ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Банківська справа. НБУ → Формування статутного капіталу банку

Реферат

на тему:

"ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ"

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

Власний капітал банку є одним із найважливіших показників, які характеризують фінансову стійкість банку та його здатність до подальшого розвитку. Зміцнення ресурсної бази вітчизняної банківської системи, інтеграція її у світову спільноту значною мірою залежатимуть від зростання обсягів власного капіталу банків, зокрема такого його важливого складника, як статутний капітал.

Проблема формування власного капіталу банків досліджувалась як вітчизняними, так і зарубіжними економістами. Серед них можна виділити роботи О. В. Васюренка, В. В. Кисельова, А. М. Мороза, Ф. Мишкіна, П. Роуза та інших. Незважаючи на такі дослідження, що стосуються формування власного капіталу банків, доцільно й надалі продовжувати наукові та практичні пошуки у цьому напрямку, оскільки зазначена проблема й дотепер є однією з найактуальніших.

Метою нашого дослідження є розгляд окремих питань, пов'язаних із статутним капіталом банку та обґрунтування деяких шляхів удосконалення його формування на підставі аналізу наявної практики в Україні. Основним завдання цієї статті є уточнення терміна "статутний капітал банку"; дослідження ролі статутного капіталу у формування власного капіталу банку; розроблення пропозицій щодо удосконалення формування власного капіталу через найважливіший його складник – статутний капітал.

Багатофункціональне призначення власного капіталів банків робить його неоднорідним за своїм складом. Найважливішою часткою власного капіталу банку є його статутний капітал, місце якого у власному капіталі банківської системи України характеризують дані табл. 1.

Наведені дані в табл.1. виявляють збільшення питомої ваги статутного капіталу у балансовому власному капіталі. Упродовж аналізованого періоду відбувається постійне збільшення розміру як балансованого капіталу, так і статутного. Причому їхні темпи зростання істотно різняться, особливо в розрізі валют. Так, обсяг балансованого власного капіталу у гривні збільшився в 4,1 разу а в доларовому еквіваленті – в 1,4 разу. Відповідне збільшення статутного капіталу становило: у гривні – 7,4 разу, у доларах США – 2,6 разу, в євро – 2,7 разу. Це пояснюється, зокрема, не лише втратою під час фінансової кризи 1998 року третини власного капіталу, а й девальвацією національної валюти. Так, якщо офіційний середній курс гривні щодо долара США та євро, встановлений НБУ, становив у 1999 році відповідно 4,1304 грн. та 4,3933 грн., то у 2003-му – відповідно 5,3327 грн. та 6,0244 грн.

Таблиця 1. Статутний капітал банківської системи України*

Показник

1996

1997

1999

2001

2003

Балансовий власний капітал

млн.грн.

млн. дол. США

3156

1671

3971

2019

5878

1127

7854

1482

1282

2416

Статутний капітал **

млн.грн.

млн. дол. США

євро ***

1098

581

453

1560

821

743

2914

559

556

4576

864

980

8116

1522

1218

Питома вага статутного капіталу у балансовому власному капіталі, %

34,8

39,3

49,6

58,3

63,0

*Складено за даними: Бюлетеня НБУ. – 2004.- №3.-С. 146-150

**До 2003 року – сплачений статутний капітал.

***До 1999р. – ЕКЮ.

Характеризуючи структуру власного капіталу банків України, слід звернути увагу на місце в ньому статутного капіталу за групами банків (табл. 2).

Таблиця 2. Питома вага статутного капіталу груп банків у балансовому власному капіталі банків України, %*

Показник

1.01.2000

1.01.2001

1.01.2002

1.01.2003

1.01.2004

Банківська система

51,7

59,8

57,8

60,1

63,0

У тому числі:

I група (найбільші банки)

32,0

36,1

40,0

41,7

53,9

II група (великі банки)

52,3

69,9

46,0

70,3

62,9

III група (середні банки)

74,8

74,5

65,0

64,0

62,1

IV група (малі банки)

130,9

86,8

77,4

78,8

76,8

*Розраховано за даними: Вісник НБУ. – 2000. - №3. – С. 31-34; 2001.-№3.- С.16-19; 2002. - №3.- С.17-20; 2003. - №3 – С. 19-22; 2004. - №3. – С. 56-59.

Як бачимо, у структурі балансового капіталу зростає питома вага статутного капіталу. Найбільшою є питома вага статутного капітал у банків IV групи, а найменшою – у банків I групи. Несхожість у розмірах питомої ваги статутного капіталу пов'язана, зокрема, з різними можливостями банків кожної групи формувати власний капітал за рахунок тих чи інших джерел, а також з метою збільшення сукупного банківського капіталу. У банків I та II груп можливостей залучення коштів для формування банківського капіталу з різних джерел (як внутрішніх, так і зовнішніх) значно більше. Рівень прибутковості таких банків дає змогу істотно збільшувати сукупний капітал за рахунок чистого прибутку, залучення та запозичення коштів від юридичних і фізичних осіб, зокрема у формі додаткової емісії акцій та/або на умовах субординованого боргу. У банків III та IV груп внутрішніх джерел для істотного збільшення капіталу недостатньо, тому збільшення відбувається переважно за рахунок зовнішніх джерел. Потреба у зростанні власного капіталу таких банків здебільшого була пов'язана з необхідністю виконання нормативних вимог чинного законодавства та НБУ щодо мінімальних розмірів статутного та регульованого капіталу, інших економічних нормативів.

Аналізуючи структуру балансового власного капіталу банківської системи України в розрізі груп банків треба враховувати загальну кількість діючих банків у кожній групі (табл. 3.), а також критерій (розмір активів), за яким відбувається розподіл банків на групи.

Таблиця 3. Структура кількості українських банків у розрізі груп*

Показник

Станом на

1.01.2001

1.01.2002

1.01.2003

1.01.2004

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Усього банків

154

100

152

100

157

100

157

100

I група

8

5,2

8

5,3

10

6,4

10

6,4

II група

52

33,8

12

7,9

12

7,6

14

8,9

III група

44

28,6

35

23,0

34

21,7

34

21,7

IV група

50

32,4

97

63,8

101

64,3

99

63,0