції, що відповідають системі цілей, на які орієнтується економічна система (фірма, СПР), через

Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень ,

де S – множина альтернативних рішень; – множина станів економічного середовища; N – кількість цілей.

Необхідно відмітити, що у дискретному випадку (який є адекватним реально існуючій інформації, а тому покладений в основу переважної більшості моделей) розглядаються (цільові) функціонали оцінювання

Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень ,

де Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень – кількісна оцінка рішення (стратегії) Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень з позиції l-ї цілі за умови, що економічне середовище знаходиться у стані Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень (тут S = Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень , Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень ). Тобто обґрунтування багатоцільових рішень в умовах невизначеності, конфлікту та зумовленого ними ризику здійснюється з використанням теоретико-ігрового підходу, власне, шляхом аналізу трьох множин: Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень , де Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень – множина всіх функціоналів оцінювання.

Формування набору критеріїв

Необхідно відмітити, що мета, яка переслідується під час формування набору критеріїв оцінки якості рішень (стратегій), полягає в найбільш повному виділені тих аспектів наслідків, які беруться до уваги під час порівняння альтернативних рішень. При цьому набір критеріїв має задовольняти таким вимогам, як повнота, ненадмірність, оперативність тощо [1].

Множину критеріїв, які вибрав СПР для порівняльного аналізу рішень позначимо через Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень . Тоді кожному рішенню (стратегії) ставиться у відповідність вектор Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень , який є кількісним відображенням спектру її якісних характеристик, що виділяються на основі цільового функціоналу оцінювання Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень . Елемент Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень вектора Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень являє собою реалізацію q-го критерію якості (кількісна оцінка q-ї якісної характеристики рішення sk), Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень – вектор оцінювання, що відповідає рішенню sk.

Концептуальні проблеми розв\'язання багатоцільових та багатокритеріальних задач

Необхідно наголосити, що під час розв\'язання багатоцільових та багатокритеріальних задач виникає низка специфічних проблем, що мають концептуальний характер. До них відносяться: вибір принципу оптимальності; визначення області компромісу; вибір методу нормалізації інформації; встановлення ступеня важливості (пріоритету) тих чи інших об\'єктів (чи елементів); вибір схеми врахування пріоритету.

Вибір принципу оптимальності є основною концептуальною проблемою. Цей принцип визначає властивості оптимального (раціонального) рішення і дає відповідь на основне запитання – в якому аспекті оптимальне (раціональне) рішення є кращим за інші рішення. Питання вибору принципу оптимальності досить широко розглядалось в [2], а також в [1, 3]. Відмітимо, що при побудові відповідних ієрархічних моделей обґрунтування рішень, може використовуватись як принцип абсолютної поступки (критерії зваженої сумарної ефективності), так і принцип відносної поступки (критерій зваженого середньогеометричного).

Область компромісу характеризується тим, що у ній існують суперечності між критеріями (та / чи цілями), а тому поліпшення якості одного рішення згідно з одним критерієм призводить до погіршення її якості згідно з іншими. Очевидно, що область компромісу співпадає з відповідною множиною Парето рішень (стратегій), а тому вибір оптимального (раціонального) рішення повинен здійснюватись лише з області компромісу.

Нормалізація критеріїв. Ця проблема виникає в тих задачах, де критерії якості рішень мають різні одиниці вимірювання або різні інгредієнти, або, у разі однорідних економічних показників, різні порядки величин. В результаті нормалізації інформація набуває однорідного характеру і, зазвичай, безрозмірного масштабу вимірювання. Доволі детально різні методи нормалізації розглянуті в [1, 2, 3].

Способи відображення пріоритету та схеми його відображення. Необхідно відмітити, що в межах однорідної групи об\'єкти (критерії, інформаційні ситуації, функціонали оцінювання тощо) з точки зору СПР мають різну пріоритетність (різний ступінь важливості) в процесі обґрунтування найкращого (раціонального) рішення. Найпоширенішими моделями відображення пріоритетності об\'єктів є такі: ряд пріоритету, ряд бінарних відношень пріоритету та векторвагових коефіцієнтів пріоритету. Ці моделі розглянуто та проаналізовано в [2]. Нижче, при побудові ієрархічних моделей обґрунтування рішень, задіяні вектори вагових коефіцієнтів пріоритету стосовно критеріїв Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень , інформаційних ситуацій Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень та цільових функціоналів оцінювання Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень .

Необхідно нагадати, що у випадку, коли порівнюються однорідні об\'єкти Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень , то компоненти вектора вагових коефіцієнтів Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень задовольняють таким умовам нормування: Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень , Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень .